วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กฎหมาย กฎ ประกาศ และระเบียบตำรวจที่ำน่าสนใจ (๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔)


ผมรวบรวมพระราชบัญญัติื พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฏและระเบียบต่างๆ ของตำรวจซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ภายหลังพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติื พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศใช้รวมถึงระเบียบที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติืในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้จำนวนหนึ่งดังปรากฏด้านล่างนี้ซึ่งคิดว่าคงจะเกิดประโยชน์ต่อท่านไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือพี่น้องประชาชนทั่วไปอยู่บ้างตามสมควรและในโอกาสต่อไปผมจะรวบรวมข้อมูลที่เหลืออยู่เสนอให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


พระราชบัญญัติ

* พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
* พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔พระราชกฤษฎีกา
* แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘
* แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
* แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒กฏกระทรวง
* แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘
* แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
* แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
* การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ
* กำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
* การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
* การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙ และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑* การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔
* การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๔
* กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการกับผู้เสียหายในการแถลงข่าวหรือเผยแพร่ข่าวสื่อมวลชนระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
* การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ.๒๕๔๗
* กำหนดแนวปฏิบัติการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๘
* ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑
* ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๙
* ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ.๒๕๕๑ระเบียบ ก.ต.ช.
* การรับคำร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๙
* คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๙
* คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
* คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑
* คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๓
* หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๙
* หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑กฎ ก.ตร.
* หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗
* หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗
* กรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.๒๕๔๗
* การสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๔๗
* การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗
* การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗
* การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตำรวจหรือการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการหรือออกจากงานไปแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗* คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗
* หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ผู้ถูกลงโทษตามคำสั่งเดิมรับโทษที่เพิ่มขึ้นหรือกลับคืนสู่ฐานะเดิม พ.ศ.๒๕๔๗
* การร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๔๗
* การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๔๗
* การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
* วิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗
* การสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗
* อำนาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๗
* การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.๒๕๔๗* การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗
* การสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือส่วนราชการใดหรือสำรองราชการในส่วนราชการใด พ.ศ. ๒๕๔๘
* การกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๘
* หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรถึงจเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๙
* ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑
* ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
* หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ.๒๕๕๔คำสั่้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
* การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนและการทำสื่อประชาสัมพันธ์ (คำสั่งที่ ๘๕๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘)
* คำสั่งที่ ๔๖๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าวการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
* มาตรการการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตำรวจอื่นๆ
* คู่มือและคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
พ.ศ.๒๕๕๑

* ระเบียบตำรวจที่น่าสนใจจากสำนักงานจเรตำรวจ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับตำรวจ
* การจับผู้ร้ายนั้นจะไม่ถือเป็นความชอบ...ที่มาซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรมาจากไหน
* ประกาศรวมกรมพลตระเวนกับกรมตำรวจภูธรเป็นกรมเดียวกัน
* ความเป็นมาของตำรวจไทย
* ความหมายของคำว่า "ตำรวจ"
* อุดมคติตำรวจ
* ตราแผ่นดิน
* ประวัติความเป็นมาและความหมายของ "โล่เขน"
* ตำรวจทำงานเดือนละ ๑๐ วันจริงหรือ
* ตำรวจหญิงเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไร
* สารวัตรใหญ่
* การใช้วิทยุสื่อสาร
* หมวด หมู่ ผู้กองมาจากไหน
* ยศและตำแหน่งตำรวจที่มักอ่านผิด

โลกไซเบอร์ของผม
* Facebook (Profile)
* Facebook (Fan page)
* Twitter


3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ3 กันยายน 2556 เวลา 12:05

  ได้ความรู้มาทีเดียวเลยค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ17 กันยายน 2557 เวลา 22:44

  ขอบคุณมากครับ อยากได้อย่างนี้มานานแล้ว ทำไมหน่วยงานหลัก ไม่มีที่รวบรวม ระเบียบ กฎ ฯลฯ อย่างนี้บ้างครับ

  ตอบลบ
 3. ยอดเยี่ยมเลยค่ะพี่สุพจน์มีประโยชน์มาก ๆ

  ตอบลบ