วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ฝึกท่ากระบี่ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)


วันนี้ระหว่างเวลาประมาณ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.ผมทำการฝึกท่ากระบี่ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนซึ่งสอบคัดเลือกเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้รวมถึงข้าราชการตำรวจอายุ ๕๓ ปีขึ้นไปที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรในเร็วๆนี้ รวมทั้งสิ้น ๔๑ คนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและคุ้นเคยเกี่ยวกับการฝึกท่ากระบี่ตามแบบฝึกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริเวณหน้าอาคารที่ทำการสถานี
การฝึกในวันนี้ได้แนะนำและทำการฝึกแก่ผู้เข้ารับการฝึกดังนี้
๑. แนะนำเรื่องกระบี่และส่วนประกอบเครื่องแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. วิธีการขัดกระบี่ประกอบเครื่องแบบตำรวจ
๓. ท่ากระบี่ที่ทำการฝึกประกอบด้วย
๓.๑ ท่าตรง
๓.๒ ท่าพัก,ท่าหัน
๓.๓ ท่าบ่าอาวุธ
๓.๔ ท่าสวมกระบี่ (เรียบอาวุธ)
๓.๕ ท่าเดิน
๓.๖ ท่าเดินสวนสนาม
๓.๗ ท่าวันทยาวุธขณะอยู่กับที่
๓.๘ ท่าวันทยาวุธขณะเคลื่อนที่
ดังส่วนหนึ่งของภาพประกอบ

<< ภาพประกอบ (๑) (๑๒๑ ภาพ) >>
<< ภาพประกอบ (๒) (๘๑ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น