วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ภาพส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำวันนี้ (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕)

การตั้งจุดตรวจหน้าตู้ยามนาบัว ตำบลหนองแดง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง , อ.ส.,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยที่ผานจุดตรวจ

 ในขณะเดียวกัีนพวกเราก็ได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจนอกเหนือจากจุดตรวจหลักที่ตู้ยามนาบัวด้วยซึ่งประการสำคัญของการปฏิบัตินั้นเพื่อให้พี่น้องประชา่ชนมีความรู้ความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ของเราได้มีการประชุมและจัดทำเอกสารแผ่นพับเพื่อแจกจ่ายแก่พี่น้อง สำหรับเอกสารแผ่นพับนั้นจะเน้นไปในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน , การฝากบ้านไว้กับตำรวจ การสร้างความปลอดภัยแก่ตนเองและเพื่อนบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ เป็นต้น
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราออกแจกจ่ายเอกสารแผ่นพับที่จัดทำแก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้ินที่รับผิดชอบวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ตู้ยามนาบัว (๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕)

วันนี้เป็นวันที่ ๒ ของการปฏิบัติการเข้มข้นช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนผู้สัญจรไปตามจุดหรือสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้รถใช้ถนนหรือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยปีนี้ สภ.แม่้จริมได้จัดตั้งจุดตรวจ ๒๔ ชั่วโมงขึ้น ๑ แห่งคือบริเวณหน้าหน่วยบริการประชาชนนาบัว หมู่ ๖ ตำบลหนองแดง จุดตรวจแห่งนี้มีัเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมงโดยมีเจ้าหน้าที่จากฝ่า่ยปกครอง,สาธารณสุข,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง,เจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำเภอ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านรวมถึงพี่น้องประชาชนปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพวกเราตลอดทั้ง ๗ วันด้วยความเข้มแข็งและมุ่งมั่นทุ่มเท และในวันนี้เมื่อเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. พ.ต.ท.สุึพจน์ มัจฉา รอง ผกก.สืบสวน สภ.แม่จริมได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการปฏิบัติแก่พวกเรา ณ จุดตรวจแห่งนี้การปฏิบัติ ณ จุดตรวจนี้นอกจากดำเนินกา่รในเรื่องการบริการและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนแล้วยังจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายบ้างในบางกรณี ไม่ว่าจะัเป็นด้านการใช้รถใช้ถนนหรือตรวจวัดแอลกอฮอล์ในผู้ขับขับขี่ซึ่งสงสัยว่าจะดื่มสุราขณะขับรถที่พวกเราจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ียวข้องที่สามารถใช้การได้ดีไว้ ณ จุดตรวจแห่งนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นผู้ปฏิบัติ...

อีกประการหนึ่งก็คือการปฏิบัติงานทุกอย่างจะต้อง่จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วยเสมอ ในเรื่องพวกเรามีสมุดบันทึกไว้ครบถ้วน อาทิเช่น สมุดการตรวจเยี่ยมเยียนหรือสั่งการของผู้บังคับบัญชา, สมุดบันทึกการเรียกตรวจยานพาหนะที่ผ่านจุดตรวจ,สมุดควบคุมการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ เป็นต้น ซึ่งบันทึกต่างๆ เหล่านี้ผู้บังคับบัญชาของเราจะตรวจสอบเสมอในเวลาที่เดินทางไปเยี่ยมเยียนในนามของผู้บังคับบัญชา สภ.แม่จริม ขอขอบคุณเพื่อนๆ ตำรวจและหน่วยงานข้างเคียงทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่สำคัญช่วงเทศกาลนี้เป็นอย่างสูง

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อำนวยปีใหม่นายอำเภอแม่จริม (๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๐.๑๕ น. พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา รอง ผกก.สืบสวน สภ.แม่จริมพร้อมคณะนายตำรวจจำนวนหนึ่งเดินทางไปเป็นตัวแทนของ ผกก.ซึ่งติดราชการประชุมที่ตำรวจภูธรจังหวัดน่านและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จริมพร้อมครอบครัวเดินทางอวยพรนายทินกร ชัยดี นายอำเภอแม่จริมเนืิ่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ ณ ห้องทำงานนายอำเภอ
ในการนี้ท่านนายอำเภอได้กล่าวขอบคุณ ผกก.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่้จริมทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่งในช่วงที่ผ่านมาและก็หวังว่าตำรวจที่นี่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้ตลอดไป รวมถึงอวยพรให้พวกเราและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในหน้าที่ราชการและส่วนตัวตลอดไป

ประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจ (๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕)

วันนี้เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. สภ.แม่จริมได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการตำรวจขึ้น ณ ห้องประชุม สภ.โดย พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา รอง ผกก.สืบสวน ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน ผกก.ซึ่งติดราชการประชุมที่ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ผู้เ้ข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดประมาณ ๓๐ คน
การประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
๑. ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นช่วงปฏิบัติการเข้มข้นหรือ ๗ วันอันตรายเนื่องในเทศกาลปีใหม่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของเราทุกคนจะต้องเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัีพย์สินรวมถึงป้องกันและลดอุบัติทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน จึงขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ
๒. การตั้งจุดตรวจ ๒๔ ชั่วโมงในช่วง ๗ วันนี้บริเวณหน้าหน่วยบริการประชาชนนาบัว ตำบลหนองแดงขอให้ผู้รับผิดชอบเน้นตามมาตรการต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสั่งการให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการพี่น้องประชาชนหรือการบังคับใช้กฎหมายในบางกรณีด้วย เช่น การตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ที่น่าเชื่อว่าเมาสุราขณะขับรถ , ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น

๓. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.แม่จริมมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวมักจะเดินทางมาในช่วงเทศกาลนี้ิเป็นจำนวนมากคือแก่งน้ำว้า จึงให้ัเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามที่ สภ.แม่จริมออกคำสั่งไว้แล้วผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกไปปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดนี้เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจแก่พี่น้องประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๔. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งรับผิดชอบหมู่บ้านต่างๆ ประสานการปฏิบัติกับกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ช่วยรณรงค์ประชาชนในเขตพื้นที่ของตนเองขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจรช่วงนี้เป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมาไม่ขับ,ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้ง,ไม่ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ฯ รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน
๕. ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสั่งการมาให้ทุกคนอยู่ในพื้นที่เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
เสร็จสิ้นการประชุมครั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.

ต่อมาเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ประจำชุดสืบสวน สภ.แม่จริมประชุมต่อที่ห้องสืบสวนโดยได้เน้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่้เพิ่มเติมในช่วงนี้อีกส่วนหนึ่งสรุปได้ดังนี้
๑. ออกสืบสวนบุคคลหรือจุดที่อาจจะมีการกระทำผิดควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ปกติ
๒. ช่วงนี้อาจจะมีบุคคลผู้่มีหมายจับที่ยังจับกุมตัวไม่ได้เข้ามาในพื้นที่จึงให้ออกสืบสวนค้นหาโดยอาจจะประสานการปฏิบัติกับผู้นำชุมชนหรือแหล่งข่าวหากพบตัวให้จับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
๓. การปฏิบัติให้ปรุะสานงานกับหน่วยหรือพื้นที่ข้างเคียงด้วย

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คนรอบคอบ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕)

วันที่ย้ายไปอยู่แม่จริมวันแรกนางสาวไทยคนที่สวยที่สุดในจักรวาลไปส่งพ่อเขาด้วย แล้วที่แน่ๆ ก็คืออยู่ห้องใหม่ต้องเปลี่ยนกุญแจใหม่ทั้งชุดเป็นธรรมดา หลังจากซื้อกุญแจชุดใหม่ไปเปลี่ยนแล้ว

นางสาวไทย : “พ่อขา พ่อเปลี่ยนกุญแจใหม่แล้วอย่าลืมเก็บลูกกุญแจสำรองไว้ด้วยนะคะ ถ้าลูกกุญแจหายจะได้มีลูกสำรองไขเข้าห้องพ่อ ลูกเป็นห่วงพ่อนะ”
พ่อ : จ้า ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะลูก พ่อรอบคอบเสมอ ลูกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าพ่อเป็นคนรอบคอบขนาดไหน”


นางสาวไทย : “ค่ะ ลูกรู้ค่ะว่าพ่อรอบคอบ แต่ลูกขอถามหน่อยว่าพ่อเก็บลูกกุญแจสำรองไว้ที่ไหนคะ”
พ่อ : “อ๋อ พ่อเก็บไว้ในห้องนอนนี่แหละจ้า ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะ”

พัฒนาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไปเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จริมได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงทำความสะอาดอาคารที่ทำการและบริเวณโดยรอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสะอ้านพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นการจัดบ้านช่องห้องหอให้สะอาดสะอ้านก่อนจะถึงปีใหม่ที่จะมาตามความเชื่อของคนไทยเราอีกส่วนหนึ่งด้วยการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนซึ่งมีตอนหนึ่งระบุไว้ว่า "ปรับปรุง พัฒนาสถานีตำรวจ บ้านพักตำรวจ สภาพแวดล้อมให้สะอาด สะดวกสบาย โดยคำนึงถึงประชาชนผู้มารับบริการเป็นหลัก ตามนโยบายปัดกวาดบ้าน ร่วมใจพัฒนาทั้งด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม จัดอาคารสถานที่ ให้สะอาด สะดวก สบาย เหมาะสมที่จะให้บริการประชาชนและเป็นที่น่าสนใจ Attraction) ทำอย่างไรให้ประชาชนอยากมาที่สถานีตำรวจ"


การปรับปรุงพัฒนาโรงพักครั้งนี้พวกเราเน้นทุกจุด ทุกซอก ทุกซอย ทุกมุมของอาคารที่ทำการและสถานที่โดยรอบไม่ว่าจะเป็นรอบๆ ตัวอาคารเพื่อให้มีความสะอาด ร่มรื่น ใครเข้ามาเห็นหรือใช้บริการแล้วดูสดชื่นตา น่าอยู่ น่ามอง...

...และไม่เว้นแต่ีห้องควบคุมผู้ต้องหาที่ใช้ควบคุมกักขังผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด เพราะพวกเราถือคติที่ว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใคร เขาก็เป็นคนที่จะต้องได้รับเกียรติหรือการปฏิบัติที่ดีที่สุดเท่าที่พวกเราพึงจะกระทำได้ตามหลักสิทธิมนุษยชน


<< ภาพประกอบทั้งหมด (๔๑ ภาพ) >>

ประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.(๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไปสถานีตำรวจภูธรแม่จริมได้จัดให้มีการปรุะชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สถานีตำรวจขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแดงโดยมีนายมิ่ง รำมะตี นายกเทศมนตรีตำบลหนองแดงเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พ.ต.อ.สุชาติ สิงขรณ์ ผกก.และคณะกรรม กต.ตร.สภ.แม่จริม รวมทั้งสิ้น ๒๑ คนการประชุมครั้งนี้มีดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ปรุะชุมทราบ ซึ่งประธานได้แนะนำคณะกรรมการซึ่งมาดำรงตำแหน่งจำนวน ๓ คนประกอบด้วย
๑) พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา รอง ผกก.สส.
๒) พ.ต.ท.อรุณสวัสดิ์ ยอดกระโทก รอง ผกก.ป.
๓) พ.ต.ท.กิตติกร นันตา รอง สวป.
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณาซึ่งประกอบด้วย
๑) เรื่องให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบโดย พ.ต.อ.สุชาติฯ เสนอให้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา กต.ตร.สภ.แม่จริมและโครงการการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและจราจรในสถานศึกษา
๒) แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
๓) รายงานสถานภาพอาชญากรรมและคดีที่น่าสนใจห้วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๕
๔) รายงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๕) มาตรการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๕ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการได้กรุณาเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ฺต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จริมเราหลายเรื่องด้วยกันโดยเรื่องเหล่านี้พวกเราตำรวจแม่จริมจะนำไปปฏิบัติตามข้อเสนอแนะอันมีค่านี้ต่อไป

เสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.พบปะพี่น้องประชาชนในงานคอนเสิร์ตอำเภอแม่จริม (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕)

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น.ผมออกพบปะเยี่ยมเยียนพูดคุยและให้ความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในงานการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งจัดให้มีการ ณ สนามกีฬาหน้า สภ.แม่จริมโดยงานคืนนี้มีพี่น้องประชาชนอำเภอแม่จริมเข้าร่วมชมการแสดงประมาณ ๖๐๐ คน

การพบปะเยี่ยมเยียนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ซึ่ง สภ.แม่จริมมอบหมายให้ผมเป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบ ประกอบกับช่วงนี้อยู่ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ประจำปี ๒๕๕๖ ที่มักจะมีเหตุเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนและเหตุอื่นๆ ค่อนข้างมากกว่ายามปกติผมจึงใช้โอกาสนี้แนะนำให้ความรู้ความเข้าใจรวมถึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

๑. การรณรงค์เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเช่น เมาไม่มี ง่้วงไม่ัขับ โทรไม่ขับ ฯ
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ
๓. อันตรายและปัญหาจากยาเสพติด
๔. การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบตามช่องทางต่างๆ

ผมใช้เวลาในการพบปะพูดคุยและขอความร่วมมือจากพี่น้องครั้งนี้เป็นเวลาประมาณ ๑๕ นาที


วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เข้าร่วมประชุมโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ (อบถ.) ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาพื้นที่เขต ๑ จังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผบก.ภ.จว.น่าน (พล.ต.ต.ณรงค์ชัย วงษ์สามี) รอง ผบก.ภ.จว.น่านที่รับผิดชอบงานจราจร (พ.ต.อ.สมพงษ์ สวนคร้ามดี), หัวหน้าสถานีตำรวจ,รอง ผกก.สส.,รอง ผกก.ป.,สวป.,สว.จราจร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานี (๒๐ สถานี) , เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,อำเภอในเขตพื้นที่ รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๐๐ คนโดยมี พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบกลาง (รอง ผบช.ก.) และนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ทำหน้าที่วิทยากร
ก่อนเข้าสู่การบรรยายความรู้ความเข้าใจเป็นพิธีเปิดการอบรมซึ่งวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเดินทางมาเป็นประธานและ พ.ต.อ.สมพงษ์ สวนคร้ามดี รอง ผบก.ภ.จว.น่านกล่าวรายงานต่อประธานจากนั้นประธานกล่าวเปิดการอบรม
หลังจากพิธีเปิดการอบรมเสร็จสิ้นแล้วเป็นการบรรยายของนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรคในภาพรวมทั่วไปของโครงการนี้

ต่อมาเป็นการบรรยายของ พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์ รอง ผบช.ก.สรุปได้ว่าแนวคิดในการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนนั้นสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่ทำให้ประชาชนสูญเสียมูลค่าทางทรัพย์สินนับแสนล้านบาท บาดเจ็บ พิการ ทุพลภาพกว่าแสนคนและเสียชีวิตจำนวนหมื่นกว่าคนเศษต่อปี ปัญหาและความเสียหายมากมายขนาดนี้หลายฝ่ายได้ร่วมกันแก้ไขและป้องกันในระยะ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาตามความคิด ศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างหลากหลายวิธีการอย่างไรก็มีส่วนถูกต้องและสามารถลดปัญหาลดอุบัติเหตุได้ทั้งสิ้นแต่แนวทางแก้ไขและป้องกันที่ถูกต้องเหมาะสมและน่าจะเกิดผลดีต่อการลดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดควรจะเป็นอย่างไร....


...ผลสรุปจากการประชุมสัมมนาของตำรวจผู้บริหารงานจราจรระดับตำรวจภูธรจังหวัดและระดับตำรวจภูธรภาครวมทั้งตำรวจทางหลวงและตำรวจนครบาลทั่วประเทศร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในหลายครั้ง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมสัมมนาจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (ศอจร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ผ่านมาพบว่า “การแก้ปัญหาที่สาเหตุ” จะเป็นคำตอบสุดท้ายของแนวทางการแก้ไขและป้องกัน อบถ. เสมอ นั่นคือที่มาของ“โครงการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งประกอบด้วย


๑. พนักงานสอบสวนเวรรับผิดชอบประจำสถานีตำรวจท้องที่ที่ได้รับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งออกไปสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำผิดในคดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอยู่แล้ว ต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุอื่นๆประกอบเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ สภาพของรถ สภาพของถนน และสภาพแวดล้อมบริเวณถนนที่เกิดเหตุ ซึ่งอาจจะเป็นองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุร่วมที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วยนอกเหนือจากความประมาทของคนขับรถโดยมีตำรวจจราจรอีก ๑ คน เป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนที่ร่วมตรวจและสืบสวน อบถ. ตามแบบรายงานการสืบสวน อบถ. ที่กำหนดไว้
๒. คณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (กปถ.) ของสถานีตำรวจท้องที่ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าสถานีตำรวจ รอง ผกก. และ สว. ที่ทำหน้าที่จราจรร่วมกันประชุมวิเคราะห์ข้อมูล อบถ. ตามแบบรายงานการสืบสวน อบถ. ดังกล่าวเพื่อสรุปหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขป้องกัน อบถ. ที่ถูกต้องตรงจุดต่อไป

๓. คณะกรรมการ กปถ. อำเภอ ซึ่งประกอบด้วยตำรวจท้องที่และภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในอำเภอ เช่น ปภ. ขนส่งทางบก การทาง สาธารณสุข ประกันภัย สถาบันการศึกษา เป็นต้น ร่วมกันประชุมพิจารณาผลสรุปสาเหตุและแนวทางแก้ไขป้องกัน อบถ. ที่เกิดขึ้นตามที่คณะกรรมการ กปถ. สถานีตำรวจรวบรวมเสนอในรอบระยะเวลา ๑ เดือน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน อบถ.ในภาพรวมระดับอำเภอ
๔. คณะกรรมการ กปถ. ระดับจังหวัด ตำรวจภูธรภาคและ ตร. ร่วมกันประชุมพิจารณาผลสรุปของสาเหตุและแนวทางแก้ไขป้องกัน อบถ. ที่เกิดขึ้นตามที่คณะกรรมการ กปถ. อำเภอ จังหวัด และตำรวจภูธรภาค รวบรวมเสนอตามลำดับจนถึงระดับ ตร. ในรอบระยะเวลา ๑ เดือน โดยมีการส่งผ่านข้อมูลทางอิเล็คทรอนิคส์ในทุกระดับของคณะกรรมการ กปถ. เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน อบถ. ในภาพรวมของประเทศต่อไป (รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนนั้นท่านสามารถคลิกดูเพิ่มเติมได้ที่http://www.roadsafetyteam.police.go.th)

สำหรับการอบรมในช่วงบ่ายนั้นเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.โดยเป็นการเรียนรู้วิธีการประมวลผลและวิเคราะัห์ข้อมูล อบถ.โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และฝึกปฏิบัติืของหัวหน้าสถานีตำรวจและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล