วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

รวมคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองที่น่าสนใจ : เฉพาะในส่วนที่ข้าราชการตำรวจหรือหน่วยงานตำรวจเป็นผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดี (๑๙ กันยายน ๒๕๕๔)


ผมรวบรวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุดเฉพาะในส่วนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานตำรวจเป็นผู้ฟ้องหรือผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ศาลปกครอง เพื่อให้พี่น้องตำรวจศึกษา ค้นคว้า ทำความเข้าใจและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงพี่น้องประชาชนได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติืของเจ้าหน้าที่ไปด้วยในตัวไว้ในบล็อกของผม โดยแบ่งออกเป็นตอนๆ ตอนละประมาณ ๘-๙ คำพิพากษา/คำสั่ง ซึ่งคำพิพากษา/คำสั่งนั้นได้จัดทำข้อมูลโดยย่อหรือคำฟ้องของเรื่องนั้นๆ ไว้ด้วยเพื่อความสะดวกในการค้นคว้าหาเรื่องราวที่ต้องการทราบ สำหรับรายละเอียดของคำพิพากษา/คำสั่งต่างๆ ท่านสามารถคลิกดูได้ที่หัวเรื่องซึ่งเป็นตัวอักษรสีแดง

คำพิพากษา/คำสั่งที่ศาลปกครองนำออกเผยแพร่นั้นมีเป็นจำนวนมาก ครั้งแรกนี้ผมรวบรวมไว้ประมาณครึ่งหนึ่งของที่มี สำหรับส่วนที่เหลือจะทยอยรวบรวมในโอกาสต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่รวบรวมนี้คงจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องอยู่บ้่างตามสมควร

พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา / ๐๘๔-๖๘๗๘๑๘๑
คำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่รวบรวมไว้ (กรุณาคลิกที่หัวข้อด้านล่างครับ)

*****************************************************************************************

ตอนที่ ๑ , ตอนที่ ๒ , ตอนที่ ๓ , ตอนที่ ๔ , ตอนที่ ๕ , ตอนที่ ๖ , ตอนที่ ๗ , ตอนที่ ๘
ตอนที่ ๙ , ตอนที่ ๑๐ , ตอนที่ ๑๑ , ตอนที่ ๑๒ , ตอนที่ ๑๓ , ตอนที่ ๑๔ , ตอนที่ ๑๕
ตอนที่ ๑๖ , ตอนที่ ๑๗ , ตอนที่ ๑๘ , ตอนที่ ๑๙ , ตอนที่ ๒๐ , ตอนที่ ๒๑

คำพิพากษา/คำสั่งที่นำลงเพิ่มเติม

ตอนที่ ๒๒ , ตอนที่ ๒๓ , ตอนที่ ๒๔ , ตอนที่ ๒๕ , ตอนที่ ๒๖ , ตอนที่ ๒๗ , ตอนที่ ๒๘

****************************************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น