วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

ร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ตรวจสอบโรงแรม (๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖)


วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.เป็นต้นไปผมในฐานะผู้แทน ผบก.ภ.จว.น่านร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ จังหวัดน่านซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนหรือผู้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดน่าน,อัยการจังหวัดน่าน,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาน่าน เขต ๑,๒,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน,วัฒนธรรมจังหวัดน่าน,นายอำเภอภูเพียงได้เดินทางไปตรวจสอบโรงแรมน่าฟ้าใสรีสอร์ต ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๒๑๗ หมู่ ๘ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งขอเพิ่มเติมห้องพักและขอเปลี่ยนแปลงประเภทโรงแรมตามที่ ผบก.ภ.จว.น่านมอบหมาย

ต่อมาเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดน่านเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยนายอดิศร พิทยายน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน ใช้เวลาในการประชุมประมาณ ๑ ชั่วโมง

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

ร่วมทำการฝึุกชุดควบคุมฝูงชนตำรวจภูธรจังหวัดน่าน (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไปตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้จัดให้มีการซ้อมการฝึกการปฏิบัติชุดควบคุมฝูงชนระดับกองร้อยตามโครงการการฝึกผู้บังคับการตำรวจเข้มแข็งในการควบคุมและสั่งการการควบคุมฝูงชนขึ้น ณ ท่านอากาศยานจังหวัดน่าน โดย พล.ต.ต.ณรงค์ชัย วงษ์สามี ผบก.ภ.จว.น่าน เป็นผู้สั่้งการและควบคุมการฝูง กำลังในการฝึกเป็นชุดควบคุมฝูงชนตำรวจภูธรจังหวัดน่านกองร้อยที่ ๑ ซึ่งเป็นกำลังจาก สภ.เมืองน่าน,ภูเิพียงและ สภ.เรือง จำนวน ๑๕๕ คน ซึ่งผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประจำชุดเจรจาต่อรอง

การฝึกวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น.
<< ภาพทั้งหมด >>

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำธนาคาร (๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๓.๑๐ น.ผมเดินทางไปตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีัหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน สาขาแม่จริม พบ ด.ต.พลตรี กันธระ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานไม่มีเหตุ

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ธนาคาร ร้านค้าทอง ร้านอัญมณี สถานีบริการน้ำมัน ร้านมินิมาร์ท” ของ สภ.แม่จริมซึ่งเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งในหน้าที่ของตำรวจทุกคนที่จะต้องปฏิบัติและทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชน

ตำรวจแม่จริมฝึกประจำสัปดาห์ (๒๗ มีันาคม ๒๕๕๖)


วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไปเจ้าหน้า่ที่ตำรวจ สภ.แม่จริมทำการฝึกประจำสัปดาห์ ณ ลานหน้าอาคารบ้านพักของสถานีโดยมีผม , พ.ต.ท.อรุณสวัสดิ์ ยอดกระโทก รอง ผกก.ป. , พ.ต.ท.นิกร นัีนตา สวป. และ ร.ต.ท.ณัฐวิทย์ วัดคำ รอง สวป.เป็นครูฝึก

การฝึกวันนี้เราแบ่งกำลังออกเป็น ๒ ชุดและทำการฝึกดังนี้
๑. ท่าบุคคลมือเปล่า

๒. ยุทธวิธีตำรวจ

การฝึกวันนี้ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

ผกก.สภ.แม่จริมประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจ (๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

วันนี้เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. พ.ต.อ.สุชาติ สิงขรณ์ ผกก.สภ.แม่จริมได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการของทุกแผนกงานในสังกัดที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสถานี โดยผมในฐานะผู้ควบคุมกำกับดูแลงานอำนวยการอีกหน้าที่หนึ่งเข้าร่วมประชุมด้วย

การประชุมวันนี้เป็นเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๖ ที่จะถึงนี้ โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งการมา

การประชุมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.แม่จริม (๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.แม่จริมที่ศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนเพื่อชี้แจง มอบหมายภารกิจ รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติตามที่เคยสั่งการไว้ก่อนหน้านี้เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับสาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้มีดังนี้
๑. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องเกี่ยวกับงานในหน้าที่ซึ่งดำเนินการในห้วงที่ผ่านมาให้ทราบ
๒. พิจารณาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นตามข้อ ๑.
๓. ช่วงนี้ใกล้จะถึงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งตามปกติมักจะมีคนร้ายหรือบุคคลผู้มีหมายจับซึ่งหลบหนีไปกลัีบเข้ามายังภูมิลำเนาของตนเอง จึงให้ทำการสืบสวนติดตามจับกุมตามอำนาจหน้าที่
๔. การดำเนินการเกี่ยวกับการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสั่งการมา
๕. การระดมกวาดล้างปราบปรามอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๖

การประชุมวันนี้ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

ฝึกอบรมทบทวนชุดควบคุมฝูงชนจังหวัดน่าน (๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไปตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้จัดให้มีการอบรมทบทวนชุดควบคุมฝูงชนตามโครงการการฝึก "ผู้บังคับการตำรวจเข้มแข็งในการควบคุมและสั่งการการปฏิบัติของชุดควบคุมฝูงชน" ขึ้น ณ สนามบิืนจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน ผู้เข้ารับการฝึกเป็นชุดควบคุมฝูงชนกองร้อยที่ ๑ ซึ่งมีจำนวน ๑๕๕ คน โดยวันนี้ พล.ต.ต.ณรงค์ชัย วงษ์สามี ผบก.ภ.จว.น่าน เป็นผู้ควบคุมและสั่งการด้วยตนเองตามนโยบายการฝึกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติื สำหรับผมเองได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ชุดเจรจรต่อรอง

การฝึุกวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.

<< ภาพทั้งหมด >>

อนึ่ง สำหรับการประกวดการฝึกชุดควบคุมฝูงชนของตำรวจในสังกัดตำรวจภููธรภาค ๕ (๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน) ช่วงที่ผ่านมานั้นบัดนี้คณะกรรมการได้ประกาศผลแล้วโดยคะแนนฝึกควบคุมฝูงชนตำรวจภูธรภาค ๕ มีดังนี้

ลำปาง ๙๗
พะเยา ๙๓.๕
เชียงราย ๙๑.๙
แม่ฮ่องสอน ๙๐.๙
แพร่ ๙๐.๔
เชียงใหม่ ๘๕.๔
ลำพูน ๘๑.๔
น่าน ๙๔.๖สรุป ชุดควบคุมฝูงชนของ ภ.จว.น่านได้อันดับ ๒ 

ทำหน้าที่วิทยากรแนะนำโครงการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน (๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.ผมเดินทางไปทำหน้าที่วิทยากรแนะนำโครงการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่านให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมแกนนำการแก้ไขปัญหาและละอุบัติเหตุทางถนนจากจังหวัดน่าน พะเยาและเชียงราย ณ ห้องมรกต โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่านตามที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านมอบหมายโดยใช้เวลาแนะนำโครงการประมาณ ๓๐ นาที

การอบรมในวันนี้สำนักงานการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโดยมุ่งหวังให้ความเข้มแข็งในด้านวิชาการที่จะหนุนเสริมให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องรวมถึงให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีส่วนร่วมในการนำเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพแกนนำพี่เลี้ยงของภาคเหนือให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้มีทั้งสิ้นประมาณ ๓๐ คน

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

วันนี้ที่ ภ.จว.น่าน (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖)

วันนี้มาทำงานฝ่ายอำนวยการที่ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน สำหรับงานก็เหมือนๆ กับทุกครั้งที่ผ่านมาครับ แต่มีงานจรหรืองานพิเศษเพิ่มอีก ๓ งานที่จะขอบันทึกไว้วันนี้ดังนี้

เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ณรงค์ชัย วงษ์สามี ผบก.ภ.จว.น่านได้เรียกประชุมคณะทำงานเกีี่ยวกับการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ อปพร.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านระหว่างวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่ิอตรวจสอบความพร้อมของแต่ละคนและแต่ละงานที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ภ.จว.น่าน ซึ่งการประชุมวันนี้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมงโดย ผบก.ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละคนไปจัดเตรียมข้อมูล รายละัเอียดและการดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบแล้วนำเสนอให้ทราบอีกครั้งในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ต่อมาระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.ผมเป็นตัวแทน ผบก.ภ.จว.น่านเข้าร่วมเสวนาในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเกี่ยวกับการบำบัดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดที่ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืิองน่านในหัวข้อ "ทิศทางการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของจังหวัดน่านและปัญหาอุปสรรค" ซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยผู้พิพากษาศาลจังหวัดน่าน,อัยการจังหวัดน่าน,นายแพทย์จากโรงพยาบาลน่าน ผมและผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน

สำหรับการอบรมตามโครงการนี้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านได้จัดให้มีขึ้นในวันนี้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ ทิศทางการดำเนินงานและทบทวนการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไข มีผู้เข้าร่วมโคงการจำนวน ๙๐ คน

ต่อมา้เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกยุทธวิธีการควบคุมฝูงชนตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุม ศปก.โดย พ.ต.อ.สมพงษ์ สวนคร้ามดี รอง ผบก.ภ.จว.น่านเป็นประธาน

การประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการชี้แจงแนวทางการฝึก รูปแบบและรายละเอียดของการฝึกซึ่ง ภ.จว.น่านจะทำการฝึกทบทวนในวันที่ ๒๖ และ ๒๘ เดือนนี้ที่สนามบินจังหวัดน่านโดยการประชุมเรื่องนี้ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

วันนี้ที่ ภ.จว.น่าน (๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖)

วันนี้มาปฏิบัติหน้าที่งานฝ่ายอำนวยการที่ตำรวจภูธรจังหวัดน่านซึ่งลักษณะการทำงานก็จะคล้ายๆ กับทุกครั้งที่ผ่านมาครับ มีงานอะไรที่เข้ามาก็ตรวจทาน ปรับแก้ รวบรวมสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการซึ่งวันนี้งานมีไม่มากครับ

วันเดียวกันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.คณะเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาประชุมสรุปผลการตรวจสอบงานการเงิน บัญชีและพัสดุของหน่วยงานในสังกัด ภ.จว.น่านที่ห้องประชุมหลวงแว่นนรานุบาลซึ่งในส่วนของ ภ.จว.น่านผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าสถานีทุกแห่งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดย พล.ต.ต.ณรงค์ชัย วงษ์สามี ผบก.ภ.จว.น่าน,พ.ต.อ.สิรภพ พุ่มเฉลิม รอง ผบก.ภ.จว.น่านเข้าร่วมประชุมด้วย


วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประชุมคณะทำงานการฝึกอบรมให้ความรู้ อปพร.,พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน (๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น.ผมในฐานะคณะทำงานการฝึกอบรมตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้เชิญเจ้าหน้าที่และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมปรึกษาหารือกรณีที่ตำรวจภูธรจังหวัดน่านจะจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ อปพร.,เทศกิจของเทศบาลและองค์ฺการบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในสังกัดจังหวัดน่านเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานจราจรระหว่างวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ กองพันทหารม้าที่ ๑๕ อำเภอเมืองน่าน เพื่อรัีบทราบการดำเนินการของแต่ละคนว่าดำเนินการไปถึงขั้นตอนใด มีปัญหาข้อขัดข้องอย่างไรบ้างและจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างไร ซึ่งผลของการประชุมวันนี้เจ้าหน้าที่และคณะทำงานได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของตนเองพร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยเสนอแนะข้อคิืดเห็นต่างๆ เพิ่มเติมไปในตัวด้วย

สำหรับการอบรมในครั้งนี้นั้นมีเจ้าหน้าที่ อปพร.จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดน่านเข้าร่วมจำนวน ๒๓๐ คนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ โดยมีวัีตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อให้มีผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานจราจรประจำพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดโดยใช้เจ้าหน้าที่ อปพร.เป็นหลัก
๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน/ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ
๓. เพื่อช่วยเหลือชุมชนในการอำนวยความสะดวกด้านวิถีชีวิตชุมชนและงานพิธีต่างๆ ของชุมชนในการใช้พื้นที่ถนนประกอบพิธีกรรมต่างๆ
๔. เพื่อให้การใช้รถใช้ถนนในชุมชนต่างๆ มีความปลอดภัยและไม่ละเมิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

ต่อมาเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดสดแม่จริมตามนโยบายการสร้างความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนของผู้บัึงคับบัญชาและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การพบปะเยี่ยมเยียนนี้ยังเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการสร้างความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ พล.ต.ท.สุึเทพ เดชรักษา ผบช.ภ.๕ พร้อมทั้งพูดคุย ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรักษาทรัพย์สินเบื้องต้นและรับฟังข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์จากพี่น้องเหล่านั้นรวมถึงยังมีวัตถุประสงค์อื่นๆ ประกอบตามมานั่นก็คืองานที่ต้องทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมโดยเริ่มตั้งแต่ตำรวจต้องปรับบทบาทในการสร้างความศรัทธา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ให้เกิดความรักนับถือมีเจตคติที่ดีต่อตำรวจ อันจะนำผลไปสู่ความเข้าใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือต่อไปโดยวิธีการต่าง ๆ ในการทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทำให้ ชุมชนหรือสังคมมีความสงบสุข ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกส่วนหนึ่ง

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

ร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.ผมเป็นตัวแทน ผบก.ภ.จว.น่านเข้าร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีั ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านโดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันฯ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะทำงานฯ ตามคำสั่งจังหวัดน่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน,ผู้แทนสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัด,ผู้แทนสำนักงานขนส่ง,ผู้แทนแขวงการทางน่านที่ ๑ และ ๒,ผู้แทนสำนักงานทางหลวงชนบท,ผู้แทนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด,ผู้แทนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด,ผู้แทนสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัด,ผู้แทนสำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่,ผู้แทนบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ,ผู้แทนสารวัตรท่องเที่ยว ๓ กองกำกับการ ๔,หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน

การประชุมวันนี้มีระเบียบวาระดังนี้
* ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
* ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
* ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย
๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๖
๒) การจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๖
๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๖
๔) การตั้งจุดตรวจร่วม จุดสกัดและจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์
๕) การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๖

เสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.

การฝึกชุดควบคุมฝูงชนของตำรวจภูธรจังหวัดน่าน (๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ตำรวจภูธรจังหวัุดน่านได้จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนชุดควบคุมฝูงชนขึ้น ณ ท่านอากาศยานน่านโดยวันนี้เป็นการฝึกวันที่ ๓ ผู้เข้ารับการฝึกเป็นข้าราชการตำรวจชุดควบคุมฝูงชนชุดเดียวกัน ๒ วันที่ผ่านมา โดยวันนี้ทำการฝึกเฉพาะช่วงเช้าโดยช่วงแรกเป็นการซ้อมใหญ่ตามแผนการฝึกที่กำหนดไว้ ใช้เวลาซ้อมประมาณ ๑ ชั่วโมงเศษ ซึ่ง พล.ต.ต.ณรงค์ชัย วงษ์สามี ผบก.ภ.จว.น่าน,หัวหน้าสถานีัตำรวจทุกแห่งในสังกัด ภ.จว.น่าน รวมถึงแขกผู้เกียรติจำนวนหนึ่งได้เข้าร่วมรับชมการซ้อมในวันนี้ด้วย เมื่อเสร็จสิ้นการซ้อมใหญ่แล้ว ผบก.ภ.จว.น่านได้ชี้แนะการฝึกและให้โอวาทแก่พวกเรา เสร็จแล้วพักประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อทำการปฏิบัติตามแผนในขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อพักผ่อนแล้วพวกเราทำการฝึกปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ต่อหน้าผู้บังคับบัญชาและแขกผู้มีเกียรติอีกครั้งตามแผนการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ ใช้เวลาช่วงนี้ประมาณ ๑ ชั่วโมง เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว พ.ต.อ.นันทวิทย์ เทียมบุญธง รอง ผบก.หัวหน้าคณะครูฝึกตำรวจภููธรภาค ๕ ได้วิจารณ์พร้อมชี้แนะการฝึกแ่ก่พวกเรา เสร็จสิ้นแล้วพวกเราเดินทางกลับที่ตั้ง

อนึ่ง ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคมนี้ ภ.จว.น่านมีกำหนดการฝึกซ้อมชุดควบคุมฝูงชนขึ้นอีกวันหนึ่งโดยใช้กำลัง ๑ กองร้อยเ้พื่อนำกองร้อยที่จะทำการฝึกนี้ไปร่วมแสดงการฝึกต่อหน้าผู้บังคับบัญชาระดับสูงของตำรวจภูธรภาค ๕ ร่วมกับชุดควบคุมฝูงชนจากจังหวัดอื่นในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางต่อไป

<< ภาพทั้งหมด >>

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

การฝึกชุดควบคุมฝูงชนของตำรวจภูธรจังหวัดน่าน (๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไปตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนชุดควบคุมฝูงชนขึ้นไปเป็นวันที่ ๒ ณ สนามบินน่าน อำเภอเมืองน่าน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนชุดเดียวกันกับเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งการฝึกนี้กำหนดไว้ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖


การฝึกวันนี้เป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติต่างๆ กรณีมีเหตุชุมนุมประท้วงขึ้นโดยคณะครูฝึกได้สมมุติสถานการณ์ว่ามีการประชุมของบุคคลสำคัญขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดน่าน ระหว่างการประชุมมีกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงจะบุกเข้าไปภายในศาลากลาง เจ้าหน้าที่ตำรวจของเราจึงดำเนินการตามยุทธวิธีการควบคุมฝูงชนตามหลักการที่ำสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้่ความเข้าใจและสามารถปฏิืบัติืได้จริงเมื่อเกิดเหตุขึ้น

การฝึกของพวกเราวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.โดยนอกจากได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่าอากาศยานน่านซึ่งอนุเคราะห์ลานฝึกเป็นสถานที่ฝึกแล้วยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบจ.น่าน เจ้าหน้า่ที่จากสำนักงานเทศบาลเมืองน่านและโรงพยาบาลจังหวัดน่านที่ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมการฝึกในครั้งนี้รวมถึงวิทยาลัยเทคนิคน่านที่กรุณาจัดน้องๆ นักศึกษาร่วมทำหน้าที่เป็นผู้ชุมนุมประท้วงเพื่อให้ฝึกเป็นไปอย่างสมจริงสมจังด้วย จึงขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

ภ.จว.น่านฝึกชุดควบคุมฝูงชน (๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนขึ้น ณ สนามบินน่าน อำเภอเมืองน่าน ผู้เข้ารับการฝึกเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนของสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัดจำนวนประมาณ ๔๕๐ คน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้เมื่อเกิดเหตุจริงโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องใดๆ เกิดขึ้น ซึ่งในส่วนของผมนั้นได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประจำชุดเจรจรต่อรอง สำหรับการฝึกวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.

<< ภาพทั้งหมด >>

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556

ทำหน้าที่วิทยากรการอบรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ (๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖)

เมื่อวันที่ื ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไปตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ตามโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์และเยาวชนสัมพันธ์ขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพื้นที่ประถมศึกษาน่าน เขต ๑ อำเภอเมืองน่าน มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์และเยาวชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจทั้งหมดในจังหวัดน่าน ๒๔ สถานีจำนวน ๒๒๔ คน โดยการอบรมครั้งนี้ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่วิทยากรในหัวข้อ "เทคนิคการปฏิบัติงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์"

สำหรับวัตถุประสงค์และข้อมูลรายละเิอียดของการอบรมครั้งนี้มีดังนี้
ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดให้โทษ และการกระทำผิดอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมมีเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษที่ได้แพร่ระบาดเข้าไปในหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา  ซึ่งผู้ที่มักจะตกเป็นเหยื่อของสิ่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กหรือเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตภายภาคหน้า หากเด็กหรือเยาวชนไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วอาจจะหลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องได้โดยง่าย  ประการสำคัญก็คือเด็กหรือเยาวชนอยู่ในวัยคึกคะนอง รักพวก รักกลุ่ม อาจกระทำการบางอย่างลงไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่รู้สึกว่าสิ่งที่กระทำนั้นเป็นความผิดหรือละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น อันจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การมั่วสุมอบายมุข การทะเลาะวิวาทเบาะแว้ง เป็นต้น  ดังนั้น ก่อนที่จะให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับอนาคตที่มีคุณค่าของชาติภายภาคหน้า  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางป้องกัน แกไข หรือให้ความรู้ความเข้าใจเสียแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะสายเกินแก้ไข


ตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญที่กล่าวถึงนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงจัดให้มีการอบรมในครั้งนี้ขึ้น  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจทุกสถานีจำนวน ๑๑๒ คน โดยการประสานของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ของผู้เข้ารับการอบรมทุกคน 

อีกประการหนึ่ง  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเหมาะสม การอบรมครั้งนี้จึงจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ทุกนายของสถานีตำรวจทุกแห่งร่วมด้วย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนหรือสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติงานจะต้องคลุกคลี สัมผัสกับเด็กและเยาวชนอยู่ส่วนหนึ่งด้วย โดยมีข้าราชการตำรวจเข้ารับการอบรมจำนวน ๑๑๒ คน

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๒. เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้รักสามัคคี รักหมู่คณะ รักครอบครัว และชุมชนเพื่อให้พ้นหรือห่างไกลจากปัญหายาเสพติดให้โทษ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ในระดับหนึ่ง
๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้เคารพกฎหมาย มีวินัย เคารพในสิทธิของผู้อื่น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับชุมชน

ในส่วนของข้าราชการตำรวจซึ่งเข้ารับการอบรมด้วยในวันนี้นอกจากจะได้ร่วมเรียนรู้กับเด็กและเยาวชนแล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่ข้าราชการตำรวจอื่น รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างตำรวจกับประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมตำรวจ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สามารถให้คำปรึกษาในการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการตำรวจและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และยังสามารถพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของตำรวจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
การอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งทั้งจากข้าราชการตำรวจทุกสถานีตำรวจในสังกัด คณะครู ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนที่อนุญาตให้บุตรหลานหรือนักเรียนในปกครองเข้ารับการอบรม คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เสียสละเวลามาให้ความรู้ความเข้าใจตามหัวข้อวิชาที่กำหนด ในส่วนของสถานที่ ได้รับความกรุณาเป็นอย่างดียิ่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ จึงขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จริมจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๐๗.๕๐ น.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จริมร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแม่จริมและกำนันตำบลน้ำพางตรวจสอบรถยนต์ลักลอบบรรทุกไม้แปรรูปที่บ้านร่มเกล้า ตำบลน้ำพาง และทำการจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน ๔ คนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดน่านและการประชุมอื่นๆ (๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไปผมเป็นตัวแทน ผบก.ภ.จว.น่านเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน โดยการประชุมครั้งนี้นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ัว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดน่านรวมประมาณ ๑๕ คน

คณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดน่ีานเป็นไปตามคำสั่งจังหวัดน่านที่ ๓๗๖๕/๒๕๕๕ ลงวันที่  ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีดังนี้
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธาน
๒. นายก อบจ.น่าน อนุกรรมการ
๓. ท้องถิ่นจังหวัดน่าน อนุกรรมการ
๔. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน อนุกรรมการ
๕. ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน อนุกรรมการ
๖. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน อนุกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ อนุกรรมการ
๘. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน อนุกรรมการ
๙. ผู้่อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อนุกรรมการ
๑๐. หัวหน้าหน่วยกู้ชีพ/กู้ัภัยน่าน อนุกรรมการ
๑๑. หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการโรงพยาบาลน่าน อนุกรรมการ
๑๒. นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.น่าน อนุกรรมการ
๑๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๔. หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.น่าน ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยคณะอนุกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
๑. กำหนดนโยบายและแผนในการดำเนินงานระบบบริหารการแพทย์ฉุกเฉินในระดับจังหวัด
๒. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๓. แก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑) แนะนำตัวคณะอนุกรรมการฯ บทบาทหน้าที่
๒) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
๓) กลไกการจัดการและการอภิบาลระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ (ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับกรุงเทพฯ ระดับท้องถิ่น)
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๑) สถิืติการให้บริการ EMS จังหวัดน่าน
๒) ข้อมูลหน่วยปฏิบัติการ EMS จังหวัดน่าน
๓) แนวทางการดำเนินการ EMS และทิศทางการดำเนินงานตามนโยบายปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๑) การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติการ EMS ส่วนเกิน ๒๐ กิโลเมตร (ไป-กลับ) โดยพิจารณาข้อมูลระยะทางจากหน่วยปฏิบัติการ EMS ในพื้นที่ถึงโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยที่ใกล้ที่สุด
๒) งบประมาณพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงาน EMS จังหวัดน่านและศูนย์รับแจ้งเหตุจังหวัดน่าน
๓) การส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยกู้ชีพในระดับตำบล
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เสร็จสิ้นการประชุมครั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น.

หลังจากนั้นเดินทางเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมชุดควบคุมฝูงชนของตำรวจภูธรจังหวัดน่านที่ห้องประชุมหลวงนารถนรานุบาล ภ.จว.น่าน โดย พ.ต.อ.สมพงษ์ สวนคร้ามดี รอง ผบก.ภ.จว.น่าน เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บังคับกองร้อยและผู้บังคับหมวดชุดควบคุมฝูงชนของ ภ.จว.ฯ ซึ่งมีจำนวน ๓ กองร้อย

การประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจกรณีที่ตำรวจภูธรภาค ๕ จะเดินทางมาตรวจสอบการฝึกชุดควบคุมฝูงชนของเราระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ท่าอากาศยานน่านซึ่งหลังจากนั้นในวันที่ ๒๓ มีนาคมจะนำกำลังไปตรวจสอบการฝึกยุทธวิธีที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ร่วมกับชุดควบคุมฝูงชนของ ภ.จว.อื่นอีกครั้งนี้
เสร็จสิ้นการประชุมในส่วนนี้เมื่อเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.

ต่อมาเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.เข้าร่วมประชุมกรณีที่ พล.ต.ต.ณรงค์ชัย วงษ์สามี ผบก.ภ.จว.น่านตรวจความพร้อมในการที่ ภ.จว.น่านจะทำการอบรมโครงการเยาวชนสัมพันธ์ในวันที่ ๑๕ มีนาคมนี้ที่ห้องประชุมชั้น ๒ โดยการอบรมในวันดังกล่าวผมมีหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่การจัดทำโครงการและรายละเอียดอื่นๆ ทั้งหมดร่วมกับเจ้าหน้าที่อีกทั้งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พิธีกรอีกส่วนหนึ่งด้วย การประชุมส่วนนี้ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง

หลังจากประชุมเตรียมความพร้อมเสร็จแล้วได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการฝึกชุดควบคุมฝูงชนซึ่งค้างไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าต่อที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ซึ่งการประชุมเรื่องนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.ครับ

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไปผมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน (กปถ.จังหวัดน่าน) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน โดยการประชุมประชุมวันนี้นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการ กปถ.รวมประมาณ ๒๕ คน

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดน่านที่ ๓๗๑๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งประกอบด้วยผู้่ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานคณะกรรมการ,ผบก.ภ.จว.น่าน รองประธาน,รอง ผบก.ภ.จว.น่านซึ่งรับผิดชอบงานจราจร รองประธาน,และคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุข,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ขนส่งจังหวัด,ท้องถิ่นจังหวัด,นายก อบจ.,นายกเทศมนตรีเมืองน่าน,ผู้อำนวยการแขวงการทางน่านที่ ๑ และ ๒,ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน,ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร,ประชาสัมพันธ์จังหวัด,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดน่าน เขต ๑,ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ,ผกก.๕ บก.ทางหลวง,ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.น่าน,รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการฯ , รอง ผกก.จราจร สภ.เมืองน่าน,สารวัตรฝ่ายอำนวยการ (ผู้รับผิดชอบงานจราจร) และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจราจร ภ.จว.น่าน โดยคณะกรรมการตามคำสั่งนี้มีหน้าที่นำข้อมูลจากสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เกิดขึ้นในพื้นที่แต่ละอำเภอวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ ปัจจัยเสี่ยง การนำข้อมูลไปวิเคราะห์และนำผลที่ได้รับไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดน่านเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับการประชุมวันนี้มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๒. สถิติการเกิดอุบัติเหตุในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
. แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
๔. การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุแต่ืละระดับในจังหวัดน่าน
๕. พิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากโครงการ
๖. การดำเนินการตามโครงการของสถานีตำรวจแต่ละแห่งในสังกัด ภ.จว.น่าน
เสร็จสิ้นการประชุมเมืิ่อเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.

ตรวจสุขภาพประจำปี (๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖)

วัีนนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไปเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จริมเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีที่ห้องประชุม สภ.ซึ่งคณะแพทย์,พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลดารารัศมีเป็นผู้ทำการตรวจ

การตรวจสุขภาพของพวกเราในวันนี้มีดังนี้
๑. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
๒. วัดความดัน
๓. ตรวจเลือด/ปัสสาวะ/อุจจาระ
๔. ตรวจคลื่นหัวใจสำหรับผู้มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป
๕. เอ๊กซเรย์ปอด

สำหรับการตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจประจำปีนั้นเป็นไปตามประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๐ บทที่ ๕ ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายจะต้องทำการตรวจสุขภาพให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปี โดยเมื่อตรวจเสร็จสิ้นแล้วให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยนั้นรายงานผลของการตรวจ โดยแจ้งยอดกำลังตำรวจทั้งหมด ยอดที่ได้รับการตรวจสุขภาพ และทำบัญชีรายชื่อเฉพาะผู้มีโรคโดยให้มีช่องยศ นาม นามสกุล อายุ ตำแหน่ง ชื่อโรค และหมายเหตุเสนอผ่านตามลำดับชั้นส่งสำนักงานแพทย์ใหญ่ภายในเดือนธันวาคมทุกปี และเมื่อสำนักงานแพทย์ใหญ่ได้รับรายงานการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วจะดำเนินการดังนี้
ทำสถิติของการตรวจสุขภาพเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเดือนมีนาคมของทุกปี
พิจารณาว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดสมควรจะให้การรักษาบำรุงร่างกายอย่างใด หากสมควรจะเรียกเข้ามาตรวจรักษาในโรงพยาบาลตำรวจก็ให้ทำหนังสือให้ส่งตัวมารับการตรวจรักษา เมื่อปรากฏว่ามีข้าราชการตำรวจป่วยเป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ให้สำนักงานแพทย์ใหญ่ทำรายงานพร้อมกับความเห็นเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป


<< ภาพทั้งหมด >>

วันเดียวกันเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. สภ.แม่จริมได้จัดให้มีการประชุมนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรและเจ้าหน้าที่สายงานสืบสวนและป้องกันปราบปรามที่ห้องประชุม ศปก.โดย พ.ต.อ.สุชาติ สิงขรณ์ ผกก.ฯ เป็นประธาน

การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเพื่อตรวจสอบความคืบหน้า,ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องและแนวทางการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเิพื่อให้สำเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้เวลาในการประชุมประมาณ ๑ ชั่วโมง

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

ภารกิจวันนี้ (๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ผมมาปฏิบัีติงานในหน้าที่อำนวยการที่ตำรวจภูธรจังหวัดน่านครับ งานวันนี้เนื่องจากเป็นวันจันทร์จึงค่อนข้างมากกว่าวันอื่นๆ อาจจะมาจากมีวันหยุด ๒ วันที่ผ่านมาและงานที่รอไว้ช่วงนั้นเข้ามาวันนี้ แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างยังคงเดินหน้าของมันตามปกติโดยน้องๆ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเขาจัดการของเขาตามหน้าที่เสร็จแล้วก็นำมาเสนอผมในส่วนงานที่ผมรับผิดชอบ ทุกงานผ่านพ้นโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ

ต่อมาช่วงบ่ายผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ที่ห้องประชุม ศปก.เพื่อติดตามงานในหน้าที่ของแต่ละคนว่าไปถึงไหนแล้ว มีปัญหาข้อขัดข้องอย่างไรบ้า่งเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้น รวมถึงให้แต่ละคนเสนอข้อมูลในส่วนของตนให้ผมในฐานะหัวหน้าศูนย์ฯ ทราบพร้อมแฟ้มข้อมูลเอกสาร เสร็จแล้วก็ช่วยกันคิด ช่วยกันทำในเรื่องที่อาจจะมีข้อขัดข้องเพื่อแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงไป เพราะงานนี้เป็นหัวใจของผู้บังคับบัญชาที่พวกเราจะต้องรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆ อยู่ตลอดเวลาแล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ใช้เวลาประมาณประมาณ ๑ ชั่วโมงก็เสร็จครับ

เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพหรือ Video conference โดยวันนี้เป็นการประชุมงานป้องกันปราบปราม ผู้เ้ข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนของ ภ.จว.น่าน พ.ต.อ.สิรภพ พุ่มเฉลิม รอง ผบก.ภ.จว.น่าน,เจ้าหน้าที่งานป้องกันปราบปราม ภ.จว.น่าน,เจ้าหน้าที่จาก กก.สืบสวน,งานสอบสวน ภ.จว.น่านและหัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัดเข้าร่วมประชุม

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556

หัวใจของตำรวจคือ "พี่น้องประชาชน" (๙ มีนาคม ๒๕๕๖)

สวัสดีครับ

วันนี้วันเสาร์ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ วันหยุดสำหรับหลายๆ ท่านของสัปดาห์นี้ ในส่วนของตำรวจเรายังคงทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนตามปกติ มีอะไรจะให้พวกเรารับใช้ก็เชิญได้นะครับ พวกเราพร้อมให้บริการพี่น้องด้วยความเต็มใจตลอด ๒๔ ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด

การทำงานของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดในปัจจุบันนี้นั้นส่วนที่ถือว่าเป็นหัวใจที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพี่น้องประชาชน พี่น้องประชาชนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน งานใดจะสำเร็จหรือล้มเหลว ประสบความสำเร็จ บรรลุจุดหมายหรือเรียกง่ายๆ ว่าจะถึงดวงดาวหรือไปตลอดรอดฝั่้งหรือไม่อยู่ที่พี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ตำรวจเราก็เช่นเดียวกันเพราะเราต้องทำงานอยู่ท่ามกลางพี่น้องเหล่านี้ ใครก็ตามแม้ัว่าจะตั้งใจทำงานเต็มที่เต็มร้อยหรืออาจจะเกินร้อยก็ตามผมคิดว่าไม่มีทางประสบความสำเร็จได้หากขาดความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ผมถือจุดนี้เป็นหัวใจในการทำงานของผม หากพี่น้องมีความเข้าอกเข้าใจและให้ความร่วมมือกับพวกเราแล้วงานที่คิดว่ายากก็จะเป็นเรื่องง่าย งานที่คิดว่าไม่อาจประสบผลสำเร็จได้ก็จะประสบผลอย่างแน่นอน

แต่จะทำอย่างไรที่จะให้พี่น้องหันมาให้ความร่วมมือหรือเข้าใจการทำงาน เรื่องนี้ผมคิดว่าไม่ใช่้เรื่องยากอะไรเลย ผมยึดพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พี่น้องประชาชนเคารพเทิืดทูนและไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาล่วงละเมิดได้อย่างเด็ดขาดมาเป็นหลักในการปฏิบัตินั่นก็คือ "เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา" พระราชดำรัสของพระองค์ท่านนี้สามารถนำมาใช้ได้ทุกหนแห่งทั่วประเทศและทุกหน่วยงาน หากเราเข้าใจและเข้าถึงจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วงานของเราก็จะประสบผลอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางที่เราคิดหรือมุ่งหวัง ในส่วนของการพัฒนานั้นผมใช้วิธีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องในรูปแบบต่างๆ ที่ผมเน้นหนักก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม,ยาเสพติด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพของสังคมหรือชุมชนนั้นๆ เป็นสำคัญ ผมคิดว่าหากพี่น้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ แล้วความเจริญและผาสุกของสังคมจะต้องตามมาในท้ายที่สุดอย่างแน่นอนซึ่งหากเราสามารถทำเช่นนั้นได้งานที่ยากของตำรวจเราก็จะกลา่ยเป็นง่ายอย่างไม่ต้องสงสัย

ประมวลภาพการพบปะเยี่ยมเยียนให้ความรู้ัความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนด้านล่างนี้ผมนำเฉพาะบางส่วนจากภาพที่ผมถ่ายไว้มากกว่า ๖,๐๐๐ ภาพครับ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ผมจะตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถของคนคนหนึ่งพึงมีเพื่อพี่น้องประชาชนอันเป็นที่รักยิ่งของผม