วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ฝึกท่าบุคคลมือเปล่าและบุคคลประกอบอาวุธแก่ข้าราชการตำรวจยศ ด.ต.ที่จะเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไปสถานีตำรวจภูธรพานได้จัดให้มีการฝึกข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจอายุ ๕๓ ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนไหลเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรยศไม่เกินร้อยตำรวจเอกบริเวณลานหน้าอาคารที่ทำการสถานีโดยมี พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.และ ร.ต.ต.พนม ปวงคำ รอง สวป.เป็นครูฝึก ผู้เข้ารับการฝึกเป็นข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจชุดที่ ๒ และ ๔ รวมจำนวน ๑๙ คน (ชุดที่ ๑ อยู่ระหว่างการอบรมโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่วัดใหม่ศรีร่มเย็น ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ส่วนชุดที่ ๓ อยู่ระหว่างการอบรมที่สถาบันราชภัฏเชียงราย : สำหรับรายชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราซึ่งมีทั้งหมด ๓๗ คนกรุณาคลิกที่นี่)

สำหรับเจ้า่หน้าที่ตำรวจของเราทั้ง ๑๙ คนซึ่งทำการฝึกวันนี้ประกอบด้วย
๑. ด.ต.เกตุ กลิ่นจันทร์
๒. ด.ต.บุญทอง อิ่นคำ
๓. ด.ต.สิทธิ์ จุมป๋า
๔. ด.ต.พิทักษ์ ทิพย์ศรี
๕. ด.ต.อุดม พลทา
๖. ด.ต.สุใจ ศรีธิเมืองใจ
๗. ด.ต.อำนวย กลิ่นหอม
๘. ด.ต.สมคิด กอบแก้ว
๙. ด.ต.จำนงค์ กันทะเรือน
๑๐. ด.ต.สมศักดิ์ โกวฤทธิ์
๑๑. ด.ต.มานิตย์ มีทรัพย์
๑๒. ด.ต.พาผล สำเนียงล้ำ
๑๓. ด.ต.ยงยุทธ บุญโย
๑๔. ด.ต.ประยูร สร้อยคำ
๑๕. ด.ต.พยุงศักดิ์ สุขใสบูลย์
๑๖. ด.ต.บุญศรี หลวงโย
๑๗. ด.ต.สาโรจน์ คำมาบุตร
๑๘. ด.ต.บุญรัตน์ ชัยเนตร
๑๙. ด.ต.ยุทธ ปัญญาวงค์

การฝึกวันนี้เป็นการฝึกท่าบุคคลมือเปล่าและบุคคลประกอบอาวุธซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักสูตรที่กองบัญชาการศึกษากำหนดไว้โดยในการฝึกนั้นนอกจากจะดูความพร้อมของผู้เข้ารับการฝึกท่าต่างๆ ตามแบบฝึกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วยังให้ผู้เข้ารับการฝึกฝึกทำหน้าที่การเป็นครูฝึกเพืีอให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้บังคับบัญชา มีภาวะผู้นำในการควบคุมและสั่งการฝึกให้ถูกต้องตามแบบฝึกอีกด้วยดังภาพประกอบด้านล่าง

การฝึกท่าบุคคลมือเปล่า


การฝึกท่าบุคคลประกอบอาวุธการฝึกวันนี้เสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๔๕ น.

อนึ่ง นอกจากการฝึกท่าบุคคลมือเปล่าและประกอบอาวุธที่พูดถึงแล้วผมยังได้แนะนำให้ ผู้เข้ารับการฝึกวันนี้ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเป็นนายตำรวจใหม่ซึ่งกองบัญชาการศึกษาจัดทำไว้อีกส่วนหนึ่ง

<< ภาพประกอบ (๑๓๘ ภาพ) >>ด.ต.บัณฑิต ดำคำ : ภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น