วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ฝึกอบรมทบทวนสายตรวจอาสาตำบลสันกลาง (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น.เป็นต้นไปสถานีตำรวจภูธรพานได้จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนสายตรวจอาสาประจำปี ๒๕๕๔ ขึ้น โดยวันนี้เป็นการฝึกทบทวนสายตรวจอาสาตำบลสันกลางที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีพี่น้องสายตรวจอาสาเข้ารับการฝึกทบทวนประมาณ ๑๒๐ คน
เจ้าหน้าที่ตำรวจของเราที่ทำหน้าที่ครูฝึกประจำวันนี้ประกอบด้วย
๑. พ.ต.ท.อนุพนธ์ สนิท รอง ผกก.ป.
๒. พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.
๓. ร.ต.ท.เกรียงศักดิ์ มณีจันสุข รอง สวป.
๔. ร.ต.ท.รุ่ง สุวรรณฉัตรศิริ รอง สว.จร.
๕. เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นครูฝึกตามคำสั่ง สภ.พานประมาณ ๑๕ คน
๖. เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นและเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลสันกลางทุกหมู่บ้านทำหน้าที่ผู้ช่วยครูฝึก

การฝึกวันนี้เหมือนกับทุกตำบลที่ผ่านมาคือแบ่งการฝึกเป็นฐานต่างๆ ฐานละประมาณ ๑ ชั่วโมงประกอบด้วยฐานที่ ๑ ท่าบุคคลมือเปล่าฐานที่ ๒ การควบคุมและจัดการจราจรฐานที่ ๓ ยุทธวิธีและการต่อสู้ป้องกันตัวโดยผู้เข้ารับการฝึกในชั่้วโมงแรกเมื่อฝึกฐานที่ ๑ เสร็จแล้วชั่วโมงต่อไปจะเป็นการฝึกฐานที่ ๒ หรือ ๓ สลับกันไปจนเสร็จสิ้น

ภาพประกอบการฝึกครั้งนี้สำหรับภาพประกอบการฝึกครั้งนี้กรุณาคลิกดูได้ที่นี่ครับ

ทำหน้าที่พิธีกรกรณีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ มอบนโยบายแก่ตำรวจเชียงราย (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.พลตำรวจโทชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ (ผบช.ภ.๕) ได้เดินทางไปมอบนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการดำเนินการช่วงที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งผู้เข้ารับฟังนโยบายครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย,รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกสถานีตำรวจ (๒๔ สถานี) ตั้งแต่หัวหน้าสถานีลงมาและข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๔๓ คน โดยตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้ผมทำหน้าที่พิธีกร รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านสามารถคลิกดูได้ที่นี่ครับ

การมอบนโยบายครั้งนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.

(สำหรับภาพประกอบจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไป)

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ซ้อมการฝึกเพื่อรอรับการประกวดการฝึกประจำปี (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. สภ.พานได้จัดให้มีการฝึกข้าราชการตำรวจเพื่อรอรับการประกวดการฝึกประจำปีั ๒๕๕๔ ขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมี
๑. พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.
๒. ร.ต.ท.รุ่ง สุวรรณฉัตรศิริ รอง สว.จร.
๓. ร.ต.ท.เกรียงศักดิ์ มณีัจันสุข รอง สวป.
ทำหน้าที่ครูฝึก ผู้เ้้ข้ารับการฝึกเป็นข้าราชการตำรวจผู้ัมีรายชื่อเข้ารับการประกวดการฝึกตามคำสั่ง สภ.พานจำนวน ๑๐๐ คน
การฝึกวันนี้มีดังนี้

เมื่อพร้อมแล้วหัวหน้าครูฝึกแจ้งรายละเอียดและสิ่งที่จะฝึกวันนี้ให้ข้าราชการตำรวจทราบ
เสร็จแ้ล้วทำการฝึกซึ่งมีดังนี้

* ยุทธวิธีตำรวจ
* การควบคุมฝูงชน


* การยิงด้วยอาวุธปืนพกสั้นและปืนยาวการฝึกวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.หลังจากนั้นหัวหน้าครูฝึกชี้แจงและสรุปการฝึกให้ผู้เข้ารับการฝึกทราบและนัดฝึกครั้งต่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.ที่โรงสีข้าวทองธวัุช ตำบลสันติสุข เสร็จแล้วกล่าวอุคมคติตำรวจและคำปฏิญาณตนพร้อมกัน


<< ภาพประกอบทั้งหมด (๘๒ ภาพ) >>