วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขึ้นไปของ สภ.พาน (๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

สวัสดีทุกท่าน

วันนี้วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่ง ๔ ปีถึงจะมีครั้งหนึ่งรวมถึงเป็นวันสุดท้ายของเดือนที่สองแห่งศักราชนี้ก็ขอให้มีความสุขกันโดยทั่ืวหน้า ประการสำคัญมีอะไรที่ต้องการให้ตำรวจไทยเรารับใช้บอกได้ตลอดเพราะพวกเราปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมงเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคน

ช่วงนี้วงการตำรวจเรากำลังทำการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนไหลเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรยศไม่เกินร้อยตำรวจเอกซึ่งมีทั้งการฝึกอบรมในส่วนกลางและหน่วยงาน ในส่วนของ สภ.พานก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่เดือนนี้จะผ่านพ้นไปผมจึงใคร่ขออนุญาตนำเรื่องราวการฝึกอบรมของ สภ.พานเราตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงวันนี้มานำเสนอให้ทราบหน่อยว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้าง โดยรายละเอียดกรุณาคลิกที่หัวข้อนั้นๆ นะครับ

* ฝึกท่ากระบี่ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)
* ฝึกท่าบุคคลมือเปล่าและบุคคลประกอบอาวุธ (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
* ฝึกยุทธวิธีตำรวจ (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
* ฝึกยุทธวิธีการต่อสู้ป้องกันตัว (๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
* ฝึกท่าบุคคลมือเปล่าและบุคคลประกอบอาวุธ (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
* ฝึกยุทธวิธีตำรวจ (๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
* ฝึกยุทธวิธีการต่อสู้ป้องกันตัวและการปฐมพยาบาล (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
* สัมมนางานป้องกันปราบปราม (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
* สัมมนางานป้องกันปราบปราม (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
* สัมมนางานป้องกันปราบปราม (๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

เพิ่มเติม

* สัมมนางานป้องกันปราบปราม (๑ มีนาคม ๒๕๕๕)
* ทดสอบความรู้ความเข้าใจ (๒ มีนาคม ๒๕๕๕)
* สัมมนางานป้องกันปราบปราม (๕ มีนาคม ๒๕๕๕)

สำหรับการอบรมในส่วนที่เหลือจะนำมาเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป

อนึ่ง การอบรมที่นำมาเสนอครั้งนี้เป็นส่วนที่ สภ.พานทำการอบรมเองเป็นการเฉพาะตามหัวข้อที่ บช.ศ.กำหนด สำหรับการอบรมที่ส่วนกลางซึ่ง ณ ที่นี้ก็คือการอบรมที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายเราไม่มีภาพส่วนนั้นจึงขออนุญาตนำเสนอเฉพาะแต่ในส่วนภายในของเราเท่านั้น

ขอบคุณครับ

สัมมนางานป้องกันปราบปรามของ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป (๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป สภ.พานได้จัดให้มีการสัมมนางานป้องกันปราบปรามของข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจซึ่งมีอายุ ๕๓ ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนไหลเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรยศไม่เกินร้อยตำรวจเอก ณ ห้องประชุมชั้น ๓ โดยนายตำรวจผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย
๑. พ.ต.ท.อนุึพนธ์ สนิท รอง ผกก.ป.
๒. พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.
๓. ร.ต.ท.รุ่ง สุวรรณฉัตรศิริ รอง สว.จราจร
๔. ร.ต.ท.เกรียงศักดิ์ มณีจันสุข รอง สวป.
๕. ร.ต.ต.พนม ปวงคำ รอง สวป.
สำหรับผู้่เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการตำรวจชุดเดียวกันกับการอบรมเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๙ คน
การสัมมนาวันนี้เป็นหนึ่งในหัวข้อหลักสูตรที่กองบัญซาการศึกษากำหนดไว้ให้โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิเคราะห์ปัญหาที่ได้รับมอบหมายแล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายร่วมกัน หรือกับครู-อาจารย์ วิทยากรผู้ควบคุมหรือสอนแล้วจัดทำเป็นข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ โดยคณะนายตำรวจของเราได้นำหัวข้อสัมมนามาจากนโยบายในการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปรามซึ่ง พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัติ รอง ผบ.ตร.มอบไว้ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาช่วยกันคิดว่าจะนำนโยบายเหล่านั้นมาใช้ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างไร

ในการสัมมนาเราแบ่งผู้เข้าร่วมประชุมออกไป ๓ กลุ่มและให้แต่ละกลุ่มระดมสมองและช่วยกันคิดในหัวข้อที่กำหนดหัวข้อละกลุ่มดังนี้
๑. กลุ่มที่ ๑ : ท่านจะจัดระบบสายตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อย่างไร
๒. ท่านจะนำกลไกลการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ือย่างไร
๓. ท่านจะนำการประชาสัมพันธ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในการป้องกันระวังทรัพย์สินอย่างไรโดยให้เวลาแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดเพื่อนำเสนอเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง
ต่อมาเ้วลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.เป็นต้นไปตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอในหัวข้อที่ตนเองได้รับ

กลุ่้มที่ ๑

กลุ่มที่ ๒

กลุ่มที่ ๓

เมื่อแต่ละกลุ่มนำเสนอเสร็จแล้วผู้บังคับบัญชาสรุปผลการนำเสนอและชี้แนะแนวทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ พร้อมทั้งการนำไปใช้ให้เกิดประัโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูงการประชุมสัมมนาช่วงเช้าเสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๒๐ น. สำหรับช่วงบ่ายคณะวิทยากรได้มอบหมายให้แต่ละคนค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมตามสื่อต่างๆ ตามหัวข้อดังนี้
๑. ท่านจะนำคดีอาญา ๕ กลุ่มมาใช้ในการกำหนดหน้าที่สายตรวจได้อย่างไร
๒. ถ้าท่านได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตำรวจชุมชนท่านจะมีวิธีการอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด
๓. การประชาสัมพันธ์ในหน้าที่ของตำรวจควรเป็นอย่างไร

<< ภาพทั้งหมด (๗๗ ภาพ) >>

ด.ต.อุบล ก๋าใจ : ภาพ

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อบรมวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาทักษะชีวิตระดับอำเภอวันที่สอง (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

วันนี้เป็นวันที่สองของการอบรมวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาทักษะชีวิตระดับอำเภอ (ครู ข) ซึ่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) จังหวัดเีชียงรายร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติืดภาคเหนืิอและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายจัดให้มีขึ้นตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดขึ้น ณ บ้านชมนารีสอร์ต ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย
การอบรมวันนี้คณะวิทยากรได้กำหนดหัวข้อเกี่ยวกับข้อคิดเห็นในการจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละอำเภอตามภาพด้านซ้ายมือเสร็จสิ้นให้ตัวแทนนำเสนอตั้ิงแต่เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.จนครบทั้ง ๑๘ อำเภอหลังจากนั้นคณะวิทยากรสรุปผลการนำเสนอและข้อแนะนำต่างๆการอบรมวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.