วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การฝึกท่ากระบี่แก่ข้าราชการตำรวจของเรา (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

ช่วงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยศดาบตำรวจอายุ ๕๓ ปีขึ้นไปอยู่ระหว่างการฝึกอบรมเพื่อเลื่อนไหลเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรยศไม่เกินร้อยตำรวจเอกโดยในส่วนนี้ สภ.พานมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๓๗ คนซึ่งจะเสร็จสิ้นราวต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้

ในหลักสูตรการฝึกนั้นกำหนดให้มีการฝึกท่ากระบี่ด้วย แต่ในการฝึก (เฉพาะในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายส่วนที่อื่นผมไม่ทราบ) กำหนดให้เข้ารับการฝึก ณ สถานที่ที่กำหนดคือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย ดังนั้นการฝึกที่หน่วยหรือสถานีตำรวจจึงไม่มีเรื่องนี้

แต่อย่างไรก็ตามสถานีตำรวจภูธรพานของเราได้เล็งเห็นความสำคัญและต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับคำสั่งหรือมอบหมายจึงได้ทำการฝึกท่ากระบี่ไว้ก่อนแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ช่วงบ่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

***********************************

ฝึกท่ากระบี่ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)


วันนี้ระหว่างเวลาประมาณ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.สภ.พานได้จัดให้มีำการฝึกท่ากระบี่ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนซึ่งสอบคัดเลือกเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้รวมถึงข้าราชการตำรวจอายุ ๕๓ ปีขึ้นไปที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรในเร็วๆนี้รวมทั้งสิ้น ๔๑ คนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและคุ้นเคยเกี่ยวกับการฝึกท่ากระบี่ตามแบบฝึกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริเวณหน้าอาคารที่ทำการสถานี
การฝึกในวันนี้ได้แนะนำและทำการฝึกแก่ผู้เข้ารับการฝึกดังนี้
๑. แนะนำเรื่องกระบี่และส่วนประกอบเครื่องแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. วิธีการขัดกระบี่ประกอบเครื่องแบบตำรวจ
๓. ท่ากระบี่ที่ทำการฝึกประกอบด้วย
๓.๑ ท่าตรง
๓.๒ ท่าพัก,ท่าหัน
๓.๓ ท่าบ่าอาวุธ
๓.๔ ท่าสวมกระบี่ (เรียบอาวุธ)
๓.๕ ท่าเดิน
๓.๖ ท่าเดินสวนสนาม
๓.๗ ท่าวันทยาวุธขณะอยู่กับที่
๓.๘ ท่าวันทยาวุธขณะเคลื่อนที่
ดังส่วนหนึ่งของภาพประกอบ

<< ภาพประกอบ (๑) (๑๒๑ ภาพ) >>
<< ภาพประกอบ (๒) (๘๑ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น