วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไปผมพร้อมกับ ร.ต.ต.วิชิน กล้าหาญ รอง สวป.นายตำรวจเวรหัวหน้าสายตรวจและ ด.ต.คทาวุฒิ อโนพุทธิ เจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ออกเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่้น้องประชาชนที่บ้านน้ำตกพัฒนา หมู่ ๗ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตามนโยบายสร้างความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีัวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชารวมถึงเป็นการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน

การพบปะเยี่ยมเยียนครั้งนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับทุกครั้งที่ผ่านมานั่นก็คือขณะออกตรวจนั้นหากพวกเราพบปะพี่น้องที่ใดพวกเราก็จะหยุดและลงรถไปทักทายพูดคุยสารทุกข์สุกดิบ ให้คำแนะนำอะไรต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และที่สำคัญก็คือสอบถามความต้องการของพี่น้องที่จะให้ตำรวจเราปฏิบัติเพื่อให้ตรงกับความต้องการให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

ภาพด้านล่างเป็นการพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องกลุ่มผลิตลำไยที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งมีพี่น้องประมาณ ๑๐ คนโดยจุดนี้พวกเราได้แจกจ่ายเอกสารแผ่นพับที่เตรียมไปแก่พี่น้องด้วย สำหรับเอกสารที่แจกจ่ายวันนี้นั้นเป็นเรื่อง "คำแนะนำในการไปติดต่อราชการที่สถานีตำรวจ" จัดพิมพ์โดยกองพัฒนาการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ระหว่างเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่้น้องที่จุดอื่นเห็นภาพสวยๆ กลางทางจึงขออนุญาตเก็บมาฝากพี่น้องหน่อยภาพนี้เป็นการพบปะเยี่ยมเยียนและแจกจ่ายเอกสารแก่พี่น้องตามเส้นทางครับก่อนกลับโรงพักพวกเราแวะเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนึ่ง การปฏิบัติตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนในส่วนที่พวกเราดำเนินการในวันนี้นั้นมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑) ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดทั้งในและนอกสถานีตำรวจ ให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีกิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีบุคลิกภาพที่เป็นมิตร แต่งกายถูกต้อง เป็นระเบียบ มีจิตใจที่พร้อมในการให้บริการประชาชนทั้งในและนอกสถานีตำรวจ
๒) แสวงหาความร่วมมือกับประชาชนในทุกๆ ด้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ
๓) บูรณาการความรู้ด้านจิตวิทยา และประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติ
๔) ขจัดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของตำรวจด้วยรอยยิ้มและความจริงใจ พร้อมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ระลึกเสมอว่าตำรวจทุกคนมีความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการหรือแนวทางการพัฒนาฯ เพราะการดำเนินการจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ ความสามัคคีของข้าราชการตำรวจทุกคนที่ต้องเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฯ ไปสู่จุดหมายอย่างพร้อมเพรียงกัน

ดำเนินรายการทางวิทยุชุมชน (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕)

วันนี้ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.ผมดำเนินรายการทางวิทยุชุมชนเกษตรสัมพันธ์ ระบบ F.M.ความถี่ ๑๐๗.๕๐ MHz.ในรายการ "ตำรวจเวียงเชียงรุ้งพบประชาชน" เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้และสิ่งดีๆ ไปสู่พี่น้องประชาชนและถือปฏิบัติตามส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนในด้านการเผยแพร่้ข้อมูลข่าวสารออกสู่้สาธารณชนสาระสำคัญของการดำเนินรายการวันนี้มีดังนี้
๑. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
๒. ข่าวสารแวดวงโรงพักเวียงเชียงรุ้งรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
๓. การพบปะเยี่ยมเยียนคณะครูและนัุึำกเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง ตำบลทุ่งก่อเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕๔. เตือนภัยแก๊งมิจฉาชีพที่สำนักงานตำรวจแห่งชาิติรวบรวม
๕. ประกาศการรับสมัคร กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง
๖. สาระบันเทิง

(รายละเอียดทั้งหมดของรายการวันนี้คลิกดูที่นี่)

รายการนี้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีเวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.ซึ่งในนามของ สภ.เวียงเชียงรุ้งขอขอบคุณผู้่บริหารสถานีวิทยุมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงด้วยนะครับ