วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

ทำหน้าที่พิธีกรการฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายของข้าราชการตำรวจ (๒๙ กันยายน ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายร่วมกับคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้จัดให้มีการอบรมการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและการมีส่วนร่วมของ ประชาชนขึ้น ณ โรงแรมลิตเติ๊ลดั๊ก อำเภอเมืองเชียงรายมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ารับการอบรมประมาณ ๖๐๐ คนโดย พล.ต.อ.วิรุฬห์ พื้นแสน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเป็นประธานเปิดการอบรม (รายละเอียดกรุณาคลิกดูได้ที่นี่) โดยการอบรมวันนี้ผู้บังคับบัญชากรุณามอบหมายให้ผมทำหน้าที่พิธีกร
ลำดับพิธีการอบรมวันนี้มีดังนี้
* ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.- ลงทะเบียน
* ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.- พิธีเปิด
* ๐๙.๐๐-๐๙.๔๐ น.- การปฏิบัติงานของตำรวจกับสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.๒๕๕๐ โดย พล.ต.อ.วิรุฬห์ พื้นแสน และนายสามารถ แก้วมีชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย
* ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. - บทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ตำบลโดยปลัดอำเภอเมืองเชียงราย
* ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. - บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการมีส่วนร่วมหรือแก้ไขปัญหายาเสพติด อุบัติเหตุและอาชญากรรมโดยนายกองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
* ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน
* ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. - เสวนาในหัวข้อสังคมปลอดโจรผู้ร้าย , ยาเสพติดและอุบัติเหตุจราจรโดย พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ รอง ผบช.ภ.๕ , ผู้แทนสำนักงาน ปปส.ภาค ๕ และผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ดำเนินรายการโดย พ.ต.อ.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบก.ภ.จว.เชียงรายและ พ.ต.อ.อำนวย ณ ลำปาง ผกก.อก.ภ.จว.เชียงราย
* ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. - แบ่งกลุ่มสัมมนา
* ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. - นำเสนอผลการสัมมนาของกลุ่ม
* ๑๗.๐๐ น. - สรุปและปิดการสัมมนา

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

ร่วมประชุมคณะผู้ดำเนินการอบรม (๒๘ กันยายน ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไปผมเข้าร่วมคณะวิทยากรและผู้ดำเนินการอบรมเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมดุรงควิบูลย์ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ พล.ต.อ.วิรุฬห์ พื้นแสน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อในฐานะคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ รอง ผบช.ภ.๕,พ.ต.อ.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย,พ.ต.อ.อำนวย ณ ลำปาง ผกก.อก.ภ.จว.เชียงราย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการอบรมรวมประมาณ ๑๐ คน

การประชุมวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ของการฝึกอบรมซึ่งคณะกรรมการพิธีการกฎหมายฯ สภาผู้แทนราษฎรร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจะจัดให้มีการอบรมเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (รายละเอียดกรุณาคลิกดูได้ที่นี่)

การประชุมวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๔๕ น.

ดำเนินรายการทางวิทยุชุมชน (๒๘ กันยายน ๒๕๕๕)

วันนี้ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.ผมดำเนินรายการทางวิทยุชุมชนเกษตรสัมพันธ์ ระบบ F.M.ความถี่ ๑๐๗.๕๐ MHz.ในรายการ "ตำรวจเวียงเชียงรุ้งพบประชาชน" เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้และสิ่งดีๆ ไปสู่พี่น้องประชาชนและถือปฏิบัติตามส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนในด้านการเผยแพร่้ข้อมูลข่าวสารออกสู่้สาธารณชน

สาระสำคัญของการดำเนินรายการวันนี้มีดังนี้
๑. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
๒. ข่าวสารแวดวงโรงพักเวียงเชียงรุ้งรอบวันที่ผ่านมา
๓. การพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ตลาดนัดเชียงรุ้งเมืองใหม่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕
๔.อุบัติเหตุทางถนนที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงนี้รวมถึงวิธีการป้องกัน
๕. รู้ทันเล่เหลี่ยมกลโกงของคนร้าย
๖. สาระบันเทิง

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องและแจกจ่ายเอกสารแผ่นพับที่ตลาดนัดเชียงรุ้งเมืองใหม่ (๒๗ กันยายน ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น.เป็นต้นไปผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ออกเดินทาง ไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประุชาชนที่ตลาดนัดเชียงรุ้งเมืองใหม่ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนของ พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ตลาดนัดแห่งนี้จะเปิดทำการทุกๆ วันพฤหัสบดีช่วงเวลาตั้งแต่้ประมาณ ๑๔.๐๐-๒๐.๐๐ น.ตั้งอยู่ในตำบลทุ่งก่อ อำเ้ภอเวียงเชียงรุ้ง อยู่ห่างจาก สภ.เวียงเชียงรุ้งประมาณ ๑ กิโลเมตรเศษๆ มีพ่อค้าแม่ขายประมาณ ๕๐-๖๐ เจ้า ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ใช้ภายในครัวเรือนทั่วไป อาทิเช่น เนื้อ หมู ผัก อาหารสำเร็จรูป เป็นต้นการดำเนินการของพวกเราในวันนี้นั้นเป็นไปในลักษณะ "มาเยี่ยมถึงเรือนมาเยือนถึงถิ่น" ด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยมิตรภาพซึ่งออกมาจากใจของพวกเรา พูดคุยสอบถามสารทุกข์สุกดิบของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายในตลาดและพี่น้องที่เดินทางมาจับจ่ายหาซื้อสิ่งของจำนวนหนึ่ง

นอกจากการพบปะพูดคุยเรื่องราวต่างๆ แล้วพวกเรายังได้นำเอกสารความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเ้สพติดจัดทำเผยแพร่ในรูปแบบแผ่นพับหัวข้อ "๑๐ ข้อควรรู้เกี่ยวกับยาเสพติด" แจกจ่ายแก่พี่น้องรวมถึงอธิบายเพิ่มเติมและขอความร่วมมือพี่น้องช่วยแจ้งข้อมูล เบาะแสการกระทำผิดที่พี่น้องทราบแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองในรูปแบบต่างๆ ด้วย
การออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องนอกจากจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวข้างต้นนี้แล้วยังมีวัตถุประสงค์อื่นๆ ประกอบตามมานั่นก็คืองานที่ต้องทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมโดยเริ่มตั้งแต่ตำรวจต้องปรับบทบาทในการสร้างความศรัทธาเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ให้เกิดความรักนับถือมีเจตคติที่ดีต่อตำรวจ อันจะนำผลไปสู่ความเข้าใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือต่อไปโดยวิธีการต่าง ๆ ในการทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทำให้ชุมชนหรือสังคมมีความสงบสุข ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกส่วนหนึ่ง

ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการออกพบปะเยี่ยมเยียนนั้นก็คือหน้าที่ของผมซึ่งเป็นหน้าที่หรืองานหลักคือการระวังป้องกันเหตุเภทภัยไม่ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องได้เพราะถึงแม้ว่าตอนหลังเราจะจับคนร้ายมาดำเนินคดีได้แต่ความเสียหายกับพี่น้องก็เกิดขึ้นแล้ว วิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกันไว้ก่อน โดยเรื่องนี้ตำรวจเราทุกคนท่องจำพระบรมราโชวาทของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ ที่พระราชทานไว้ว่า "การจับผู้ร้ายนั้นจะไม่ถือเป็นความชอบ เป็นแต่นับว่าผู้นั้นได้กระทำการครบถ้วนแก่หน้าที่เท่านั้น แต่จะถือเป็นความชอบต่อเมื่อได้ปกครองป้องกันเหตุร้ายให้ชีวิตและทรัพย์สมบัติของข้าแผ่นดินในท้องที่นั้นอยู่เย็นเป็นปกติสุขพอสมควร" ได้อย่างขึ้นใจรวมทั้งน้อมนำพระบรมราโชวาทซึ่งมีค่านี้มาปฏิบัติ

พวกเราอยู่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ตลาดนัดแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงจึงเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่อื่นต่อไป

<< ภาพทั้งหมด (๓๗ ภาพ) >>

ตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยธนาคารและสถาบันการเงิน (๒๗ กันยายน ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไปผมพร้อมกับ จ.ส.ต.ทศพร อาริยะ  เจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ออกเดินทางตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัียธนาคารและสถาบันการเงินในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามแผนการตรวจประจำวันและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ธนาคาร ร้านค้าทอง ร้านอัญมณี สถานีบริการน้ำมัน ร้านมินิมาร์ทของ สภ.เวียงเชียงรุ้งดังนี้ 
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารออมสิน
สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด (สาขาเวียงเชียงรุ้ง)

การตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยครั้งนี้เมื่อตรวจถึงจุดที่มีการติดตั้งตู้แดงได้ลงลายมือชื่อการตรวจไว้ในสมุดประจำุจุดนั้นๆ ด้วย (อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับตู้แดงได้ที่นี่ครับ)
<< ภาพทั้งหมด (๑๖ ภาพ) >>

ดำเนินรายการทางวิทยุชุมชน (๒๗ กันยายน ๒๕๕๕)

วันนี้ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.ผมดำเนินรายการทางวิทยุชุมชนเกษตรสัมพันธ์ ระบบ F.M.ความถี่ ๑๐๗.๕๐ MHz.ในรายการ "ตำรวจเวียงเชียงรุ้งพบประชาชน" เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้และสิ่งดีๆ ไปสู่พี่น้องประชาชนและถือปฏิบัติตามส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนในด้านการเผยแพร่้ข้อมูลข่าวสารออกสู่้สาธารณชน

 สาระสำคัญของการดำเนินรายการวันนี้มีดังนี้
๑. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
๒. ข่าวสารแวดวงโรงพักเวียงเชียงรุ้งรอบวันที่ผ่านมา
๓. การติดแผ่นซีดีแก่ผู้ใช้รถยนต์ในการเกษตร (รถอีแต๋น) ซึ่งไม่มีไฟท้ายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นยามค่ำคืนหรือแสงสว่างไม่เพียงพอเขตพื้นที่ตำบลดงมหาวันและการพบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนโรงเรียนบ้านปงเคียนเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
๔.อุบัติเหตุทางถนนที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงนี้รวมถึงวิธีการป้องกัน
๕. รู้ทันเล่เหลี่ยมกลโกงของคนร้าย
๖. สาระบันเทิง

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

พบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนโรงเรียนบ้านปงเคียน ตำบลดงมหาวัน (๒๖ กันยายน ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไปผมพร้อมกับ ร.ต.ต.ชัยศักดิ์ เขื่อนขันธ์ รอง สวป.นายตำรวจเวรหัวหน้าสายตรวจและเ้จ้าหน้า่ที่สายตรวจรถยนต์ออกเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปงเคียน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้งตามโครงการครูตำรวจ ๕ นาทีของสถานีตำรวจ
โรงเรียนบ้านปงเคีึยนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปีที่ ๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๒๑ คน เด็กๆ ทุกคนเป็นคนในเขตพื้นที่การพบปะเยี่ยมเยียนครั้งนี้เมื่้อพวกเราประสานและได้รับอนุญาตจากคณะครูแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนเด็กๆ ถึงห้องเรียนโดยแนะนำสิ่งละอันพันละน้อยที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่เขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจราจร,ยาเสพติดให้โทษที่น่าจะเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับเด็กหรือชุมชนที่พวกเขาอยู่ รวมถึงแนะนำให้เด็กๆ สื่อไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรหรือรถอีแต๋นที่ไม่มีไฟท้ายขอให้กลับบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกหรือมืดค่ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากเขตพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งมีเหตุนี้เกิดขึ้นแล้วซึ่งมีผู้ถึงแก่ความตายเมืิ่อเร็วๆ นี้

นอกจากนี้่พวกเรายังได้แจกแผ่นซีดีที่เตรียมไปให้นักเรียนที่คุณพ่อคุณแม่มีรถยนต์อีแต๋นเพื่อนำไปติดไว้ท้ายรถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้วย

 
ขอขอบคุณคณะครูและเด็กๆ ทุกคนของโรงเรียนบ้านปงเคียนเป็นอย่างสูงและพวกเราจะมาเยี่ยมเยียนอีกในเร็วๆ นี้นะครับ
<< ภาพทั้งหมด (๓๔ ภาพ) >>

ตั้งจุดตรวจหน้าหน่วยบริการตำบลดงมหาวัน (๒๖ กันยายน ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น.เป็นต้นไปผมพร้อมกับ ร.ต.ต.ชัยศักดิ์ เขื่อนขันธ์ รอง สวป.นายตำรวจเวรหัวหน้าสายตรวจและเ้จ้าหน้า่ที่สายตรวจรถยนต์,เจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลดงมหาวันร่วมกันตั้งจุดตรวจบริเวณหน้าหน่วยบริการประชาชนตำบลดงมหาวันตามแผนการตรวจประจำวันและป้องกันปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย

 
ภาพส่วนหนึ่งขณะปฏิบัติหน้า่ที่ของพวกเราในครั้งนี้ซึ่งยวดยานพาหนะที่ผ่านไปมาหน้าจุดตรวจมีไม่มากนักทำให้ไม่มีปัญหาด้านการจราจรโดยพี่น้องได้ให้ความร่วมมือกับพวกเราเป็นอย่างดียิ่ง
 

การตั้งจุดตรวจครั้งนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๒๐ น.ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบการกระทำผิดใดๆ เกิดขึ้น
<< ภาพประกอบ (๑๒ ภาพ) >>

ติดแผ่นซีดีป้องกันอุบัติเหตุทางรถแก่ผู้ใช้รถอีแต๋น (๒๖ กันยายน ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไปผมพร้อมกับ ร.ต.ต.ชัยศักดิ์ เขื่อนขันธ์ รอง สวป.นายตำรวจเวรหัวหน้าสายตรวจและเ้จ้าหน้า่ที่สายตรวจรถยนต์ออกเดินทางติดแผ่นซีดีแก่ผู้ใช้รถยนต์ในการเกษตร (รถอีแต๋น) ซึ่งไม่มีไฟท้ายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นยามค่ำคืนหรือแสงสว่างไม่เพียงพอเนื่องจากผู้ขับรถตามหลังไม่สามารถมองเห็นได้ในระยะพอสมควรเพื่อป้องกันอุบัติเ้หตุที่อาจจะเกิดขึ้่นแก่พี่น้องประชาชนในเขตตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตามนโยบายสร้างความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


การติดตั้งแผ่นซีดีครั้งนี้พวกเราดำเนินการทั้งบนถนนที่พบพี่น้องรวมถึงภายในบ้านโดยขออนุญาตเจ้าของหรือพี่น้องก่อน
พี่น้องทุกคนที่พวกเราติดแผ่นซีดีให้ครั้งนี้ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกดีใจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความสนใจและใส่ใจต่ออุบัติเหตุที่อาจจะเ้กิดขึ้นแก่พี่น้อง โดยยานพาหนะนี้เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีัวิตประัจำวันแต่แทบไม่มีคันใดที่มีไฟท้ายเนื่องจากช่ีวงซื้อมาก็มักจะมีึสภาพแบบนี้อยู่แล้วภาพด้านขวามือเป็นภาพที่พวกเราติดแผ่นซีดีให้ถึงบ้านของพี่น้องครับ

ภาพนี้ก็ไปเยี่ยมไปเยียนกันถึงบ้านพี่น้องเช่นเดียวกันซึ่งเห็นหน้าพี่น้องแล้วพวกเรา "ตำรวจเวียงเชียงรุ้ง" ก็มีความสุขครับเพราะพี่น้องมีรอยยิ้มที่ทราบว่าต่อไปช่วงขับรถอีแต๋นเดินทางไปไหนมาไหนอย่างน้อยก็มีความอุ่นใจได้อีกเปลาะหนึ่งแล้ว


<< ภาพทั้งหมด (๓๒ ภาพ) >>

ดำเนินรายการทางวิทยุชุมชน (๒๖ กันยายน ๒๕๕๕)

วันนี้ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.ผมดำเนินรายการทางวิทยุชุมชนเกษตรสัมพันธ์ ระบบ F.M.ความถี่ ๑๐๗.๕๐ MHz.ในรายการ "ตำรวจเวียงเชียงรุ้งพบประชาชน" เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้และสิ่งดีๆ ไปสู่พี่น้องประชาชนและถือปฏิบัติตามส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนในด้านการเผยแพร่้ข้อมูลข่าวสารออกสู่้สาธารณชน สาระสำคัญของการดำเนินรายการวันนี้มีดังนี้
๑. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
๒. ข่าวสารแวดวงโรงพักเวียงเชียงรุ้งรอบวันที่ผ่านมา
๓. รู้่ทันเล่เหลี่ยมกลโกงของคนร้าย
๔. การใช้รถใช้ถนนอย่างไรให้ปลอดภัยช่วงหน้าหนาวที่จะึถึงนี้
๕. การอบรมสัมมนาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและการมีส่วนร่วมของประชาชนวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕
๖. สาระบันเทิง

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

ตรวจการปฏิบัติืของเจ้าหน้าที่หน่วยบริการประชาชนตำบลทุ่งก่อและตำบลป่าซาง (๒๕ กันยายน ๒๕๕๕)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๔.๕๐ น.ผมเดินทางไปตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หน่วยบริการประชาชนตำบลทุ่งก่อพบ ด.ต.พลาวุธ สุภาอินทร์ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานไม่มีเหตุ

สภาพทั่้วไปของอาคารที่ทำการสะัอาดเป็นระเบียบพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาหรือขอใช้บริการเป็นอย่างดี ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สมุดบันทึกการรับแจ้งเหตุเบื้องต้น,สมุดรายงานประจำวันฯ สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน การตรวจครั้งนี้ได้แนะนำและสั่งกา่รแก่เจ้าหน้าที่ไว้สรุปได้ดังนี้

๑. ช่วงนี้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่จะออกจากบ้านเพื่อไปทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ทำให้บางช่วงเวลาไม่มีผู้อยู่ดูแลบ้านพักอาศัยและอาจเป็นช่องว่างให้คนร้ายเข้าไปประทุษร้ายต่อทรัพย์ของพี่น้องได้ จึงให้จัดเจ้าหน้าที่หมั่นออกตรวจตราดูแลบ้านพักอาศัยของพี่น้องให้มากเป็นพิเศษกว่าช่วงเวลาปกติ
๒. ระหว่างการออกตรวจตราดูแลตามข้่อ ๑. ให้ประชาสัมพันธ์หรือแนะนำวิธีการป้องกันต่อการถูกประทุษร้ายเบื้องต้นตามรูปแบบที่แจ้งให้ทราบในการตรวจครั้งนี้ให้พี่น้องทราบด้วย
๓. ขณะเดียวกันก็ให้ออกตรวจข้อมูลต่างๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนอีกส่วนหนึ่ง
๔. การออกปฏิบัติหน้าที่ให้จัดทำบันทึกไว้ในสมุดประจำหน่วยบริการฯทุกครั้ง
๕. หากพบการกระทำผิดหรือสิ่งบอกเหตุที่น่าสนใจให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

เจ้าหน้าที่รับทราบ

ดำเนินรายการทางวิทยุชุมชน (๒๕ กันยายน ๒๕๕๕)

วันนี้ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.ผมดำเนินรายการทางวิทยุชุมชนเกษตรสัมพันธ์ ระบบ F.M.ความถี่ ๑๐๗.๕๐ MHz.ในรายการ "ตำรวจเวียงเชียงรุ้งพบประชาชน" เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้และสิ่งดีๆ ไปสู่พี่น้องประชาชนและถือปฏิบัติตามส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนในด้านการเผยแพร่้ข้อมูลข่าวสารออกสู่้สาธารณชน
 

สาระสำคัญของการดำเนินรายการวันนี้มีดังนี้
๑. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
๒. ข่าวสารแวดวงโรงพักเวียงเชียงรุ้งรอบวันที่ผ่านมา
๓. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งเบื้องต้น
๔. ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๕. อาสาสมัครตำรวจชุมชน
๖. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
๗ สาระบันเทิง

ความภูมิใจของคนเป็นพ่อแม่ (๒๕ กันยายน ๒๕๕๕)


วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สิบเวร (๒๔ กันยายน ๒๕๕๕)

วันนี้เวลาประมาณ ๒๐.๑๐ น.ผมเดินทางไปตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สิบเวรพบ ด.ต.สุรพงษ์ บัวนาค อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ ในส่ีวนของห้องควบคุมผู้ต้องหานั้นจากการตรวจพบว่าอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายหรือระเบียงอยู่ภายใน สำหรับผู้ต้องหาในวันนี้ไม่มี

ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยยึดระเบียบที่กำหนดไว้เป็นสำคัญและหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่ให้รีบรายงานให้ทราบทันที รวมทั้งแจ้งให้เจ้าหน้าปฏิบัติตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ประจำห้องควบคุมหรือสิบเวรดังนี้

เจ้าหน้าที่ประจำห้องควบคุม
(๑) ใช้วาจากับผู้ต้องหาและญาติของผู้ต้องหาอย่างสุภาพและเป็นมิตร
(๒) อธิบายระเบียบการเยี่ยมผู้ต้องหาแก่ญาติของผู้ต้องหา เพื่อให้เข้าใจด้วยอัธยาศัยไมตรี
(๓) แต่งกายสะอาด สุภาพ และเรียบร้อย
(๔) ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้เกิดกับองค์กรได้อย่างประทับใจต่อผู้พบเห็นและผู้มารับบริการตั้งแต่ “กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจช่วยเหลือ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ขยายบริการ ทำงานว่องไวใส่ใจประชาชน” ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม

เจ้าหน้าที่รับทราบ 

การอบรมเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจให้สอดคล้องกับ บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และการมีส่วนร่วมของประชาชน (๒๕ กันยายน ๒๕๕๕)

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายร่วมกับคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรจะจัดให้มีการโครงการอบรมสัมมนาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก อำเภอเมืองเชียงราย ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการตำรวจให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมาธิการและบทบาทอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมากขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรซึ่งเลื่อนไหลจากข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจอายุ ๕๓ ปีขึ้นไปและผู้สอบคัดเลือกเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้รวมประมาณ ๖๐๐ คน

การอบรมครั้งนี้ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่วิทยากรในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของประชาชนกับหน่วยงานตำรวจ” ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.


รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการนี้กรุณาคลิกดูได้ที่นี่ครับ