วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สิ่งดีๆ สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนซึ่งจะสอบเป็นชั้นสัญญาบัตรควรรู้ (๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔)


สวัสดีทุกท่านครับ

มีเพื่อนๆ ตำรวจซึ่งสมัครใจเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไปที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดซึ่งในหลักเกณฑ์นั้นให้มีการทดสอบข้อเขียนความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและุวิชาความรู้ในหน้าที่ของตำรวจด้วยแจ้งมายังผมว่าหากมีเวลาช่วยค้นคว้าเรื่องราว ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อวิชาเหล่านั้นให้หน่อยได้ไหม จะเอาไว้อ่านไว้ศึกษาเพื่อเข้าทดสอบครั้งนี้ ถ้าได้จะเป็นพระคุณอย่างสูง

ไม่เป็นไรมิได้ขอรับพี่น้องเพราะตรงกับปณิธานของผมอยู่แล้วในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้คนอื่นที่ยังไม่รู้ไำด้รู้ได้ทราบ อย่างน้อยที่สุดก็เป็นประัโยชน์แก่ตัวผู้อ่านนั้่นส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็คือได้ความรู้ึความเข้าใจเพิ่มเติมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนอันเป็นที่่รักยิ่งของตำรวจไทยเรา ผมจึงรวบรวมเรื่องราวตามหัวข้อที่กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้พี่น้องตำรวจและพี่น้องประชาชนทั่วไปได้อ่่านได้ศึกษาตามหัวข้อด้านล่างโดยรายละเอียดเป็นอย่างไรให้คลิกที่ชื่อเรื่องนั้นๆ

แต่ือย่างไรก็ตามยังมีรายละเอียดอื่นๆ อีกมากที่ผู้เกี่ยวข้องควรค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองด้วย วิธีการหาในยุคนี้ก็ไม่ยาก "คิดไม่ออกบอก Google" แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการจะปรากฏที่จอสี่เหลี่ยมหน้าท่านภายในพริบตา

ความรู้ในหน้าที่ของตำรวจ


* ประมวลจริยธรรมตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑
* กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
* กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
* คู่มือและคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
พ.ศ.๒๕๕๑

* อุดมคติตำรวจ
* ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๙
* ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
* ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
* ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
* คำสั่งกำหนดหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ (่คำสั่งที่ ๕๗/๒๕๕๓ : การบริหารงานในสถานีตำรวจ)
* พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘
* พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
* พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
* กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘
* กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
* กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
* พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
* พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
* โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของ ก.ต.ช.
* โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ประวัติความเป็นมาของ ก.ตร.
* โครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (power point)
* แนะนำเว็บไซต์กองสารนิเทศ (คำสั่งส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจจะอยู่ในเว็บไซต์นี้ด้วย)
* แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและุแก้ไขปัญหายาเสพติด
* นโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

(โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ , การบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปรากฏใน พ.ร.บ.ตำรวจฯ ซึ่งรวมถึง ก.ต.ช.,ก.ตร.และอื่นๆ)

ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน

* สังคมและวัฒนธรรมไทย
* ปรัชญาเศรษฐพิจพอเพียง
* เศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบัน
* การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
* การเสริมสร้างสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดี
* การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่รวบรวมไว้ข้างต้นคงจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องอยู่บ้างตามสมควร และขออวยพรให้พี่้น้องตำรวจทุกท่านโชคดี "ติดดาวที่บ่ากลับมาให้ชม" โดยทั่วกัน

พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา : ๐๘๔-๖๘๗๘๑๘๑

ติดตามผลการปฏิบัติื ข้อคิืดข้อเขียนต่างๆ ของผมได้ที่

http://mrsp2503.blogspot.com
http://supote2503.blogspot.com
http://www.facebook.com/supote.matcha
http://www.facebook.com/supote2503
http://www.gotoknow.org/blog/supotematcha
http://www.twitter.com/supote_matcha


1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ แต่ตอนนี้ไปหาอ่านหนังสือข้อสอบตำรวจปี2555 ก่อนดีกว่านะครับ

    ตอบลบ