วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ฝึกท่ากระบี่ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)


วันนี้ระหว่างเวลาประมาณ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.ผมทำการฝึกท่ากระบี่ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนซึ่งสอบคัดเลือกเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้รวมถึงข้าราชการตำรวจอายุ ๕๓ ปีขึ้นไปที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรในเร็วๆนี้ รวมทั้งสิ้น ๔๑ คนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและคุ้นเคยเกี่ยวกับการฝึกท่ากระบี่ตามแบบฝึกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริเวณหน้าอาคารที่ทำการสถานี
การฝึกในวันนี้ได้แนะนำและทำการฝึกแก่ผู้เข้ารับการฝึกดังนี้
๑. แนะนำเรื่องกระบี่และส่วนประกอบเครื่องแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. วิธีการขัดกระบี่ประกอบเครื่องแบบตำรวจ
๓. ท่ากระบี่ที่ทำการฝึกประกอบด้วย
๓.๑ ท่าตรง
๓.๒ ท่าพัก,ท่าหัน
๓.๓ ท่าบ่าอาวุธ
๓.๔ ท่าสวมกระบี่ (เรียบอาวุธ)
๓.๕ ท่าเดิน
๓.๖ ท่าเดินสวนสนาม
๓.๗ ท่าวันทยาวุธขณะอยู่กับที่
๓.๘ ท่าวันทยาวุธขณะเคลื่อนที่
ดังส่วนหนึ่งของภาพประกอบ

<< ภาพประกอบ (๑) (๑๒๑ ภาพ) >>
<< ภาพประกอบ (๒) (๘๑ ภาพ) >>

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมเยียน (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)


ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)


วันนี้เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.ผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นพบ จ.ส.ต.นิวัฒน์ คำหม่อม กับพวกรวม ๕ คนอยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานไม่มีเหตุการตรวจครั้งนี้ผมมาติดตามผลการดำเนินการที่เคยสั่งการเจ้าหน้าที่ไว้เมื่อคราตรวจครั้งที่ผ่านๆ มาพบว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอขอบคุณทุกคนมา ณ โอกาสนี้

นอกจากนี้ผมได้ให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมไว้อีกส่วนหนึ่งสรุปได้ดังนี้
๑. ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน-๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จะมีคณะของบุคคลสำคัญเดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งตามหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบขณะมาตรวจนี้ขบวนของคณะบุคคลฯ อาจจะผ่านเข้ามาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.พานด้วย ดังนั้นจึงให้เจ้าหน้าที่เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมและสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อมีคำสั่ง๒. ตำรวจภูธรภาค ๕ มีวิทยุ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๒๐.๑๓๓/๗๑๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจ้งให้สำรวจหน่วยบริการประชาชนเพื่อรองรับเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ ซึ่งในส่วนนั้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.พานมีหน่วยบริการประชาชนหรือตู้ยามตามเส้นทางสายหลักจำนวนหนึ่งโดยหนึ่งในจำนวนนั้นมีหน่วยบริการฯ แห่งนี้รวมอยู่ด้วยดังนั้นจึงให้ช่วยกันปรับปรุงและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ให้เรียบร้อย หากติดขัดหรือมีปัญหาขัดข้องอย่างไรให้รายงานให้ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ต่อไป สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับหน่วยบริการประชาชนให้ถือปฏิบัติตามรายละเอียดที่นำมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบขณะตรวจครั้งนี้ (รายละเอียดกรุณาคลิกที่นี่ครับ

เจ้าหน้าที่รับทราบ

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)


วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๕๐ น.ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หน้าอาคารที่ทำการสถานี โดยก่อนชี้แจงและมอบหมายภารกิจได้ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องแต่งกาย,อาวุธปืนประจำกาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายตรวจและยานพาหนะแล้วพบว่าทุกความมีความพร้อมเป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ผลัดนี้ประกอบด้วย
๑. ด.ต.สมบัติ เกษม
๒. ด.ต.สมบูรณ์ กันคำ

สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำชุดนี้อีก ๒ คนคือ ด.ต.ชัยทัต บาลใจ และ ด.ต.ณัฐวัฒน์ มังคละ อยู่ระหว่างเดินทางเนื่องจากช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้ไปบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายภารกิจที่แจ้งและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผลัดนี้นำไปปฏิบัติมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวมทั้งได้แจ้งภารกิจเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งดังนี้๑. การปฏิบัติให้เน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่นที่อาจจะก่อเหตุหรือสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่ง
๒. บริเวณหกแยกอำเภอพานซึ่งจะมีสวนสาธารณะของเทศบาลตำบลเมืองพานนั้นอาจจะมีบุคคลเข้าไปดื่มสุราขึ้นได้ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลฯ จึงให้เน้นบริเวณด้วย
๓. หากพบการกระทำผิดหรือสิ่งบ่งบอกว่าจะมีการกระทำผิดให้ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำสิ่งที่ได้รับนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการดำเนินคดี (ถ้ามี)
๔. รายงานผลการปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจผลัดนี้ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้

เจ้าหน้าที่รับทราบจากภาพประกอบที่ผมนำมาเสนอวันนี้นั้นท่านจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ของเราใช้ยานพาหนะที่ไม่ใช่ทางราชการแจกจ่ายให้ ทั้งนี้เนื่องจากว่ารถจักรยานยนต์ยี่ห้อไทเกอร์ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจกจ่ายให้สถานีตำรวจต่างๆ นั้นเมื่อได้ไปใช้ระยะหนึ่งอุปกรณ์ต่างๆ มีการเสื่อมหรือชำรุดตามสภาพการใช้งานและไม่สามารถหาอุปกรณ์ในท้องตลาดเพื่อซ่อมแซมหรือทดแทนทำให้ไม่อาจนำมาใช้งานตามปกติได้ แต่เพื่อให้การบริการพี่น้องประชาชนเป็นไปได้อย่างทั่้วถึงและไม่เกิดปัญหาในทางปฏิบัิติืผู้บังคับบัญชาของ สภ.พานจึงจัดหารถจักรยานยนต์อย่างที่เห็นในภาพที่เจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งสองขับขี่เพื่อออกตรวจไปพลางๆ ก่อน (เรื่องนี้ผมเคยเขียนไว้ในบล็อกผมนี้ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ รายละเอียดเป็นอย่างคลิกดูได้ที่นี่ครับพี่น้อง)ปิดท้ายวันนี้ด้วยสภาพทั่วไปของห้องพักข้าราชการตำรวจ สภ.พานครับผม