วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เข้าร่วมประชุม Video conference (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่้เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไปผมเข้าร่วมประชุมผ่้านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) ที่ศูนย์ปฏิบัติืการ (ศปก.) สภ.แม่จริมซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดให้มีการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุม ศปก.สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พล.ต.อ.วรพงษ์ ซิวปรีชา รอง ผบ.ตร.เป็นประธาน และการประชุมวันนี้กำหนดให้หน่วยงานตำรวจทุกแห่งทำการประชุมพร้อมกันที่ี่ตั้งของตน

การประชุมวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานด้านการจัดการจราจรในการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่ข้อสั่งการที่กำหนดไว้และไม่เกิดความผิดพลาดขึ้นได้
เสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๑๕ น.(สำหรับรายละเอียดขออนุญาตไม่นำมาเปิดเผยครับ)

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทำหน้าที่วิทยากรให้ความรู้เรื่องการจราจรแก่นักศึกษา กศน.(๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

วันนี้ระหว่างเวลาประมาณ ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.ผมเดินทางไปทำหน้าที่วิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎจราจรแก่นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอแม่จริมที่หอประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอแม่จริมตามที่ กศน.อำเิภอแม่จริมมีหนังสือที่ ศธ ๐๒๑๐.๔๑๑๑/๑๑๙ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ขอความร่วมมือไป ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักศึกษา กศน.ระดับชั้นประถม,มัธยมต้นและมัธยมปลายในเขตพื้นที่รวมประมาณ ๗๐ คน
การให้ความรู้ตามหัวข้อที่กำหนดครั้งนี้มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
๑. กฎหมายจราจรสำคัญๆ ที่พี่น้องประชาชนควรรู้
๒. สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรในเขตพื้นที่อำเภอแม่จริมห้วงที่ผ่านมา
๓. สาเหตุและการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่สำคัญๆ
๔. แนวทางการแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุนั้นๆ
๕. แนวนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุของตำรวจภูธรจังหวัดน่านและอำเภอแม่จริม
๖. ความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุของพี่น้องประชาชน

<< ภาพทั้งหมด >>

ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดถวายความปลอดภัย (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จริมที่จะเดินทางไปถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเดินทางมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน โดยชุดปฏิบัติการของเราวันนี้มี ๒ ชุดจำนวน ๒๐ คนที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองน่าน

การประชุมครั้งนี้ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดที่จะเกิดความผิดพลาดไม่ได้เป็นอันขาด โดยให้ัยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัดและจริงจัง

<< ภาพทั้งหมด >>

ปฏิบัติหน้าที่ความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเทพรัุตนราชสุดาฯ (๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไปผมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งมีหมายกำหนดการเดินทางมาทางปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดน่านและใกล้เคียงระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ นี้ิ โดยในส่วนของผมได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติภารกิจที่กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยกองทัพภาคที่ ๓ (จังหวัดทหารบกน่าน) ซี่งตั้งอยู่ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดน่านร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร,ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ


การปฏิบัติหน้าที่วันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น.

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เข้าร่วมประชุม Video conference (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนขึ้น ณ สถานีตำรวจภููธรภูเพียงโดย พล.ต.ต.ณรงค์ชัย วงษ์สามี ผบก.ภ.จว.น่าน เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผบก.,ผกก.และหัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่ง รวมทั้งสถานีตำรวจในสังกัดแต่ละแห่งนั้นนายตำรวจระดับรองหัวหน้าสถานีเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video conference ซึ่งผมเข้าร่วมประชุมผ่านระบบนี้ที่ สภ.แม่จริม
การประชุมวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น.

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เยี่ยมลูกสาวที่โรงเรียน (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

วันนี้ช่วงบ่ายๆ ผมกับภรรยา (คุณนภาพัน มัจฉา) ไปเยี่ยมลูกสาวคนสวยที่สุดในโลกคือน้องฝนหรือน.ส.ปัทมา มัจฉา ที่โรงเรียนเฉลิืมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ซึ่งวันนี้จะเป็นการเยี่ยมลูกช่วงวันหยุดเป็นครั้งสุดท้ายที่โรงเรียนนี้เพราะวันศุกร์หน้า (๑ มีนาคม) เธอก็จะจบการศึกษาชั้น ม.๖ แล้ว แป๊บเดียวเองครับตั้งแต่ลูกมาเรียนที่นี่ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำตั้งแต่ืชั้น ม.๑ เมื่อ ๖ ปีที่ผ่านมาซึ่งผมกับภรรยาจะไปเยี่ยมทุกวันอาทิตย์จนถึงบัดนี้ไม่เคยขาด
หลังจากจบที่นี่แล้วลูกสาวจะต้องไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตรอีก ๔ ปี แล้วก็คงเหมือนเดิมแหละคนเป็นพ่อแม่ที่แสนดีจะต้องไปเยี่ยมเธออีกแน่ๆ อย่าลืมตั้งใจเรียนหนังสือนะจ๊ะลูก (ภาพทั้งหมดคลิกที่นี่นะครับ)


วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

๕ ปีที่บันทึกผลงาน (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

วันนี้วันเป็นครบรอบ ๕ เต็มที่ผมบันทึกเรื่องราวต่างๆ นำเสนอทางโลกไซเบอร์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานแต่ละวันหรือแต่ละเรื่องแต่ละงานเสียมากกว่า โดยเริ่มบันทึกครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ติดต่้อกันตลอดเรื่อยมา และนี่คือผลงานชิ้นแรกครับ

ความจำของคนเรามีขีดจำกัด บางคนอาจจะจำอะไรได้ค่อนข้างมาก บางคนก็ลดน้อยถอยลงมา แต่ไม่ว่าอะไรก็ตามก็ไม่สามารถจำสิ่งต่างๆ ที่ผ่านมาได้หมดแน่นอน วิธีการสำคัญที่เราจะสามารถย้อนอดีตหรือดูเรื่องราวก่อนหน้านี้ได้ก็คือการจัดบันทึกครับ สมัยก่อนมักจะจดไว้ในสมุดหรือเอกสาร แต่ก็นำไปไหนมาไหนลำบาก ยิ่งคนบันทึกมากๆ ก็มีเอกสารมาก หอบไปไหนมาไหนแฟ้มใหญ่โตเท่าภูเขาเลยทีเดียว แต่เดี๋ยวนี้สบายมากเพราะเราสามารถบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ได้ง่ายๆ และการบันทึกยุคใหม่นี้ไม่จำเป็์นต้องเก็บไว้ในดิสก์ให้ยุ่งยากเพราะมีผู้ใจดีจัดทำโปรแกรมให้เราใช้ฟรีๆ และสามารถนำเสนอให้ใครต่อใครได้ในโลกนี้โดยเปิดจากหน้าจอสี่เหลี่ยมหรือคอมพิวเตอร์ซึ่งต่ออินเตอร์เน็ตก็โชว์ผลงานหรือนำอดีตที่ผ่านๆ มาดูได้ด้วยตนเองแล้ว ผมก็ใช้วิธีนี้ครับ

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมบันทึกเรื่องราวติดต่อกันตลอดเรื่อยมาและตั้งใจว่าจะทำต่อไปเพื่ออย่างน้อยก็เป็นสิ่งเตือนหรือเน้นย้ำความจำว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรไปบ้าง ข้อมูล ภาพประกอบและรายละเอียดจะบันทึกไว้เท่าที่จะทำได้

๕ ปีแล้วเหรอนี่ แป๊บเดียวเอง แต่สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้น โอ้โฮ นึกไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะมากมายขนาดนี้ ขอบคุณผู้ใจดีทุกท่านที่ทำให้เราๆ ท่านๆ มีัวันนี้โดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่สามารถมีเรื่องราวดีๆ ไว้ในความทรงจำตลอดไป

ขอบคุณครับผม

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ตำรวจภูธรภาค ๕ ได้จัดให้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกัุบการปฏิบัติในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น ณ ห้องประชุม ๓ โดย พล.ต.ต.ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสสร์ รอง ผบช.ภ.๕ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผบก.ทุกจังหวัดในสังกัด ภ.๕ (๘ จังหวัดภาคเหนือ) ที่รับผิดชอบและควบคุมงานจราจร ในส่วนของ ภ.จว.น่าน พ.ต.อ.สมพงษ์ สวนคร้ามดี รอง ผบก.ฯ และ พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา รอง ผกก.สืบสวน สภ.แม่จริม ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.ฯ เข้าร่วมประชุม
การประชุมวันนี้มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

* เป้าหมายการดำเนินการ
ดำเนินการให้สามารถลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ให้ลดเหลือน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๕

* แนวทางการดำเนินการ
กำหนดแนวทางการดำเนินงานเป็น ๓ ช่วงได้แก่
๒.๑ ข่วงการประชุมเตรียมการ ระหว่างวันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๒.๑ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
๒.๒ ช่วงปฏิบัติการเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖

* การดำเนินการของแต่ละจังหวัด
* ปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

เสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น.วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประชุมเตรียมความพร้อมการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุดาฯ (๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประุมาณ 14.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องขึ้น ณ ห้องประชุมหลวงแว่นนรานุบาล ภายในอาคาร ภ.จว.ฯ โดย พล.ต.ต.ณรงค์ชัย วงษ์สามี ผบก.ภ.จว.น่านเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พ.ต.อ.สมพงษ์ สวนคร้ามดี รอง ผบก., พ.ต.อ.พิเชษฐ จิระนันตสิน รอง ผบก.ฯ, ผกก.,หน.สภ.และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรของสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัด (๒๐ สถานี) รวมประมาณ ๑๐๐ คน

การประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราในการถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งจะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดนน่านและจังหวัดใกล้เคียงระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ นี้เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสมพระเกียรติืสูงสุด

เสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. สำหรับรายละเอียดขออนุญาตไม่นำมาเปิดเผย
<< ภาพทั้งหมด >>

วันนี้ที่ ภ.จว.น่าน (๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

วันนี้มาทำงานที่ ภ.จว.น่านในฐานะฝ่ายอำนวยการอีกวันหนึ่งครับ ก็เหมือนเดิมอีกนั่นแหละงาน routine ไม่มีอะไรหวือหวา สบายๆ อยู่กับเอกสารซะส่วนใหญ่ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่สำคัญ งานแบบนี้ถือว่าเป็นหัวใจของผู้บังคับบัญชาเลยก็ว่าได้ เราในฐานะที่ผู้บังคับบัญชาท่านกรุณามอบความไว้วางใจให้ทำก็ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยมีน้องๆ ตำรวจเขาเป็นตัวหลัก เราเป็นคนคอยตรวจ คอยให้คำแนะนำไม่นานงานทั้งหลายแหล่ที่กองอยู่บนโต๊ะก็เรีัยบร้อยนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการตามอำนาจหรือดุลยพินิจของท่าน แล้วจากนั้นถ้ามีงานเข้ามาใหม่ก็นำมาทำ แต่ถ้าไม่มีผมเห็นน้องๆ หลายคนเขาใช้เวลาว่างๆ ช่วงนั้นศึกษาหาความรู้ต่างๆ เพิ่มเติมซึ่งก็ดีครับ ดีกว่าอยู่เปล่าๆ ปล่อยเวลาว่างให้สูญไปโดยไร้ประโยชน์

เวลาราวๆ 10.30 น.มีเด็กๆ เล็กๆ น่ารักโรงเรียนอนุบาลใกล้ ภ.จว.น่านเข้ามาศึกษามาดูงานว่าตำรวจเขาทำงานแบบไหน อย่างไร ผมในฐานะคนรักเด็กก็เลยรับอาสาพาทัวร์แล้วชักภาพร่วมกันไว้ตามธรรมเนียม


วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันนี้ที่ ภ.จว.น่าน (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

วันนี้ไปทำงา่นอำนวยการที่ ภ.จว.น่านครับ ก็สลับสับเปลี่ยนไปกับการทำงานที่โรงพักแม่จริม วันนี้บุ๋นพรุ่งนี้บู๊สนุกดีไปอีกแบบหนึ่งประมาณ 2 in 1 นั่นแหละไม่ต้องจำเจกับงานใดงานหนึ่งเป็นการเฉพาะ

ก็เหมือนเดิมครับงานที่ ภ.จว.น่าน ไม่มีอะไรหวือหวา แต่งานก็มีึมาใหม่เรื่อยๆ งานนั้นจบงานนี้ก็เข้ามา พองานนี้เข้ามาก็ประมวลนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจา่รณาสั่งการโดยมีน้องๆ ตำรวจแต่ละแผนกงานเขาเป็นต้นเรื่อง ตัวเีราเป็นคนชง รวมถึงแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขนิดหน่อยก็เรียบร้อย งานประเภทพวกนี้ไม่ยากครับแต่ก็ต้องใช้สมองกันหน่อย ยิ่งเป็นงานสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจส่วนใหญ่แล้วยิ่งต้องละเอียด รอบคอบ ดูกันให้ดีเป็ฺนพิเศษ เพราะเราทำหน้าที่อำนวยการหรือเสนาธิการของผู้บังคับบัญชาจะมองข้ามแม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่ได้ แต่ก็อย่างว่าแหละงานส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆ กัน ก็เลยไม่มีปัญหาอะไร และอีำกอย่างที่เหมือนเดิมกับทุกครั้งที่ผมมาทำงานที่นี่ก็คือเข้าไปหาน้องๆ เจ้าหน้าที่ที่แผนกงานด้วยตนเอง มีอะไรก็แก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรซะที่นั่นก่อนจะนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ

เมื่อถึงเวลาเที่ยงวันพวกเราก็รับประทานอาหารกลางวันกัน อาหารกลางวันนี้ท่านผู้การ (พล.ต.ต.ณรงค์ชัย วงษ์สามี) จัดเลี้ยงพวกเราฟรีครับ ทำให้พวกเราอิ่มอร่อยโดยไม่ต้องเสียตังค์ไปอีกมื้อหนึ่ง ขอบคุณท่านผู้การนะครับ สำหรับอาหารมื้อนี้เป็นอะไรดูที่ภาพได้เลย อร้อยอร่อย เมื่อทานอาหารแล้วนั่งพักนิดหน่อยพอข้าวเรียงเม็ดก็ได้เวลาไปทำงานต่อจนกระทั่งถึงบ่ายสามโมงซึ่งวันนี้วันเป็นวันพุธที่พวกเราจะต้องมาออกกำลังกายกันตามปกติพวกเราก็ไปพร้อมกัน ณ ลานหน้า ภ.จว.เพื่อตรวจจำนวนและรับมอบภารกิจ

การออกกำลังกายวันนี้พวกเราปรับเปลี่ยนจากการการวิ่ง กายบริหารเป็นการทำความสะอาดหรือ "โยธา" รอบๆ อาึคารที่ทำการครับ ได้เหงื่อเหมือนกันรวมถึงบริเวณโดยรอบโล่งไปถนัดตาเลยทีเดียว

ภาพที่เห็นนี้หลายๆ คนโดยเฉพาะคุณๆ ผู้ชายทั้งหลายดูแล้วประมาณมืออาชีพยังอายเลยนะจะบอกให้ เอ๊ะ หรือว่าจะได้รับการฝึกมาจากทางบ้านเป็นอย่างดีก็ได้ ใครจะไปรู้ (ฮา)
<< ภาพทั้งหมด >>

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รอง ผบช.ภ.๕ เป็นประธานเปิดตู้ยามกิตตินันท์ของ สภ.นาน้อย (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.พล.ต.ต.ชำนาญ รวดเร็ว รอง ผบช.ภ.๕ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดตู้ยามหรือหน่วยบริการประชาชนกิตตินันท์ของ สภ.นาน้อย ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย
 ผบก.ภ.จว.น่าน,รอง ผบก.ภ.จว.น่าน,คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจของ สภ.ต่างๆ ในสังกัด (ในส่วนของ สภ.แม่จริมผมเป็นตัวแทน),เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร,ฝ่ายปกครอง,ฝ่ายท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในเขตพื้ืนที่อำเภอนาน้อยประมาณ ๒๐๐ คน
เมื่อถึงเวลา พ.ต.อ.วีระยุทธ มานพ ผกก.สภ.นาน้อยกล่าวรายงานประวัติความเป็นมาของตู้ยามแห่งนี้ต่อประธาน เสร็จแล้วประธานทำพิธีเปิด

หลังจากนั้นประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถ่ายภาพร่วมกันพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างตู้ยามแห่งนี้,ทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเดินทางกลับ

<< ภาพทั้งหมด >>

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประชุมนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. สภ.แม่จริมได้จัดให้มีการประชุมนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรขึ้น ณ ห้องประชุม ศปก.ของ สภ.โดย พ.ต.อ.สุชาติ สิงขรณ์ ผกก.สภ.แม่จริม เป็นประธาน

การประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครึ่งปีแรก (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน) ซึ่งประธานได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นคณะกรรมการทุกคนให้พิจารณาอย่างรอบคอบ ตรงตามระเบียบที่กำหนดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับเจ้าหน้า่ที่ทุำกคนอย่างเสมอภาค

การประชุมวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๔๐ น.สำหรับรายละเอียดขออนุญาตไม่นำมาเปิดเผยครับ

ผบก.ภ.จว.น่านแถลงข่าวการจับกุมคดีลักทรัพย์ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.ณรงค์ชัย วงษ์สามี ผบก.ภ.จว.น่าน แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ที่ ภ.จว.น่าน โดยผู้ต้องหารายนี้ตระเวนลักทรัพย์ในพื้นที่ต่างๆ ในเขตจังหวัดน่านหลายอำเภอด้วยกันซึ่ง ๑ ในนั้นเกิดเหตุในเขตพื้ืนที่อำเภอแม่จริมด้วยหลายคดีซึ่งพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วและจะได้สอบสวนดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไป

<< ภาพทั้งหมด >>
ช่วงบ่ายพวกเราพาผู้ต้องหาไปชี้ิที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สภ.แม่จริม

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เรื่องนี้กล้วยๆ (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ใครที่ดูข่าวคราวอุกกาบาตตกที่รัสเซียเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาคงจะอกสั่นขวัญแขวนไปตามๆ กัน พลางคิดว่าถ้ามันตกไปที่ตัีวเองอยู่จะเกิดอะไรขึ้นและจะหาทางป้องกันอย่างไร ผมก็คิืดเหมือนกันครับพี่น้อง แต่...ตอนนี้สบายใจหายห่วงได้เลย ผมมีวิธีการป้องกันและแก้ไขจากผู้รู้มาบอกท่านซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ที่หลายคนมองข้ามหรือคิดไม่ถึง แล้วทีนี้เมื่อพี่น้องรู้วิธีแล้วอย่าลืมนำไปใช้ด้วยละกันนักศึกษา : ท่านศาสตราจารย์ครับ ถ้าอุกกาบาตซึ่งตกที่รัสเซียมันตกลงมาใส่หัวเราที่เมืองไทยเราจะมีวิธีการป้องกันแก้ไขยังไงครับ
ศาสตราจารย์ : อ๋อ เธอก็แค่จุดธูปจุดเทียน นึกถึงพระถึงเจ้าแล้วเตรียมตัวไปเกิดใหม่ซะก็สิ้นเรื่อง ไม่เห็นจะยากเย็นตรงไหนเลย เรื่องนี้กล้วยๆ

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ภารกิจวันนี้ (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

วันนี้ผมไปปฏิบัติหน้าที่ที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายครับ ไปถึงก็เวลาราชการซึ่งน้องๆ เจ้าหน้าที่เขาเข้าประจำที่เตรียมพร้อมทำงานวันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์วันสุดท้ายแห่งการทำงานของสัปดาห์กันเป็นที่เรียบร้อย เห็นแล้วก็อดชื่นใจไม่ได้ที่ไม่มีใครเกเรหรือเบี้ยวงานเลย ดีครับน้องๆ งานจะได้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
การทำงานก็เหมือนๆ กับทุกครั้งที่มาที่นี่นั่นแหละคือจะเป็นงาน routine เสียมากกว่า น้องๆ เจ้าหน้าที่เขาชำนาญงานของเขาอยู่แล้วเลยสบายมากสำหรับคนเป็นผู้บังคับบัญชาที่ไม่ต้องเสียเวลาปรับแก้หรือขีดเขียนกันใหม่ แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะนำเสนองานไปถึงผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเราในฐานะผู้รับผิดชอบงานก็ต้องตรวจต้องดูกันหน่อย อันไหนที่น่าจะแก้ไขก็จัดการเสียตอนนั้นพร้อมอธิบายให้เขาทราบซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับครั้งต่อไปเนื่องจากใครเจอสภาพแบบนี้จะจำไปนานเลยทีเดียวหรือเรียกว่าจำจนไม่ลืมก็ว่าได้

แล้วก็เหมือนเดิมอีกนั่นแหละผมไม่ค่อยชอบนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานแล้วรอให้น้องๆ เขานำงานมาเสนอจึงใช้วิธีเดินไปหาเขาถึงที่ในทุกแผนกงานที่ผมรับผิดชอบ ชี้กัน แนะกัน แก้ไขและเซ็นงานกันตรงนั้นเลย สนุกไปอีกแบบ