วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

ประชุมประจำเดือนเมษายน (๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าสถานีตำรวจประจำเดือนเมษายนขึ้น ณ ห้องประชุม สภ.ตาลชุม อำเภอท่าวังผา โดย พล.ต.ต.ณรงค์ชัย วงษ์สามี ผบก.ภ.จว.น่านเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผบก.ภ.จว.น่านและหัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัดซึ่งการประชุมครั้งนี้ในส่วนของนายตำรวจระดับรองได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video conference ที่สถานีตำรวจในสังกัดด้วย

การประชุมวันนี้มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๒. หัวหน้าสถานีตำรวจรายงานสถิติคดีอาญา ผลการดำเนินการ โครงการ แผนงานต่างๆ ที่เกิดหรือจัดทำขึ้นประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖
๓. รอง ผบก.ภ.จว.น่านรายงานข้อมูลและสิ่งที่ได้ดำเนินการในส่วนที่แต่ละคนรับผิดชอบ
๔. ประธานซักถามปัญหาและแนวทางการดำเนินการต่างๆ

เสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น.

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนและคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดน่าน (๒๙ เมษายน ๒๕๕๖)

วันนี้ผมเดินทางเข้าร่วมประชุมแทน ผกก.สภ.แม่จริมซึ่งอยู่ระหว่างการลาจำนวน ๒ เรื่องดังนี้

เวลา ๐๙.๓๐ น.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดน่านโดยการประชุมครั้งนี้นายชุมพร แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอทุกแห่งในสังกัดจังหวัดน่านประมาณ ๑๒๐ คน

การประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยประธานได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ซึ่งได้แก่นายนรเสฎฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสองแคว

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ (www.nan.go.th)

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบซึ่งประกอบด้วย
๑) การจัดงานวันฉัตรมงคลที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒) ภารกิจเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์และงานศาสนพิธี
๓) สรุปผลการปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยการป่าไม้ท้องที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคมถึง ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖
๔) การจัดกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้าให้ประชาชน"
๕) สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดน่านประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๖) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖
๗) การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณาและเรื่องอื่นๆ

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งนี้เสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๒๐ น.

ต่อมาภาคบ่้ายเป็นการประุชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดน่านครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ โดยการประชุมครั้งนี้เริ่มเมื่อเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. มีนายกาจพล เ้อิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการรักษาความสงบฯ จังหวัดน่านรวมประมาณ ๕๐ คนซึ่งหัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัด ภ.จว.น่านเป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง
การประัชุมครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการการแจ้ังสรุปผลการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ดังนี้

๑) ที่ทำการปกครองจังหวัดสรุปผลการดำเนินการจัดระเบียบสังคม
๒) ตำรวจภูธรจังหวัดสรุปสถิติคดีอาญา ๕ กลุ่ม
๓) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
๔) สำนักงานสาธารณสุขสรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
๕) สำนักงานวัฒนธรรมสรุปผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
๖) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานผลการดำเนินการตรวจหอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.๒๕๐๗
๗) สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสรุปผลการตรวจตราความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
๘) ด่านกักสัตว์สรุปผลการดำเนินการในรอบเดือน
๙) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สรุปผลการปฏิบัติในรอบเดือน
๑๐) เรือนจำจังหวัดน่านรายงานยอดผู้ต้องขังประจำเดือน
๑๑) สำนักงานคุมประพฤติสรุปผลการปฏิบัติในรอบเดือน
๑๒) ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสรุปผลการจับกุม/ผลักดันคนต่างด้าว การเข้า-ออกราชอาณาจักร
๑๓) ด่านศุลกากรทุ่งช้างรายงานผลการปฏิบัติ
๑๔) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานผลการปฏิบัติ

เรื่องอื่นๆ : นายอำเภอและหัวหน้าสถานีตำรวจรายงานเรื่องและโครงการที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖

การประชุมเสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น.

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

เพิ่มกำลังตำรวจลงใต้เกือบสองพันนาย (๒๘ เมษายน ๒๕๕๖)

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)พร้อมคณะเดินทางไปยังศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลใหม่ ในโครงการฝึกอบรมปรับพื้นฐานยุทธวิธีชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยรบขนาดเล็ก

สำหรับกำลังพลซึ่งทั้งหมดเป็นผู้สำเร็จหลักสูตรบุคคลภายนอกที่โอนย้ายมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สายปราบปรามและหลักสูตรปรับพื้นฐานผู้นำหน่วยจำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๘๒ นาย มีกำหนดจะต้องลงพื้นที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่ ๑ พ.ค.นี้

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่าต้องการมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญตำรวจใหม่ทั้งหมดเกือบ ๒ พันนายที่ฝึกอบรมตามยุทธวิธี และพร้อมเต็มที่สำหรับการเดินทางไปรับราชการในพื้นที่ ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อมั่นว่ากำลังพลใหม่จะช่วยเสริมศักยภาพให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้  ทั้งนี้ตนได้ให้แนวทางในการทำงานแก่ข้าราชการตำรวจใหม่ทั้งหมดว่าขอให้ตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาท และทำงานให้ประชาชนรัก โดยสิ่งสำคัญคือ การทำงานต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักสำคัญ

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

จุดจบของคนร้ายฆ่าตำรวจห้างฉัตร (๒๗ เมษายน ๒๕๕๖)

เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น. วันที่ ๒๖ เม.ย.๒๕๕๖ พ.ต.ท.เอนก อุตะมะ พนักงานสอบสวน สภ.เถิน จ.ลำปาง รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามัญคนร้ายบริเวณบ้านหนองบัว หมู่ ๖ ถนนพหลโยธินสายเก่า ต.ล้อมแรด อ.เถิน จึงรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนนำกำลังรุดไปตรวจสอบพร้อม พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข ผบก.สส.ภ.๕ พล.ต.ต.พรชัย พักตร์ผ่องศรี ผบก.ภ.จว.ลำปาง พ.ต.ท.สุรพล โพธิ์ภิรมย์ รอง ผกก.สภ.เถิน รักษาการแทน ผกก.สภ.เถิน นายธรรมเรศ ลิ้มกุลพงษ์ รองอัยการจังหวัดลำปาง แพทย์ รพ.เถิน และหน่วยกู้ภัยเทศบาลตำบลล้อมแรด ที่เกิดเหตุเป็นป่าละเมาะข้างทางติดกับสุสานหนองหล่มพบศพนายนพดล บุญพิเศษ อายุ ๒๙ ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดลำปางที่ ๕๑/๒๕๕๖ ข้อหาฆ่าเจ้าพนักงานลงวันที่ ๑๕ เม.ย.๒๕๕๖ สภาพนอนหงาย สวมเสื้อยืดสีเขียว นุ่งกางเกงขาสั้นลายดอก มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ศีรษะ ๑ นัด ที่ข้างศพพบอาวุธปืนขนาด ๙ มม. ยี่ห้อซีแซดของผู้ตายตกอยู่ โดยมีกระสุนปืน ๕ นัดตกอยู่เกลื่อนพื้น ใกล้กันพบย่ามสีดำภายในมีโทรศัพท์มือถือ ๒ เครื่อง ซิมโทรศัพท์ ๓ ชิ้น แมกกาซีนปืนพร้อมกระสุนจำนวน ๒ อัน เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท และขวดบรรจุน้ำสำหรับใช้เดินทางไกล ๑ ขวด จึงเก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน


ด้าน พล.ต.ต.พรชัย ผบก.ภ.จว.ลำปาง เปิดเผยว่า นายนพดล เป็นผู้ต้องหาในคดียิง ร.ต.ต.สรศิษฎ์ แสงบุญเรือง อายุ ๕๔ ปี รอง สวป. สภ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เสียชีวิตเมื่อคืนวันที่ ๑๔ เม.ย.ที่ผ่านมาระหว่างเข้าไประงับเหตุทะเลาะวิวาทบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๒ หมู่ ๗ บ้านห้วยพู ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร ซึ่งทางตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค ๕ ได้ร่วมกับชุดสืบสวน ภ.จว.ลำปาง และสืบสวน สภ.ห้างฉัตร ตามแกะรอยนายนพดลจนทราบว่าได้หลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ที่บ้านหนองบัวจึงนำกำลังจะเข้าจับกุม แต่นายนพดลไหวตัวทันวิ่งหลบหนีออกมาจากบ้านหลังหนึ่งใกล้ๆ กับป่าละเมาะและเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ภายในป่าตำรวจจึงไล่ติดตามไปแต่นายนพดลได้ชักอาวุธปืนออกมายิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงปะทะกันประมาณ ๕ นาที หลังเสียงปืนสงบก็พบว่าคนร้ายถูกตำรวจวิสามัญเสียชีวิตแล้ว อย่างไรก็ดีทางเจ้าหน้าที่จะส่งศพนายนพดลไปชันสูตรอย่างละเอียดที่ รพ.เถิน ก่อนติดต่อให้ญาติมารับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป (
http://www.dailynews.co.th/crime/200239)


วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556

โลก online ของ ภ.จว.น่าน (๒๕ เมษายน ๒๕๕๖)

ยุคนี้ไม่ว่าตัวบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและเอกชนต่างนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์กันแทบทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook ที่แทบจะเรียกว่าหากใครไม่รู้จักหรือใช้ไม่เป็นแล้วต้องใช้คำว่า "ตกยุค" ไปเลยนั่นทีเดียว ตำรวจเราก็เช่นเดียวกัน ตอนนี้(แทบ)ทุกหน่วยงานต่างหันมาให้ความสำคัญของสื่อนี้อย่างจริงจังโดยมากมักจะเสนอเรื่องราวภายในหน่วยงานออกเผยแพร่ให้พี่น้องได้รับทราบว่าแต่ละวันหรือแต่ละช่วงนั้นพวกเราทำอะไรไปบ้าง

ตำรวจภูธรจังหวัดน่านเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เล็งเห็นความสำคัญและนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยได้จัดทำ Facebook ในรูป Fan page ขึ้นมาเพื่อนำเสนอเรื่องราวดีๆ ของเราให้พี่น้องได้รับทราบ ข้อมูลต่างๆ ที่นำมาเสนอนั้นก็จะมาจาก Application Line ของกลุ่มตำรวจน่าน, Facebook ของสถานีตำรวจต่างๆ รวมถึงเรื่องราวที่พี่น้องตำรวจเราส่งเข้ามาทางช่องทางอื่นเสร็จแล้วก็นำมาเสนอในหน้า Fan page เพื่อให้พี่น้องได้รับทราบในภาพรวมว่าแต่ละวัน แต่ละช่วงตำรวจน่านเราทำอะไรลงไปบ้าง ในขณะเดียวกันพี่ืน้องก็สามารถเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็นหรือสิ่งต่างๆ ที่พี่น้องต้องการให้ตำรวจน่านเรานำไปปฏิบัติได้ในคราวเดียวกัน

ว่างๆ อย่าลืมแวะเข้าไปเยี่ยมเยียนนะครับที่ https://www.facebook.com/nan.police5 

ขอบคุณครับ

ปิดท้ายเรื่องเครียดๆ กันหน่อยจ้า

"ของทะเลสดๆ ใหม่ๆ จากระยองเชิญทางนี้เลยครับพี่น้อง" เสียงจากรถขยายเสียงซึ่งด้านหลังมีอาหารทะเลเต็มไปหมดดังขึ้นขณะผมอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งกลางตัวเมืองน่านจึงเดินเข้าไปหาหวังจะอุดหนุนของทะเลสดๆ ใหม่ๆ ทำกับข้าวมื้อเย็นทานซะหน่อย
"น้อง" ผมพูดกับเจ้าของเมื่อเดินถึงรถและมองดูของทะเลด้านหลัง "ไหนน้องบอกว่าของทะเลสดๆ ใหม่ๆ จากระยองไง ทำไมมันเหี่ยวๆ ซีดๆ แบบนี้ล่ะ โกหกกันหรือเปล่า"
"สดๆ ใหม่ๆ จากระยองจริงๆ พี่ ผมไม่ได้โกหก" เจ้าของพูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง "ก็ตอนเอามาจากระยองน่ะมันสดๆ ใหม่ๆ จริงๆ แต่พอมาถึงน่านมันก็เหี่ยวๆ ซีดๆ แบบนี้แหละ ผมโกหกพี่ซะที่ไหน"

เข้าร่วมประชุมที่ตำรวจภูธรภาค ๕ (๒๔ เมษายน ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป ตำรวจภูธรภาค ๕ ได้จัดให้มีการประชุมนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรขึ้น ณ ห้องประชุม ๑ ตำรวจภูธรภาค ๕ อำเภอเมืองเชียงใหม่โดย พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบช.ภ.๕ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผบก.ภ.จว.ซึ่งรับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม.,ผกก.สืบสวน ภ.จว.,รอง ผกก.สืบสวนสถานีตำรวจซึ่ง ผกก.เป็นหัวหน้าสถานี,สว.สืบสวนซึ่ง สวญ.เป็นหัวหน้าสถานีและ สว.หัวหน้าสถานีทุกแห่งในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ รวมประมาณ ๑๕๐ คน การประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลผู้มีหมายจับ,การยุทธวิธีตำรวจและเงินกู้นอกระบบ ใช้เวลาประชุมประมาณ ๒ ชั่วโมง (สำหรับรายละเอียดขออนุญาตไม่นำมาเปิดเผยนะครับ)


วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

ภารกิจวันนี้ (๒๓ เมษายน ๒๕๕๖)

วันนี้ช่วงเช้าทำงานที่โรงพักแม่จริืมเนื่องจากจะต้องสะสางต่างๆ ที่มีอยู่,ที่กำลังจะมีขึ้นรวมถึงปรับปรุงงานทั้งในหน้าที่ความรับผิดชอบสายงานที่ปฏิบัติและุภาพรวมของ สภ.ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและที่จะต้องดำเนินการเอง การทำงานนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างขวนขวายและกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติเป็นอย่างดีทำให้งานสำเร็จและุลุล่วงไปได้อย่างน่าพอใจ ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ส่วนหนึ่งของงานที่ว่านั้นก็คือการนำข้อชี้แนะหรือสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้่ไขกรณีที่ ภ.จว.น่านเดินทางมาตรวจราชการการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายนมาดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อชี้แนะต่างๆ ที่ว่านั้น งานนี้ พ.ต.อ.สุชาติ สิงขรณ์ ผกก.สภ.แม่จริม ลงมาเป็นประธานด้วยตนเองเลยทีเดียว เรียกว่าพวกเราทุกคนจะต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดว่างั้นเถอะ เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทั้งนั้น หากเราทำได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามโครงการผลประโยชน์สุดท้ายก็จะตกอยู่ที่พี่น้องประชาชนนั่นเอง สภ.แม่จริมของเราก็มีปณิธานแบบนี้เช่นกันครับ

เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.เจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานสืบสวนแม่จริมนำโดย พ.ต.ท.ภาวัติ แก้วนันวรา สว.สืบสวนจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด (ยาบ้า) ได้จำนวน ๔ คน ของกลางรวม ๑๙ เม็ดที่บ้านน้ำพาง ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย

ขอบคุณน้องๆ ตำรวจทุกคนนะครับ

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

ภ.จว.น่านตรวจการปฏิบัติราชการของ สภ.แม่จริม/ภารกิจวันนี้ (๒๒ เมษายน ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สิรภพ พุ่มเฉลิม รอง ผบก.ภ.จว.น่านพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนของ สภ.แม่จริมตามแผนการตรวจที่กำหนดไว้โดย พ.ต.อ.สุชาติ สิงขรณ์ ผกก.ฯ พร้อมนายตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรับการตรวจ

ในส่วนของการตรวจราชการตามโครงการนี้มีจำนวน ๕ ด้านประกอบด้วย
๑. ด้านการบริหารและบริการทั่วไป
๒. ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
๓. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
๕. ด้านการควบคุมและจัดการจราจร


คณะใช้เวลาในการตรวจราชการครั้งนี้จนถึงเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.จึงเสร็จสิ้นแล้วเดินทางไปตรวจสถานีตำรวจอื่้นต่อไป


วันเดียวกันเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. พ.ต.อ.สุชาติ สิงขรณ์ ผกก.สภ.แม่จริมเรียกประชุมนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินการในคดีสำคัญๆ ที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุมงานป้องกันปราบปรามโดยใช้เวลาประชุมครั้งนี้ประมาณ ๑ ชั่วโมง

เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.งานสืบสวนได้เชิญพ่อแม่ผู้ปกครองของเยาวชนในเขตพื้นที่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิดมาพบเพื่อแจ้งให้ทราบถึงพฤติการณ์เหล่านั้นพร้อมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สามารถกลับเนื้อกลับตัวเพื่ออนาคตของตนเองต่อไป โดยใชเ้วลาในการพบปะครั้งนี้ประมาณ ๑ ชั่วโมง

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556

สวัสดีวันหยุึด (๒๑ เมษายน ๒๕๕๖)

วันนี้วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งครบ ๗ วันเต็มที่ถูกเจ้าน้ำหวานหมาที่ืบ้านกัดฉลองสงกรานต์ปีนี้ เล่นเอานอนซมตลอดทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมา ทำให้่ออกไปทำงานไม่ได้เพราะพิษไข้และตามคำสั่งคุณหมอที่บอกไว้หลังจากฉีดยากันบาดทะยักและโรคพิษสุนัขบ้าเรียบร้อยไป ๑ เข็มในช่วงแรกโดยหมอบอกว่าจะต้องฉีดอีก ๔ ครั้งตามวันที่หมอระบุไว้ เฮ้อ ฉลองสงกรานต์ปีนี้ด้วยการถูกหมาที่บ้านกัด แย่จังเลย

ไม่เป็นไรครับ ถึงแม้ว่าจะออกไปทำงานข้่างนอกไม่ได้แต่ก็ใช้เวลาว่างๆ ในช่วงนี้ติดตามข่าวคราวต่างๆ ของตำรวจภูธรจังหวัดน่านว่าแต่ละวันแต่ละช่วงได้ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไรบ้างเสร็จแล้วก็นำเรื่องราวเหล่านั้นไปลง Facebook ตำรวจน่านของเรา https://www.facebook.com/nan.police5 ท่านใดสนใจลองคลิกไปดูตามลิงก์ที่บอกนะครับ

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

ปภ.สรุป ๗ วันอันตรายดับ ๓๒๑ เจ็บ ๓,๐๔๐ ราย (๑๘ เมษายน ๒๕๕๖)

'ปภ.' สรุป ๗ วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ เสียชีวิต ๓๒๑ ราย เจ็บรวม ๓,๐๔๐ คน เกิดอุบัติเหตุ ๒,๘๒๘ ครั้ง ประจวบฯตายสูงสุด ๑๒ ราย สาเหตุหลักเมาแล้วขับ
๑๘ เม.ย.๕๖ ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ ๑๗ เมษายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรมเกิดอุบัติเหตุ ๒๔๗ ครั้ง (ปี ๒๕๕๕ เกิด ๒๕๗ ครั้ง) ลดลง ๑๐ ครั้ง ร้อยละ ๓.๘๙ ผู้เสียชีวิต ๓๖ ราย (ปี ๒๕๕๕ เสียชีวิต ๓๘ ราย) ลดลง ๒ ราย ร้อยละ ๕.๒๖ ผู้บาดเจ็บ ๒๕๗ คน (ปี ๒๕๕๕ บาดเจ็บ ๒๖๑ คน) ลดลง ๔ คน ร้อยละ ๑.๕๓ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์ ๑๓ ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์ ลำปาง และอำนาจเจริญ ๓ ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ ๑๕ คน

พล.ต.ท.ชัจจ์ กล่าวต่อว่า สรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงรณรงค์ สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรมรวม ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ เกิดอุบัติเหตุรวม ๒,๘๒๘ ครั้ง (ปี ๒๕๕๕ เกิด ๓,๑๒๙ ครั้ง) ลดลง ๓๐๑ ครั้ง ร้อยละ ๙.๖๒ ผู้เสียชีวิตรวม ๓๒๑ ราย (ปี ๒๕๕๕ เสียชีวิต ๓๒๐ ราย) เพิ่มขึ้น ๑ ราย ร้อยละ ๐.๓๑ ผู้บาดเจ็บรวม ๓,๐๔๐ คน (ปี ๒๕๕๕ บาดเจ็บ ๓,๓๒๐ คน) ลดลง ๒๘๐ คน ร้อยละ ๘.๔๓ สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาแล้วขับ ร้อยละ ๓๙.๑๑ ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ ๒๓.๕๙ ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ ๗๘.๗๑ รถปิคอัพ ร้อยละ ๑๑.๘๐ พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ ๒๑.๖๐ ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ ๖๔.๙๒ บนถนนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ ๓๗.๘๗ ถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ ๓๖.๖๗

พล.ต.ท.ชัชจ์ กล่าวอีกว่า ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา ๑๖.๐๑ - ๒๐.๐๐ น. ร้อยละ ๓๓.๐๓ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ ๕๖.๗๐ ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก ๒,๓๕๔ จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๖๙,๓๖๙ คน เรียกตรวจยานพาหนะ ๔,๖๘๖,๙๖๒ คัน โดยมีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย ๒๓๒,๖๐๐ ราย รองลงมา ไม่มีใบขับขี่ ๒๒๒,๖๐๑ ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือตายเป็นศูนย์ จำนวน ๕ จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ ตราด ปัตตานี ภูเก็ต และระนอง อำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือตายเป็นศูนย์ จำนวน ๖๗๓ อำเภอ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ ๑๐๔ ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ๑๒ ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ ๑๑๐ คน

พล.ต.ท.ชัจจ์ กล่าวด้วยว่า จากสถิติอุบัติเหตทางถนน พบว่าจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุและผู้จำนวนผู้บาดเจ็บลดลง แต่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยการเมาแล้วขับยังคงเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่อุบัติเหตุเกิดบนถนนทางหลวงแผ่นดิน และกลุ่มวัยแรงงานเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุด ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจะได้นำข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนมาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และกำหนดแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปกติและช่วงเทศกาลให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา พร้อมทั้งผลักดันกลไกการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับมาตรการทางสังคมให้เข้มข้นเพิ่มมากขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะด้านวินัยจราจร และบูรณาการทุกภาคส่วนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น และต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ

"ถือว่าพอใจเพราะสถิติอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บลด แต่ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ๑ รายจากวันแรกที่เกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก แต่การจัดโซนนิ่งและจำกัดพื้นที่เล่นน้ำก็ได้ผล ซึ่งมาตราการมาถูกทางจากปี ๒๕๔๖ ตั้งแต่มีการตั้งศูนย์ฯครั้งแรก ก็มียอดอุบัติเหตุลดลงทุกปี แต่ปีนี้จะพยายามต่อโดยใช้มาตรการที่มีอยู่ในการปรับแผน ต้องคิดว่าถึงเวลารณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อค เริ่มจากอำเภอเมืองทุกแห่ง" พล.ต.ท.ชัชจ์ กล่าว


(ซ้ายมือคือเลขที่ออกส่งท้ายสงกรานต์ปี ๒๕๕๕ ครับ)เชียงใหม่ -๗ วันอันตราย ตาย ๘ เจ็บ ๑๑๐ ราย

นายคมสัน  สุวรรณอัมพา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการเกิดอุบัติเหตุในช่วง ๗ วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุจำนวน ๑๐๔ ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๑๗ ซึ่งมีการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน ๘๗ ครั้ง ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑๑๐ ราย เป็นชาย ๘๕ ราย หญิง ๒๕ ราย เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕  ที่มีผู้บาดเจ็บ จำนวน ๙๕ ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๕ และเป็นจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดของประเทศ ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๘ ราย ลดลดจากปี ๒๕๕๕ ที่มีผู้เสียชีวิต ๙ ราย ลดลงร้อยละ ๑

ขณะเดียวกันในวันที่ ๑๗ เม.ย.มีการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน ๑๐ ครั้ง บาดเจ็บ ๑๕ ราย เป็นชาย ๑๐ ราย หญิง ๕ ราย และมีผู้เสียชีวิต ๑ ราย เกิดจากคนขับหลับใน ทำให้รถพุ่งชนต้นไม้ในพื้นที่ อ.ฮอด ถนนสายฮอด - แม่สะเรียง  และพบว่าอำเภอสะเมิงและสันกำแพง มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ๒ ครั้ง รองลงมาคืออำเภอเมือง แม่ริม สันทราย หางดง ฮอด และไชยปราการ จำนวน ๑ ครั้ง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย และหลับใน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ และรถจักรยานยนต์ มีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๖๐ และช่วงเวลาที่มีการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในช่วงเวลา ๑๒.๐๑ -๑๖.๐๐ น.

นายคมสัน กล่าวว่า ส่วนมาตรการการเรียกตรวจตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร มีการเรียกตรวจจำนวน ๔,๔๐๕ คัน พบการกระทำความผิด และดำเนินคดี จำนวน ๑,๒๑๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕ และพบการกระทำความผิดมากสุด คือการไม่สวมหมวกนิรภัย จำนวน ๔๓๓ คดี คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๓  รองลงมาคือการไม่มีใบขับขี่ จำนวน ๓๘๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๘ และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จำนวน ๑๗๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๗

พิษณุโลก- ๗ วันอันตราย พิษณุโลกตาย ๗

นายบุญยิ่ง คุ้มสุพรรณ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สรุปถึงภาพรวม การเฝ้าระวังอันตรายลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จ.พิษณุโลก ประจำปี ๒๕๕๖ ที่จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน และเฝ้าระวังเพื่อลดอุบัติเหตุระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ผลการเฝ้าระวังพบว่า สงกรานต์ปี ๒๕๕๖ จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนจำนวน ๗ ราย เป็นชาย ๖ ราย หญิง ๑ ราย สาเหตุหลักมาจากเมาแล้วขับและขับรถเร็ว เพิ่มขึ้นจากสงกรานต์ปี ๒๕๕๕ ที่จ.พิษณุโลกมีผู้เสียชีวิต ๕ ราย

ขณะที่ภาพรวมของการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้บาดเจ็บนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดี จำนวนการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์จ.พิษณุโลกปี ๒๕๕๖ เกิดจำนวน ๖๙ ครั้ง ลดลงจากปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐ ครั้ง ขณะที่ยอดของผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่ ๖๔ ราย ลดลงจากปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑๗ ราย

นายบุญยิ่ง กล่าวอีกว่า ถือว่าผลการดำเนินการเฝ้าระวังลดอุบัติเหตุเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง แม้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่การรณรงค์เรื่องเมาแล้วขับยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้เสียชีวิตยังมาจากสาเหตุเมาแล้วขับจำนวนมาก นอกจากนี้ การเฝ้าระวังในรถโดยสารสาธารณะถือว่าใช้ได้ สงกรานต์ปีนี้พิษณุโลกไม่มีอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ ด้วยการเฝ้าระวังจากทุกภาคส่วนในการตรวจวัดแอลกอฮอล์คนขับรถและผู้บริการบนรถโดยสาสาธารณะ

สงขลา - ๗ วันอันตรายสงขลา เกิดอุบัติเหตุ ๖๑ ครั้ง เจ็บ ๖๐ ตาย ๙

นายมนัส ศิริรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ จังหวัดสงขลา ได้มีการตั้งจุดตรวจหลักบูรณาการ รวม ๓๓ จุด ในพื้นที่ ๑๖ อำเภอ ซึ่งเมื่อวานนี้(๑๗เม.ย.๕๖) เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติการ ได้เกิดอุบัติเหตุทางถนน รวม ๕ ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ ๕ คน และไม่มีผู้เสียชีวิต เกิดอุบัติเหตุที่ อ.หาดใหญ่ อ.เมือง อ.นาทวี อ.สทิงพระ อ.รัตภูมิ อำเภอละ ๑ ครั้ง

ทำให้การรณรงค์สัญจรปลอดภัยสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ จ.สงขลา เกิดอุบัติเหตุรวม ๖๑ ครั้ง บาดเจ็บ ๖๐ คน และมีผู้เสียชีวิต ๙ คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่แล้ว ในปีนี้(๒๕๕๖) เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ๑๕.๑๐ ผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น ๑ คน คิดเป็นร้อยละ๑.๖๙ และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓

สำหรับสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงของการบาดเจ็บ และเสียชีวิตมากที่สุด คือ การขับรถเร็วเกินกำหนด รองลงมา คือ การเมาสุรา และมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย เกิดอุบัติเหตุกับรถจักรยานยนต์มากที่สุด รองลงมา คือ รถปิคอัพ และรถเก๋ง

นอกจากนี้ทางศูนย์ฯได้มีการเรียกตรวจพาหนะ จำนวน ๕๖,๗๘๐ คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีมากที่สุด คือ ไม่มีใบขับขี่ จำนวน ๒,๑๖๔ รายการ รองลงมาคือ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จำนวน ๒,๐๗๓ ราย และในข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัย จำนวน ๑,๘๐๘ ราย

ที่มา : http://goo.gl/c7TyN

สถิติอุบัตเหตุและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดน่านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ (๑๘ เมษายน ๒๕๕๖)


วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

โฆษก สตช.แถลงบอกเลิกสัญญาจ้าง พี.ซี.ซี. (๑๗ เมษายน ๒๕๕๖)

ตร.อ้างเงื่อนไข พีซีซีฯ สร้างโรงพักไม่เสร็จตามสัญญา ถือโอกาสบอกเลิกสัญญาสร้างโรงพัก 396 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมกับให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย


วันนี้ (17 เม.ย.2556) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)  พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษกตร. พร้อมด้วยพ.ต.อ.สมศักดิ์ จิตติรัตน์ รองผบก. สำนักงานกฎหมายและคดี  และพล.ต.ต.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบก.กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง แถลงบอกเลิกสัญญาจ้างบริษัท พีซีซี เดเวล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อสร้างสถานีตำรวจ (ทดแทน) 396 แห่งอย่างเป็นทางการ ซึ่งครบกำหนดที่ตร.ให้ส่งมอบงานในวันเดียวกันนี้ว่า บริษัท พีซีซีฯ ไม่สามารถส่งมอบงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาฯ ตร.จะบอกเลิกสัญญาจ้างกับบริษัท พีซีซีฯ  ซึ่งล่าสุดสำนักงานส่งกำลังบำรุงและคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ในภาคต่างๆ ได้รายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึง ตร.ว่า จนถึงขณะนี้บริษัท พีซีซีฯ ยังไม่สามารถส่งมอบงานให้ครบและเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดตามสัญญา ตลอดจนทำงานไม่ได้เนื้องานตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา และไม่ปรากฏความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้าง โดยมีผลงานการดำเนินการก่อสร้างทั้งโครงการเพียงร้อยละ 12 เท่านั้น สำนักงานส่งกำลังบำรุงจึงเสนอ ตร.พิจารณาอนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้างการก่อสร้างดังกล่าว
พล.ต.ต.ปิยะ กล่าวด้วยว่าสำหรับขั้นตอนต่อไป ตร.จะเสนอครม.อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงจากการดำเนินการโครงการเดียวเป็น 396 โครงการ โดยกระจายให้แต่ละตำรวจภูธรจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดจ้าง ซึ่งถ้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้วแต่ละตำรวจภูธรจังหวัดก็ไปดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ต่อไป โดยขณะนี้ พล.ต.อ.วรพงศ์  ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร. ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้ประชุมเรื่องดังกล่าวเพื่อวางแผนงานและคำนวณงวดเงินเสนอต่อครม. ซึ่งคาดว่าระยะเวลาจะเสนอครม.ให้อนุมัติได้ในเวลา 30 วัน ส่วนการดำเนินการก่อสร้างใหม่จะเกิน 600 วันหรือไม่ขึ้นอยู่กับการคำนวณเนื้องานของสถาปนิก
เมื่อถามว่าค่าเสียหายและค่าปรับทั้งหมดเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่  โฆษก.ตร. กล่าวว่า ฝ่ายกฎหมายจะดำเนินการในส่วนนี้  ซึ่งกำลังรวบรวมอยู่อาจจะต้องใช้เวลา และหากบริษัท พีซีซีฯ จะฟ้องเรียกค่าเสียหาย ตร.ก็พร้อมสู้คดีและจะฟ้องเรียกค่าเสียหายและค่าส่วนต่างตามเงื่อนในสัญญาจ้างที่ระบุไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีรายละเอียดในการปฏิบัติมากพอสมควร
ต่อข้อถามว่า บริษัท พีซีซีฯ อ้างว่าที่ยกเลิกสัญญา เพราะมีการเมืองแทรกแทรก พล.ต.ต.ปิยะ กล่าวปฏิเสธว่า ไม่ทราบว่ามีการเมืองแทรกแซง  ทางบริษัท พีซีซีฯ จะพูดอย่างไรเราก็เคารพสิทธิของเขา แต่ตร.ทำตามกฎหมายทุกขั้นตอน และเราเป็นผู้เสียหายด้วยซ้ำ ขอยืนยันว่าที่ตร.ตัดสินใจบอกเลิกสัญญา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เพราะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดือดร้อนและประชาชนลำบาก ซึ่งเป้าหมายของเราต้องการให้การก่อสร้างโรงพักเสร็จเร็วสุด เพื่อใช้การได้ ส่วนการก่อสร้างแฟลตตำรวจก็ยังดำเนินการได้ตามสัญญา

วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556

ภารกิจวันนี้ (๑๖ เมษายน ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จริมได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น ณ หน้าอาคารที่ทำการสถานีตามประเพณีและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณกาลและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พวกเราโดย พ.ต.อ.สุชาติ สิงขรณ์ ผกก.เป็นประธานจากนั้นทำพิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาสำหรับภารกิจอื่้นๆ ก็เป็นการตั้งจุดตรวจ,การให้บริการพี่น้องประชาชนตามปกติโดยมีเจ้าหน้าที่อาสาจราจรและ อปพร.ร่วมปฏิบัติกับพวกเราอย่างเข้มแข็งเหมือนเดิม จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงด้วยนะครับ

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2556

ผู้ต้องหาฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติการตามหน้าที่ / การปฏิบัติประจำวันนี้(๑๕ เมษายน ๒๕๕๖)

ภาพถ่ายนายนพดลหรือแบ็ค บุญพิเศษ ผู้ต้องหาฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติการตามหน้าที่ซึ่งตำรวจภูธรภาค ๕ ตั้งรางวัลนำจับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

สำหรับการปฏิบัติช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำวันนี้พวกเราก็ได้ดำเนินการอย่าีงขยันขันแข็งไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนเหมือนเดิมโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอาสาจราจรและเจ้าหน้าที่ อปพร.ดังภาพประกอบด้านล่าง
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2556

ภารกิจวันนี้ (๑๔ เมษายน ๒๕๕๖)

วันนี้ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งถือเป็นวันครอบครัวที่พี่น้องส่วนใหญ่จะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก ญาติพี่น้องพูดจาสังสรรค์กันอย่างสนุกสนาน แต่ตำรวจเราแทบจะทั้งหมดจะต้องออกไปทำงานดูแลรักษาความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและงานอื่นๆ ด้วยความเต็มใจและภูมิใจในวิชาชีพของพวกเราที่ได้ร่ำเรียนมาซึ่งก็ถือความสุขอย่างหนึ่งของพวกเราที่แม้จะไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนอาชีพอื่นก็ตาม เหมือนเดิมครับงานวันนี้ที่ สภ.แม่จริมก็จะเป็นอย่างวันก่อนๆ คือดูแลรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามจุดหรือเส้นทางที่มีพี่น้องเดินทางเข้ามาหรืออกไปค่อนข้างมาก

ที่แม่จริมวันนี้มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น ๑ รายที่ตำบลหนองแดง เป็นรถยนต์เก๋งเสียหลักพลิกคว่ำข้างทาง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๓ คนโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากนักซึ่งหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราตั้งแต่ พ.ต.อ.สุชาติ สิงขรณ์ ผกก.สภ.แม่จริมลงมาได้เดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ อปพร.นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลและเคลียร์พื้นที่ซึ่งใช้เวลาไม่นานนักเพราะทุกคนมีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วเป็นอย่างดี
สำหรับภารกิจอื่นๆ นอกจากนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของเรานำรถกระจายเสียงเคลื่อนที่ออกประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ให้ปลอดภัย รวมถึงข้อควรปฏิบัติในเทศกาลสงกรานต์นี้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยพวกเราไปกันถึงบ้านถึงเรือนเลยทีเดียวครับ