วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การดำเนินการตามโครงการตำรวจสายตรวจเข้าวัดก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๓๐ มิืถุนายน ๒๕๕๕)

สวัสดีทุกท่าน

วันนี้วันเสาร์ขึ้น ๑๒ ค่ำเดือน ๘ ปีมะโรง จุลศักราช ๑๓๗๔ ตรงกับวันที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธกาลล่วงแล้ว ๒๕๕๕ ปี วันหยุดและเป็นวันสุดท้ายในเดือนที่ ๖ แห่งปีนี้ซึ่งผ่านไปจะครบครึ่งปีแล้ว รวดเร็วซะจริงๆ นะครับวันเวลาเนี่ยไม่มีคอยท่าใครทั้้งนั้น เพราะฉะนั้นใครมีภารกิจหน้ามีมีงานมีการอะไรก็โปรดเร่งรีบจัดการสะสางซะโดยไวก่อนไม่มีเวลาให้อีก

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายนที่ผ่านมาผมนำเรื่องราวดีๆ เรื่องหนึ่งของโรงพักเวียงเชียงรุ้งมาเผยแพร่นั่นก็คือโครงการตำรวจสายตรวจเข้าวัดก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ โครงการนี้กำหนดให้มีการปฏิบัติทุกๆ วันพฤหัสบดีก่อนเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเราจะออกปฏิบัติภารกิจโดยเริ่มตั้งแต่เดือนหน้าคือเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไปซึ่งวันเปิดตัวจะตรงกับวันที่ ๕

เพื่อให้การปฏิบัติตามโครงการนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีบันทึกเหตุการณ์พร้อมภาพประกอบไว้ตลอดนอกจากผมจะรายงานเรื่องราวลงในบล็อกอย่างที่เคยทำติดต่อเสมอมาแล้วผมจะนำเรื่องราวเหล่านั้นมา่บันทึกไว้ในหน้าที่พี่น้องอ่านนี้อีกส่วนหนึ่งโดยจะลงไว้เฉพาะหัวเรื่องและภาพประกอบนิดหน่อย สำหรับรายละเอียดพี่น้องสามารถคลิกดูที่หัวเรื่องซึ่งผมสร้าง LINK ไว้ได้เลย

อย่าลืมติดตามเข้ามาเยี่ยมเยียนและดูการปฏิบัติตามโครงการนี้ของตำรวจเวียงเชียงรุ้งกันด้วยนะครับ

การดำเนินการตามโครงการตำรวจสายตรวจเข้าวัดก่อนออกปฏิบัติหน้าที่

* โครงการ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕)* ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕)* ติดต่อประสานงานพระภิกษุสงฆ์ในการดำเนินการโครงการตำรวจสายตรวจเข้าวัด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕)* นำเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าวัดรับฟังธรรมะจากพระภิกษุสงฆ์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕)

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

พบปะเยี่ยมเยียนเจ้าของ/ผู้ประุกอบการร้าน เกม/อินเตอร์เน็ตเขตตำบลทุ่งก่อ (๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไปผมพร้อมกับ จ.ส.ต.สริทธิ์พล จัีนทร์อิฐ เจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ออกพบปะเยี่ยมเยียนเจ้าของ/ผู้ประุกอบการร้านเกม/อินเตอร์เน็ตเขตตำบลทุ่งก่อตามแผนการปฏิบัติประจำวันและนโยบายการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลและข้อสั่งการของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๐.๓๒/๔๐๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕


ร้านเกม/อินเตอร์เน็ตที่พวกเราออกพบปะเยี่ยมเยียนครั้งนี้มีจำนวน ๔ ร้านประกอบด้วย

๑. ร้าน Diamond ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘ หมู่ ๑๒ ตำบลทุ่งก่อ

๒. ร้านควีนซี่คอมและเพลย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗๗ หมู่ ๑๑ ตำบลทุ่งก่อ

๓. ร้าน Smile net ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑/๓๙ หมู่ ๑๑ ตำบลทุ่งก่อ

๔. ร้านบ้านเหล่าอิเล็คทริก ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑/๒๖ หมู่ ๑๑ ตำบลทุ่งก่อ

ในการตรวจเยี่ยมนั้นได้ขอความร่วมมือเจ้าของ/ผู้ประกอบการกรุณาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนรวมถึงห้วงเวลาเปิดปิดร้านซึ่งเจ้าของ/ผู้ประกอบการแจ้งว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

อนึ่ง ในส่วนที่ขอความร่วมมือเจ้าของ/ผู้ประกอบการนั้นเป็นไปตามภาพประกอบด้านซ้ายมือ......และข้อสั่งการตามหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๐.๓๒/๔๐๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ อีกส่วนหนึ่งดังนี้
๑. ไม่ให้อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีเข้าใช้บริการในช่วงเวลาก่อน ๑๔.๐๐ น.ของวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการ
๒. ไม่ให้อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีเข้าใช้บริการหลังเวลา ๒๒.๐๐ น.ของทุกวัน
๓. ไม่ให้อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีเล่นเกมคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเกินกว่า ๓ ชั่วโมงต่อวัน

(ภาพที่เหลือจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไปนะครับ)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

พบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง (๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๔.๔๕ น.เป็นต้นไปผมพร้อมกับ ร.ต.ต.ธนพล ประเทศรัตน์ นายตำรวจเวรหัวหน้าสายตรวจและัเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ (ด.ต.ชาญศักดิ์ อุ่นเจริญ) เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งก่อ ตามนโยบายการสร้างความคุ้นเคยสนิทสนม,ปฏิบัติการจิตวิทยาและแผนการปฏิบัติประำจำวันที่กำหนดไว้
การพบปะเยี่ยมเยียนครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการ "ครู ๕ นาทีหน้าเสาธง" ของ สภ.เวียงเชียงรุ้งซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการถ่ายทอดให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กๆ ในเรื่องที่เหมาะสมกับวัยนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้รถใช้ถนน,การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษทุกชนิด,การลดช่องว่างระหว่างเด็กๆ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราให้แน่้นแฟ้นสนิทสนมกลมเกลีัยวยิ่งขึ้นโรงเรียนบ้านโป่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมปีที่ ๖ มีนักเรียนประมาณ ๘๐ คนส่วนใหญ่เป็นเด็กในพื้นที่การพบปะครั้งนี้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการพบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนเล็กๆ ของโรงเรียนอื่นๆ ที่ผ่านมานั่ีนก็คือหลังจากสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยให้เกิดขึ้นแล้วยังได้สอดแทรกสิ่งละอันพันละน้อยแก่เด็กๆ ด้วย เช่น การทำงานของตำรวจเรา,เครื่องหมายที่เห็นในเครื่องแบบคืออะไร ยศไหน , ตำรวจโรงพักมีหน้าที่อะไร , ตำรวจเราทำอะไรบ้าง อยากเป็นตำรวจในอนาคตจะต้องขยัน ตั้งใจเรียนหนังสือนะ อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะ นั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์อย่าลืมใส่้หมวกกันน็อกและคาดเข็มขัดนิรภัยเวลานั่งด้านหน้ารถยนต์โดยบอกคุณพ่อคุณแม่หรือคนขับคาดด้วยนะอะไรประมาณนี้นอกจากนี้พวกเรายังร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียนด้วยขอขอบคุณเด็กๆ ที่น่ารักทุกคนรวมถึงคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งที่อนุเคราะห์เวลาให้พวกเราเข้าไปพบปะเยี่ยมเยียนและถ้ามีโอกาสหรือเวลาว่างช่้วงไหนจะเข้ามาเยี่ยมเยียนอีกอย่าลืมนะเด็กๆ ทุกคน "ตั้งใจเรียนหนังสือ เคารพเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ ครูบาอาจารย์ รู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด" อนาคตที่สดใสรอหนูๆ อยู่ในวันข้างหน้า

พบปะพี่น้องประชาชนทางวิทยุชุมชน (๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕)

วันนี้ระหว่างเวลาประมาณ ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น.ผมพบปะพี่น้องประชาชนอำเภอเวียงเชียงรุ้งและเขตใกล้เคียงด้วยการดำเนินรายการทางวิทยุชุมชนเกษตรสัมพันธ์ ระบบ F.M.ความถี่ ๑๐๗.๕๐ MHz.โดยนำข่าวสารข้อมูล สาระน่ารู้ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนรับฟังซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ในวงกว้างสาระสำคัญของการดำเนินรายการวันนี้ประกอบด้วย
๑. ข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวภายในแวดวงโรงพักเวียงเชียงรุ้ง
๒. การป้องกันอาชญากรรมด้วยตัวของพี่น้องประชาชน
๓. ยาเสพติด ปัญหาและวิธีการป้องกัน
๔. ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลเบาะแสการกระทำผิดที่พี่น้องทราบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตามช่องทางต่างๆ


วิทยุชุมชนเกษตรสัมพันธ์ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๗๗ หมู่ ๑๑ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปผมจะไปดำเนินรายการที่นี่สัปดาห์ละ ๓ วันตั้งแต่้วันอังคารถึงวันพฤหัสบดีช่วงเวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.ใช้ชื่อรายการว่า "ตำรวจเวียงเชียงรุ้งพบประชาชน" ซึ่งได้รับความกรุณาเป็นอย่างดียิ่งจากคุณเอกนรินทร์ รักพงค์ หัวหน้าวิทยุชุมชนแห่งนี้จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงด้วยครับ

ประชุมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเวียงเชียงรุ้ง (๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น.เป็นต้นไปอำเภอเวียงเชียงรุ้งได้จัดให้มีการประชุมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย,หัวหน้าหน่วยหรือผู้แทนของส่ีวนราชการอำเภอเวียงเชีึยงรุ้งซึ่งประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ,ดงมหาวัน,ป่าซาง,สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า,สำนักงานสาธารณสุขอำเ้ภอ,โรงพยาบาล,หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๕,ฝ่ายปกครองอำเภอและ สภ.เวียงเชียงรุ้งโดย พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.ฯการประชุมวัึนนี้นั้นอำเภอเวียงเชียงรุ้งมีหนังสือที่ ชร ๑๗๑๗.๓/๑๓๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ แจ้งว่าอำเภอฯ ไำด้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงรายว่าได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ลงนามอนุมัติโครงการดังกล่าวแล้วเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการฝึกซ้อมแผนของอำเภอตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ จึงเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table top exercise : TTX) ในวันนี้การประชุมวันนี้ได้กำหนดสถานการณ์สมมติขึ้นว่าในเขตพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มและฝนตกหนักติดต่อหลายวันทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องอพยพออกจากสถานที่นั้นโดยเร่งด่วนจึงจัดทำสถานการณ์สมมุติ,ภารกิจ/วิธีการ เครื่องมือ/อุปกรณ์ , สถานที่ปฏิบัติ , ผู้รับผิดชอบและหน่วยปฏิบัติหรือกำลังพลขึ้นมาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติได้ทันท่วงทีโดยเกิดความเสียหายน้อยที่สุดรวมถึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องและแนวทางดำเนินการที่คิดว่าเหมาะสมประกอบด้วย (รายละเอียดกรุณาคลิกดูที่นี่นะครับ)กา่รประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๔๕ น.หลังจากนั้นแล้วพวกเรารับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในห้องประชุม