วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

ประขุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๓๑ มกราคม ๒๕๕๔)เวลาประมาณ ๑๕.๕๐ น.ของวันนี้ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ผลัดที่จะปฏิืบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ โดยก่อนชี้แจงภารกิจได้ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องแต่งกาย,อาวุธปืนประจำกาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสายตรวจและยานพาหนะแล้วพบว่าทุกคนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติืหน้าที่โดยไม่มีปัญหาข้อขัดข้องใดๆ


เจ้าหน้าที่ผลัดนี้ประกอบด้วย๑ ด.ต.นิพนธ์ ฟูแสง
๒. ด.ต.ณัฐพนธ์ แก้วศิริ๓. ด.ต.เกรียงไกร ชัยปรีชา
๔. จ.ส.ต.วุฒิพงษ์ สัทธานนท์

การประชุมวันนี้ในส่วนของภารกิจหลักๆ เป็นไปลักษณะเดียวกันกับการประชุมเมื่ีอครั้งที่ผ่านมาแต่ได้มอบภารกิจเพิ่มเติมให้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี ๒๕๕๔ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและนำไปปฏิบัติสรุปได้ดังนี้

๑. กำชับเจ้าหน้าที่สายตรวจให้เพิ่มความถี่ในการออกตรวจตรา ตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะ ธนาคาร ร้านทอง ร้านอัญมณี สถานประกอบการที่มีเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก สถานบริการน้ำมัน-แก๊ส สถานีขนส่ง บริเวณที่มีประชาชนจับจ่ายใช้สอยและสถานที่ที่ประชาชนเดินทางไปทำพิธีเซ่นไหว้เป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

๒. ให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบถึงการป้องกันการประทุษร้ายต่อทรัพย์ดังนี้

๑) ระมัดระวังการหลอกลวงเอาทรัพย์จากกลุ่มมิจฉาชีพ ที่ใช้วิธีการแอบอ้างในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรี่ยไรเงินทำบุญ หรือการเชิดหัวสิงโตเพื่อขอเงินตามบ้านหรือห้างร้านต่างๆ เป็นต้น

๒) การออกไปทำธุระหรือท่องเที่ยวไม่ควรใส่เครื่องประดับหรือของมีค่ารวมถึงการวางทรัพย์สินที่มีค่าไว้ในรถยนต์

๓) การป้องกันอันตรายและอัคคีภัยให้พี่น้องระมัดระวังจากการจุดธูปเทียนเพื่อบูชาหรือเผากระดาษเซ่นไหว้ การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สหุงต้ม เมื่อออกจากบ้านควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าและดับไฟที่จุดบูชาหรือเผากระดาษเซ่นไหว้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย หลีกเลี่ยงการจุดประทัด ดอกไม้เพลิง ในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น

๔) การป้องกันอุบัติเหตุ ให้ปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่อง ดื่มไม่ขับ โทรไม่ขับ และการไม่ขับรถขณะร่างกายอ่อนเพลีย

เจ้าหน้าที่รับทราบ

มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อำนวยความสะดวกการจราจร ป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี ๒๕๕๔ (๓๑ มกราคม ๒๕๕๔)

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชร ๐๐๒๙.๑๓/๖๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ สั่งการให้สถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัดดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อำนวยความสะดวกการจราจร ป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี ๒๕๕๔ ที่จะมีพี่น้องเดินทางไปเยี่ยมญาติหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งบริษัทหรือร้านค้าบางแห่งหยุดทำการติดต่อกันหลายวันเพื่อให้พนักงานหรือลูกจ้างพักผ่อนหรือเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาด้านการจราจร รวมทั้งปัญหาการเกิดอัคคีภัยอันเนื่องมาจากความประมาท ประกอบกับสถานที่บางแห่งได้จัดกิจกรรมรื่นเริงและมีประชาชนไปร่วมงานเป็นจำนวนมากและอาจทำให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขึ้นได้

มาตรการและการดำเนินการต่างๆ ในเทศกาลนี้ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยการนับคะแนนการเลือกตั้งนายก อบต.แม่เย็น (๓๐ มกราคม ๒๕๕๔)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.เป็นต้นไปผมเดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นเพื่อร่วมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งทำการนับคะแนน ณ ที่แห่งนี้หลังจากทำการเลือกตั้งมาตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น.จากพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งซึ่งมีจำนวน ๑๑ หน่วยเลือกตั้งผ่านพ้นมาแล้ว
ที่ อบต.แม่เย็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราประมาณ ๑๕ คนร่วมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและึความปลอดภัยร่วมกับผมและฝ่ายปกครองอีกจำนวนหนึ่งด้วยโดยมีพี่น้องประชาชนมาร่วมดูและให้กำลังใจในการนับคะแนนประมาณ ๓๐๐ คนการนับคะแนนครั้งนี้เริ่มเมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น.เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๙.๑๐ น.ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏดังนี้

๑. นางจันทร์ฉาย วงค์แก่นจันทร์ ได้คะแนน ๑,๕๐๗ คะแนน
๒. นายบุญส่ง ยะคำป้อ ได้คะแนน ๑,๔๓๘ คะแนน
๓. บัตรเสีย ๑๒๘ บัตร
๔. ผู้ไม่ประสงค์๋จะลงคะแนน ๔๘ บัตร

เหตุการณ์ระหว่างการนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีการกระทำผิดหรือเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น


<< ภาพประกอบทั้งหมด (๑๕๓ ภาพ) >>

ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งนายก อบต.แม่เย็น (๓๐ มกราคม ๒๕๕๔)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไปผมเดินทางออกตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น ๑๑ หน่วยใน ๑๑ หมู่บ้าน ซึ่งทุกหน่วยเลือกตั้งนั้นพบเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยครบทุกจุด ขณะออกตรวจไม่้พบการกระทำผิดใดๆ เกิดขึ้นดังประมวลภาพ


<< ภาพทั้งหมด (๑๙๘ ภาพ) >>