วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

จริยธรรมตำรวจ (๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

ข้อ ๗ ข้าราชการตํารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้
(๑) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พระราชินีและพระรัชทายาท และไม่ยอมให้ผู้ใดล่วงละเมิด
(๒) สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยด้วยศรัทธา มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการพรรคการเมืองและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น

ข้อ ๑๓ ข้าราชการตํารวจต้องภาคภูมิใจในวิชาชีพ กล้ายืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นตำรวจ ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(๒) ไม่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อคณธรรมและศีลธรรม
(๓) ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งที่ตนรู้หรือควรจะรู้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการนี้ให้ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาผู้สั่ง
(๔) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนําให้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือทำให้สูญเสียความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/100/26.PDF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น