วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขอบคุณผู้่บังคับบัญชาทุกท่าน (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายมีคำสั่งที่ ๒๖๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจในสังกัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครึ่ีงปีแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงมีนาคม ๒๕๕๕) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยคำสั่งนี้ในส่วนของผมได้รับการเลื่อนเงินเดือน ๑ ขั้น

ขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่กรุณาเห็นความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างสูงและขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความผาสุกของสังคม ชุมชนและพี่น้องประชาชนตลอดไป

ขอบพระคุึณครับ

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

ฝึกอบรมทบทวนสายตรวจอาสาตำบลม่วงคำ (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕)

วัีนนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป สภ.พานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำได้จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนสายตรวจอาสาตำบลม่วงคำประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำโดย พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.และคณะครูฝึกตามคำสั่้ง สภ.พานทำหน้าที่เป็นครูฝึก ผู้เข้ารับการฝึกเป็นพี่น้องสายตรวจอาสา ๑๗ หมู่บ้านรวมประมาณ ๘๐ คน
สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีัวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ ลักษณะเดียวกันกับการฝึกฯ สายตรวจอาสาตำบลสันกลางเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งในส่วนของการฝึกนั้นประกอบไปด้วย
๑. ท่าบุคคลมือเปล่า
๒. การควบคุมและจัดการจราจร
๓. ยุทธวิธีการจับกุมและต่อสู้ป้องกันตัว

เมื่อพร้อมแล้วหัวหน้าคณะครูฝึกแจ้งภารกิจและการฝึกครั้งนี้ให้สายตรวจอาสาทราบจากนั้นเป็นการฝึกตามฐานต่างๆ
การฝึกท่าบุคคลมือเปล่าการควบคุมและจัดการจราจร

การฝึกยุึทธวิธีและการต่อสู้ป้องกันตัวหลังจากทำการฝึกแต่ละฐานเสร็จแล้วเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น.ผู้นำท้องที่,ท้องถิ่นและส่วนที่เกี่ยวข้องพบปะพูดคุยกับพี่น้องสายตรวจอาสาภายในห้องประชุม อบต.ซึ่งในส่วนของผู้นำนั้นประกอบด้วย
๑. กำนันตำบลม่วงคำ
๒. รองนายก อบต.ม่วงคำ
๓. พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.
๔. ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิก อบต.ม่วงคำ


การฝึกอบรมทบทวนวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.จากนั้นรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
ด.ต.จรัญ ปาริมา : ภาพ

<< ภาพประกอบ (๑๘๐ ภาพ) >>