วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลทุ่งก่อ (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.ผมเดินทางไปตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลทุ่งก่อพบ ด.ต.พลาวุธ สุภาอินทร์ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ


หน่วยบริการประชาชนตำบลทุ่งก่อเป็น ๑ ใน ๓ หน่วยบริการฯ ของ สภ.เวียงเชียงรุ้ง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบเขตตำบลทุ่งก่อยกเว้นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเรามีเจ้าหน้าที่ผิดชอบ ๒ คนโดยอีกคนหนึ่งคือ ด.ต.ตรัณ การวิบูลย์

สำหรับข้อสั่งการที่แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจครั้งนี้นั้นสรุปได้ดังนี้

๑. ช่วงนี้ใกล้จะถึงเทศกาลลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๕ แล้วจึงขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์แก่พี่น้องประชาชนตามที่เคยมีประกาศจากหน่วยงานตำรวจระดับสูงเมื่อปีก่อนๆ มาซึ่งปีนี้ก็คงจะมีลักษณะเช่นเดียวกันดังนี้
๑.๑ ห้ามจุดดอกไม้เพลิง หรือเล่นลูกปา หรือขว้างสายรุ้งโดยเด็ดขาด และให้งดเว้นการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัดที่มีขนาดใหญ่ เพราะนอกจากเสียงดังเป็นที่เดือดร้อนรำคาญแล้วอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินส่วนรวมได้๑.๒ ร้านค้าดอกไม้เพลิงที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ทำการค้าหรือจำหน่ายได้เฉพาะภายในสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตให้ค้า ซึ่งดอกไม้เพลิงตามแบบ ป.๕ และจะต้องค้าหรือจำหน่ายดอกไม้เพลิงได้เฉพาะภายในเวลา ๐๖.๐๐๑๘.๐๐ น.ของแต่ละวันเท่านั้น
๑.๓ การปล่อยโคมลอย/โคมไฟต้องระมัดระวังในการปล่อย โดยเฉพาะเวลาการเดินทางของอากาศยาน (เครื่องบิน) ในห้วงระหว่างเวลา ๐๖.๐๐๒๔.๐๐ น.ของทุกวัน
๒. การปฏิบัติหน้าที่ให้ยึดถือวิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ว่า "เป็นตำรวจมืออาชีพเพื่อความผาสุกของประชาชน"
๓. การเป็นตำรวจมืออาชีพนั้นต้องเป็นข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริงในงานที่ทำและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยันและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่สุดต้องตระหนักเสมอว่าเป้าหมายการทำงานของตำรวจของคือความผาสุก ของประชาชน
๔. สำหรับการดำเนินการอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ให้ถือปฏิบัติตามที่เคยสั่งการเมื่อครั้งที่ผ่านๆ มา

เจ้าหน้าที่รับทราบ

ดำเนินรายการทางวิทยุชุมชน (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)

วันนี้ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.ผมดำเนินรายการทางวิทยุชุมชนเกษตรสัมพันธ์ ระบบ F.M.ความถี่ ๑๐๗.๕๐ MHz.ในรายการ "ตำรวจเวียงเชียงรุ้งพบประชาชน" เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้และสิ่งดีๆ ไปสู่พี่น้องประชาชนและถือปฏิบัติตามส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนในด้านการเผยแพร่้ข้อมูลข่าวสารออกสู่้สาธารณชน

สาระสำคัญของการดำเนินการวันนี้มีดังนี้

๑. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
๒. ข่าวสารแวดวงโรงพักเวียงเชียงรุ้งรอบวันที่ผ่านมา
๓. มาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในเขต สภ.เวียงเชียงรุ้งช่วงที่ผ่านมาซึ่งไม่มีการกระทำผิดใดๆ เกิดขึ้น
๔. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ สภ.เวียงเชียงรุ้ง
๕. การดำเนินการช่วงโรงเรียนเปิดเทอมในด้านต่างๆ
๖. รู้ทันเล่เหลี่ยมกลโกงของคนร้าย
๗. สาระบันเทิง

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยร้านค้าทอง/อัญมณี (๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไปผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ออกตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยร้านค้าทอง/อัญมณีในเขตพื้นที่ตามนโยบายสร้างความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ธนาคาร ร้านค้าทอง ร้านอัญมณี สถานีบริการน้ำมัน ร้านมินิมาร์ทของ สภ.เวียงเชียงรุ้งซึ่งเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งในหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. แนวคิดในการปฏิบัติ
ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านการป้องกันปราบปราม อาชญากรรมที่มีนโยบายที่จะเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพื้นฐานที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนทั้งอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินและชีวิตร่างกายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความหวาดระแวงภัยจากอาชญากรรมของพี่น้องให้เหลือน้อยที่สุด

๒. วัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้

๒.๑ เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมธนาคาร ร้านอัญมณี สถานีบริการน้ำมัน ร้านมินิมาร์ท
๒.๒ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนและพนักงานขายหรือผู้ประกอบการ๓. แนวทางในการปฏิบัติ
๓.๑ สำรวจสถานที่และสถานประกอบการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดและเก็บและนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ เช่น สถานที่ตั้ง,จำนวนผู้ใช้บริการ,เวลาที่มีผู้มาใช้บริการทั้งจำนวนมากและน้อยที่สุดในแต่ละวัน เป็นต้น
๓.๒ เพิ่มความเข้มในการตรวจตราป้องกันโดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และรถ จักรยานยนต์ออกตรวจตราและเพิ่มความเข้มรวมถึงความถี่ในการตรวจเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีผู้คนพลุกพล่านหรือเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่แต่ละผลัดนั้นได้มอบหมายภารกิจและแนวทางปฏิบัติไว้ด้วยทุกครั้ง๓.๓ ประชาสัมพันธ์และออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการให้ทราบถึงวิธีการกระทำผิดของคนร้าย การป้องกันและการแจ้งเมื่อเกิดเหตุ 
๓.๔ ขอความร่วมมือให้มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เช่น สัญญาณเตือนภัย โทรทัศน์วงจรปิด
๓.๕ การวางระแบบการรับแจ้งเหตุให้สามารถแจ้งเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ทันท่วงที
๓.๖ การตรวจสอบความพร้อมจุดรับแจ้งเหตุและเจ้าหน้าที่ สภ.เวียงเชียงรุ้งโดยงานปกครองป้องกันได้กำหนดให้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุหรือสถานการณ์สมมุติกรณีมีเหตุร้ายเกิดขึ้นจากการประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือชีวิต และทรัพย์สินของสถานประกอบการเหล่านี้เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งเพื่อความพร้อมและคล่องตัวของเจ้าหน้าที่หากมีเหตุเกิดขึ้น

การพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนตามนโยบายของ ผบช.ภ.๕ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕)

สวัสดีทุกท่าน
วันนี้วันอังคารขึ้น ๑๕ เดือน ๑๑ ปีมะโรง จุลศักราช ๑๓๗๔ ตรงกับวันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธกาลล่วงแล้ว ๒๕๕๕ ปี วันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันออกพรรษา ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาคิดว่าพี่น้องพุึทธศาสนิกชนจำนวนมากคงจะไปทำบุญสุนทาน เข้าวัดเข้าวาเนื่องในวันสำคัญเยี่ยงกันแล้ว ขออนุโมทนาบุญและให้ทุกท่านเจริญในธรรมโดยทั่วกันนะครับ
 
วันสำคัญทางพุทธศาสนาวันนี้ผมใคร่ขออนุญาตนำนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการให้่เจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักของเราถือปฏิบัติเพื่ีอพี่น้องประชาชนมารายงานให้ทราบหน่อยนั่นก็คือนโยบายการพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนของ พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕นโยบายนี้่มีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างหรือผูกมิตรไมตรีระหว่างพี่น้องประชาชนกับตำรวจเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยออกไปเยี่ยมไปเยียนญาติพี่น้องของเราพร้อมทั้งนำความรู้ความเข้าใจที่พี่น้องประชาชนสมควรจะได้รับรู้รับทราบเพื่อป้องกันตนเองจากปัญหาอาชญากรรม,ยาเสพติดให้โทษ รวมถึงการแจ้งเบาะแสข่าวสารข้อมูลที่พี่น้องทราบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งท่าน ผบช.ภ.๕ ได้มอบไว้เมื่อคราวประชุมมอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจระดับสูงในสังกัดเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมพระพุทธประทานยศบารมีซึ่งทุกหน่วยงานต้ัองนำไปปฏิบัติือย่างสม่ำเสมอ
การดำเนินการตามนโยบายนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งและได้่ปฏิบัติตามตลอดเรื่อยมาจนถึงขณะนี้และจะดำเนินการต่อไปดังส่วนหนึ่งของภาพประกอบที่ผมนำมารายงานให้พี่น้องทราบในวันนี้