วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการ กต.ตร. (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

วันนี้ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. สภ.ภูกามยาวได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ขึ้น ณ ห้องประชุม สภ.โดย พ.ต.อ.บวร ไชยคำ ผกก.ฯ ทำหน้าที่ประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบคณะกรรมการตามคำสั่งประธาน กต.ตร.จังหวัดพะเยาที่ ๑๕๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (คลิกที่นี่เพื่อดูคำสั่ง) โดยมีวาระการประชุมดังภาพด้านล่าง

การประชุมครั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ภูกามยาวชุดเดิมได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะประธาน กต.ตร.จังหวัดพะเยาจึงได้มีคำสั่งข้างต้นแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ในครั้งนี้ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไปซึ่งระเบียบคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ข้อ ๑๕ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สำหรับการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการเลือกประธานคณะกรรมการ กต.ตร.นั้น ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยคณะกรรมการ กต.ตร. พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๑๕ กำหนดไว้ว่า "ให้มีการประชุมเพื่อลงมติเลือกประธานคณะกรรมการโดยให้เลือกจากกรรมการอื่นซึ่งไม่เป็นข้าราชการตำรวจ"

ผลการเลือกปรากฏว่านางผัดดี สิงห์แก้ว คณะกรรมการภาคประชาชนที่มาจากการเลือกได้รับเลือกให้เป็นประธาน กต.ตร.สภ.ภูกามยาวคนใหม่ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่

เสร็จสิ้นการประชุมเวลา ๑๔.๔๒ น.
<< ภาพทั้งหมด >>
อนึ่ง อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กต.ตร.สถานีตำรวจนั้นมีดังนี้

๑) รับนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจจาก กต.ตร.และ กต.ตร.กทม.หรือ กต.ตร.จังหวัดแล้วแต่กรณีไปปฏิบัติให้เกิดผลตามนโยบาย
๒) ห้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาและบริหารงานตำรวจ
๓) ประสานการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ
๔) รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพี้นที่ 
๕) ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการบริหารงานของสถานีตำรวจ
๖) รายงานผลการปฏิบัติงานให้ กต.ตร.กทม.หรือ กต.ตร.จังหวัดทราบ ตามที่ กต.ตร.กำหนด
๗) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กต.ตร.สถานีตำรวจมอบหมาย

วันนี้ที่ภูกามยาว / ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

วันนี้วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันทำงานวันสุดท้ายในสัปดาห์นี้และเดือนนี้ของพี่น้องส่วนใหญ่ก่อนที่จะได้หยุดกันยาวๆ ถึง ๓ วันตั้งแต่วันที่ ๑-๓ มิถุนายนที่จะถึงก็ขอให้มีความสุขสนุกสนานกับงานที่ทำโดยทั่วกันนะครับ

วันนี้ผมเดินทางไปถึงโรงพักภูกามยาวก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. เพราะมีภารกิจสำคัญช่วงเช้าและต่อมาเมื่อถึงเวลา ๐๘.๐๐ น.ได้ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติกับเจ้าหน้าที่สายตรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจฝึกงานที่ลานหน้าอาคารที่ทำการสถานีโดยวันนี้ ร.ต.อ.อดิเรก แพทย์สมาน รอง สว.(ป.)ฯ ทำหน้าที่หัวหน้าสายตรวจจากนั้นเข้าไปดูงานและเซ็นงานเอกสารในห้องทำงานที่มีอยู่ ๒-๓ ชิ้นใช้เวลาไม่นานก็เรียบร้อยเสร็จแล้วออกเดินทางไปที่อาคารอเนกประสงค์บ้านกาดถีใต้ หมู่ ๓ ตำบลห้วยแก้ว เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราและพี่น้องประชาชนรายละเอียดปรากฏตามคำสั่ง สภ.ภูกามยาวด้านล่าง


เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. นายจิรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอภูกามยาวประธานในพิธีเดินทางไปถึงศาลาอเนกประสงค์บ้านกาดถีซึ่งพวกเราข้าราชการตำรวจ สภ.ภูกามยาวจำนวน ๒๐ กว่าคนนำโดย พ.ต.อ.บวร ไชยคำ ผกก.ฯ , ข้าราชการทหาร , ฝ่ายปกครอง , พี่น้องประชาชนบ้านกาดถีใต้และนักเรียนโรงเรียนบ้านกาดถีรวมประมาณ ๑๕๐ คนพร้อมอยู่ภายในจากนั้นประธานพบปะพูดคุยและแจ้งวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำครั้งนี่้สรุปได้ว่าเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยจะก่อสร้างฝายชะลอน้ำหรือที่เรียกกันติดปากว่า "ฝายแม้ว" ในเขตพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม บ้านกาดถึใต้ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาวเพื่อประโยชน์ร่วมกันของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่

หลังจากนั้นพวกเราออกเดินทางจากศาลาอเนกประสงค์ไปยังที่หมายซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ ๑.๕ กิโลเมตรท่ามกลางบรรยากาศที่ค่อนข้างเย็นสบายเพราะก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาสร้างความชุ่มชื้นฉ่ำเย็นพอสมควร

การสร้างฝายชะลอน้ำครั้งนี้พวกเราใช้วิธีเข้าแถวและลำเลียงหินบริเวณใกล้เคียงก้อนใหญ่บ้างเล็กบ้างเท่าที่มีจากต้นทางไปถมยังจุดที่ก่อสร้างผ่านมือของแต่ละคนซึ่งแม้จะหนักจะเหนื่อยจนทุกคนมีเหงื่อออกมาเกือบท่วมตัวแต่พวกเราก็ยังมีรอยยิ้มและร่วมมือกันทำด้วยจิตใจอันเสียสละเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จนได้ฝายที่สร้างในครั้งนี้จำนวน ๕ ลูกและเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาประมาณ ๑๑.๔๐ น. < ภาพทั้งหมด >

เวลา ๑๓.๓๐ น. สภ.ภูกามยาวได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ขึ้น ณ ห้องประชุม สภ.โดย พ.ต.อ.บวร ไชยคำ ผกก.ฯ ทำหน้าที่ประธาน

<< รายละเอียด >>

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วันนี้ที่ภูกามยาว / แนะนำให้ความรู้แก่ นสต.ฝึกงาน (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

วันนี้วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันทำงานอีกวันหนึ่งของพี่น้องส่วนใหญ่รวมถึงผมและตำรวจเราทุกคนท่ามกลางบรรยากาศที่คิดว่าคงจะเหมือนกันเกือบทั้งประเทศนั่นก็คือครึ้มฟ้าครึ้มฝนและบางที่บางแห่งอาจจะมีฝนตกลงมาอีกด้วยซึ่งที่ภูกามยาวและจังหวัดพะเยาก็เช่นเดียวกัน สภาพแบบนี้พี่น้องที่ขับรถเดินทางไปไหนมาไหนอย่าลืมใช้ความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษก็แล้วกันเพราะโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมักจะมีสูงขึ้นตามไปด้วย
การทำงานของผมช่วงเช้าวันนี้ยังคงอยู่ที่โรงพักเหมือนเดิมเพราะช่วงปลายเดือนจะมีงานเอกสารค่อนข้างเยอะหน่อยทั้งงานเข้า งานออก งานรายงานสรุปประจำเดือนทำนองนี้แต่หน้าที่ของผม (รวมถึงผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่) ก็จะมีเพียงตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารก่อนที่จะลงนามเท่านั้นเพราะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเขาจะทำของเขาแล้วนำมาเสนอ แต่... ก่อนที่จะเซ็นชื่อลงไปเราในฐานะผู้บังคับบัญชาก็จะต้องดูให้ดี ให้เรียบร้อยก่อนว่าครบถ้วนสมบูรณ์ไหม ขาดตกบกพร่องอะไรมั่ง ถ้ามีก็เซ็นไปแต่ถ้าไม่มีก็ให้เจ้าหน้าที่เขาแก้ไขใหม่ให้เรียบร้อยซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารที่เจ้าหน้าที่นำมาเสนอทุกงานเรียบร้อยสมบูรณ์ครับเพราะเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนเขามีความรู้ความชำนาญในงานของเขาอยู่แล้วจึงไม่มีปัญหาข้อขัดข้องอะไร

เรื่องต่อมาที่จะขอบันทึกไว้สำหรับกิจกรรมของผมในวันนี้ก็คือการฝึกงานของนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ซึ่งมาฝึกงานที่โรงพักภูกามยาวตั้งแต่วันที่ ๒๗ พ.ค.ที่ผ่านมาจนถึงวันที่ ๕ ก.ค.ที่จะถึงนี้จำนวน ๗ คนว่ามีอะไรบ้างและผมเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไร

การฝึกงานของ นสต.ทั้ง ๗ คนในวันนี้โรงพักเราให้เขาฝึกด้านธุรการแบ่งเป็นธุรการทั่วไป ,ธุรการคดี , ธุรการงานสอบสวน และธุรการจราจรซึ่งแต่ละแผนกงานนั้นมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานนั้นๆ เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ชี้แนะ สอนและให้ทดลองเขียนหรือทำด้วยตนเองโดยผมจะอาศัยช่วงเวลาว่างๆ จากงานในหน้าที่ออกไปพบปะพูดคุย สอน ให้คำแนะนำแก่เขาด้วยตนเองเป็นระยะๆ โดยอาศัยประสบการณ์ที่เคยทำมาและระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดเป็นหลักในการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ การฝึกงานครั้งนี้ผมตั้งใจว่าก่อนจบจะให้ นสต.ทั้ง ๗ คนทำการทดสอบความรู้ที่ได้รับด้วยซึ่งที่คิดไว้ตอนนี้ก็คงจะทำเป็นข้อสอบแบบปรนัยราวๆ ๕๐ ข้อประมาณนี้ในลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ผมเคยทำเมื่อสมัยเป็น สวป.สภ.พาน จว.เจียงฮาย (คลิกดูรายละเอียดเรื่องนี้ได้ที่นี่) สำหรับภาพการฝึกงานของ นสต.วันนี้คลิกดูได้ที่นี่เลยครับ

ช่วงพักเที่ยงวันนี้ผมทานอาหารกลางวันที่งานจราจรโดยพวกเราทำกินกันเองพร้อมกับ นสต.ที่ฝึกงานจราจรด้วย การทานอาหารครั้งนี้ถือเป็นการฝึกงานไปด้วยในตัวประเภทมารยาทสังคมเพื่อให้เขาเรียนรู้ว่าเขาควรมีหน้าที่และบทบาทแบบไหนอย่างไรเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้บังคับบัญชาและรุ่นพี่...

...จากการสังเกตพบว่านักเรียนเหล่านี้ทำได้ดีและรู้ถึงภาวะบทบาทหน้าที่ของเขาเป็นอย่างดี ง่ายๆ ก็คือการตักข้าวตักน้ำ ยกอาหารเสิร์ฟรวมถึงไปเมื่อกินกันอิ่มหนำสำราญแล้วเขาจะเก็บถ้วยช้อนจาน รวบรวมเศษอาหารเอาไปไว้ที่ที่เก็บจากนั้นก็ล้างถ้วยช้อนจานที่ว่า เห็นแล้วก็ดีใจครับสำหรับภาวะบทบาทและหน้าที่ที่เขารู้และเขาทำ
<< ภาพในส่วนนี้ >>

ช่วงบ่ายผมนั่งทำงานที่โรงพักตามปกติครับ วันนี้ไม่ต้องออกไปไหนเพราะไม่มีงานนอกที่ตั้ง ในส่วนของพวกเรารวมทั้ง นสต.ฝึกงานก็ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกโรงพักเช่นกัน

ปิดท้ายกันวันนี้ด้วยการนำเรื่องราวการให้ความรู้แก่ นสต.ฝึกงานซึ่งไปฝึกหัดปฏิบัติราชการเมื่อครั้งผมเป็น สวป.สภ.พาน จว.เชียงรายมาบันทึกไว้อีกเรื่องหนึ่ง สำหรับรายละเอียดของเรื่องนั้นๆ ท่านสามารถคลิกดูได้ที่หัวเรื่องได้เลยครับ

การฝึกหัดปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ สภ.พาน (๒๑ กันยายน ๒๕๕๓)
ให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาฝึกหัดปฏิบัติ (๒๑ กันยายน ๒๕๕๓)
นำตำรวจฝึกงานเยี่ยมเยียนพบปะพี่น้องประชาชนที่ตลาดสดหกแยก (๒๑ กันยายน ๒๕๕๓)
นำตำรวจฝึกงานดูการปฏิบัติการตั้งจุดตรวจที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๒๑ กันยายน ๒๕๕๓)
การฝึกหัดปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (๒๒ กันยายน ๒๕๕๓)
นำตำรวจฝึกงานศึกษาดูงานหน่วยบริการประชาชน (๒๓ กันยายน ๒๕๕๓)
ตำรวจฝึกงานฝึกหัดปฏิบัติหน้าที่สายตรวจเดินเท้า (๒๓ กันยายน ๒๕๕๓)
แนวคิด อุดมการณ์ และหลักการทำงานของน้องๆ ตำรวจฝึกงานเมื่อจบออกไปรับราชการ (๒๖ กันยายน ๒๕๕๓)
ประมวลภาพการฝึกหัดปฏิบัติราชการด้านสายตรวจของตำรวจฝึกงาน (๒๗ กันยายน ๒๕๕๓)
* ห้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่สายตรวจด้านทฤษฎี (๒๗ กันยายน ๒๕๕๓)
ทดสอบความรู้ความเข้าใจตำรวจฝึกงาน (๒๙ กันยายน ๒๕๕๓)
แนวคิด,อุดมการณ์ของน้องๆ ตำรวจฝึกหัดปฏิบัติราชการ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)

ภาพประกอบทั้งหมดของกิจกรรมในวันนี้คลิกดูที่ลิงก์ด้านล่างครับ

<< ภาพทั้งหมด >>

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วันนี้ที่ภูกามยาว / เข้าร่วมประชุม ศอ.ปส.จ.พะเยา (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

วันนี้วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันทำงานอีกวันหนึ่งของพี่น้องส่วนใหญ่รวมถึงตำรวจเราด้วย ขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกสนานกับงานที่ทำโดยทั่วกัน

เช่นเคยครับผมจะนำเรื่องราวความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันโดยเน้นไปที่การทำงานเป็นหลักมาบันทึกไว้ในบล็อกนี้ว่ามีหรือทำอะไรไปบ้าง อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานสำหรับตัวเองหรืออาจจะใช้ในการอ้างอิงอะไรบางอย่างในอนาคตต่อไปภายหน้าก็ได้ พี่น้องติดตามได้ในบล็อกนี้

สองภาพขวามือนี้เป็นภาพเปรียบเทียบตัวผมระหว่างวันนี้เมื่อปีที่แล้ว (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) กับวันนี้ซึ่งผมก็นำเอามาจากเรื่องราวที่บันทึกในบล็อกนี้นี่แหละซึ่งนอกจากจะรู้ว่าวันนั้นวันนี้เราทำอะไรไปบ้างแล้วยังเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายหรือหุ่นเราเองอีกด้วย แฮ่ะๆ ดูแล้วผมว่าวันนี้ผมหุ่นดีกว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะ พี่น้องคิดเหมือนผมไหม แต่ผมคิด

สำหรับเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆ ของผมในวันนี้ที่จะนำมาบันทึกไว้มีดังนี้

เวลา ๐๙.๓๐ น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยาโดยนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยาเป็นประธานและเสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ในส่วนของรายละเอียดการประชุมขออนุญาตไม่นำมาเสนอ

<< ภาพในส่วนนี้ >>
หลังจากเสร็จจากการประชุมและทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วช่วงบ่ายผมมานั่งทำงานที่โรงพักต่อซึ่งงานที่ทำมีงานเอกสารอยู่หลายอย่างเหมือนกันตามปกติธรรมดาของช่วงสิ้นเดือนหรือต้นเดือนที่งานมักจะมากเป็นพิเศษกว่าช่วงอื่นๆ...
...นอกจากนี้ยังได้สั่งงานเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนให้ออกสืบสวนติดตามหาข่าวนอกที่ตั้งซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รายงานผลการดำเนินการให้ทราบเป็นระยะๆ ทางไลน์กลุ่ม


ผลการปฏิบัติเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ ๑ คน เพศชายในข้อกล่าวหากระทำผิด พ.ร.บ.ยาเสพติดนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย

ขอบคุณทุกคนครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่ขอนำมาบันทึกไว้ในกิจกรรมวันนี้ก็คือภารกิจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สายตรวจและจราจรของเราว่ามีอะไรบ้าง พี่น้องท่านใดสนใจสามารถคลิกดูภาพได้ที่นี่

ภาพกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้ท่านสามารถคลิกดูได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

<< ภาพทั้งหมด >>