วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

พบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์และโรงเรียนศิริมาตย์เทวี (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.เป็นต้นไปผมพร้อมกับ ร.ต.ต.พนม ปวงคำ รอง สวป.เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนช่วงเวลาเลิกเรียนที่โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์และโรงเรียนศิริมาตย์เทวีตามแผนการปฏิบัติที่กำหนดไว้เพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้มเคยและผูกมิตรไมตรีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างตำรวจกับนักเรียนและครูอาจารย์รวมถึงการแนะนำสิ่งละอันพันละน้อยที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่เด็กๆ ไปในตัว


โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์โรงเรียนศิริมาตย์เทวีการพบปะเยี่ยมเยียนครั้งนี้พวกเราได้แนะนำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่เด็กๆ ดังนี้
๑. การใช้รถใช้ถนนที่ถูกวิธี
๒. สิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ ที่ปรากฏในทางคดีของ สภ.พาน เช่น การถูกหลอกลวงชักจูงไปในทางไม่ดี, การถูกหลอกลวงทาง Internet จากผู้ไม่ประสงค์ดี่พร้อมวิธีการการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้
๓. เนื่องจากวันนี้เป็นวัน Valentine ที่เด็กๆ ส่วนใหญ่ถือว่ามีความสำคัญสำหรับพวกเขาผมจึงใช้โอกาสนี้่ให้เด็กๆ บอกรักคุณพ่อคุณแม่ทันทีเมื่อกลับไปถึงบ้านพร้อมบอกท่านด้วยว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อเติบโตเป็นอนาคตที่ค่าของชาติเมื่อยามเป็นผู้ใหญ่หรือเรียนหนังสือจบแล้ว

นอกจากนี้ยังได้ใช้โอกาสนี้พบปะพูดคุยและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ โดยขอให้ดำเนินการตามที่ สภ.พานและโรงเรียนพานพิทยาคมได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ .......รวมถึงขอให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงคมนาคมเรื่องกำหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่งนักเรียนซึ่งให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ดังนี้อีกส่วนหนึ่งด้วย
...

ข้อ ๕ ในการรับจ้างรับส่งนักเรียน ผู้ขับรถสำหรับรถยนต์ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รวมทั้งต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อน และต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามข้อ ๓ โดยอนุโลม
(๒) จัดให้มีเครื่องหมายหรือแผ่นป้ายพื้นสีส้มขนาดกว้างไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าเซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร มีข้อความว่า “รถโรงเรียน” เป็นตัวอักษรสีดำความสูงไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร ติดไว้ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ เพื่อให้สามารถมองเห็นข้อความได้โดยชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าห้าสิบเมตร
(๓) จัดให้มีไฟสัญญาณสีเหลืองอำพันหรือสีแดงปิดเปิดเป็นระยะติดไว้ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ขับรถที่สวนมาหรือตามหลังมามองเห็นได้โดยชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร และเมื่อมิได้ใช้รถนั้นรับส่งนักเรียนให้งดใช้ไฟสัญญาณดังกล่าว
(๔) จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นดังต่อไปนี้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น และต้องติดตั้งหรือเก็บไว้ภายในรถในตำแหน่งที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งสามารถนำมาใช้งานได้โดยสะดวก และพร้อมที่จะใช้งานได้ทุกขณะ
(ก) เครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่าหนึ่งเครื่อง
(ข) ค้อนทุบกระจกไม่น้อยกว่าหนึ่งอันสำหรับรถที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร
(๕) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลนักเรียนซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ประจำอยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียนอนึ่ง ความในข้อ ๓ ของกฎกระทรวงฉบับนี้กำหนดไว้ดังนี้

ข้อ ๓ ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ผู้ขับรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถ หรือเพิ่มสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไป ซึ่งน่าจะเป็นอันตรายแก่การขับรถหรือการโดยสาร
(๒) ในกรณีเป็นรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ต้องใช้รถที่ผ่านการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ รวมทั้งการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง หรือกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง แล้วแต่กรณี
(๓) ต้องให้คนโดยสารขึ้นนั่งประจำที่ให้พร้อมก่อนเคลื่อนรถ
(๔) ต้องให้คนโดยสารซึ่งนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับผู้ขับรถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งเพื่อป้องกันอันตรายในขณะโดยสาร
(๕) ไม่บรรทุกสิ่งของไปกับคนโดยสาร เว้นแต่เป็นสัมภาระของคนโดยสารที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับรถและการโดยสาร
(๖) ดูแลคนโดยสารให้ได้รับความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร และในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องให้ความช่วยเหลือตามสมควร
(๗) ไม่ขับรถในลักษณะประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
(๘) ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาโดยผู้ขับรถไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น
(๙) ไม่กระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล หรือกระทำการลามกอย่างอื่นไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเอง หรือกระทำด้วยสื่อหรือวัสดุใด ๆ อันทำให้ปรากฏความหมายในทำนองเดียวกัน
(๑๐) ต้องดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะเติมเชื้อเพลิง
(๑๑) ต้องลงจากรถและแจ้งให้คนโดยสารลงจากรถโดยให้รออยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย ขณะเติมเชื้อเพลิง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น